PRYMAS POLSKI

Warszawa, dnia 2 kwietnia 1997 r. 

 

N. 1096 /97/P.


 

 

  Ekscelencjo, 

 

   Jesteśmy świadomi, że w latach zbliżania się do Wielkiego Jubileuszu 2000 Roku wzrasta wola zbliżania się rozdzielonych Kościołów ku jedności. To pragnienie jedności formułuje Stolica Apostolska w wielu enuncjacjach. Na szczególną uwagę zasługuje dialog ekumeniczny z Kościołami uformowanymi na fundamencie Kościoła Starokatolickiego. Konferencja Episkopatu Polski wyraża gotowość podjęcia dialogu ekumenicznego. Wyrażając stanowisko Konferencji Plenarnej Episkopatu, proszę Waszą Ekscelencję o nawiązanie kontaktu z Kościołem polskokatolickim i utworzenie zespołu do podjęcia dialogu, o co prosi przedstawiciel tego Kościoła. 
   Również Kościół mariawitów, poprzez rzymskokatolickiego Biskupa Płockiego, wyraża wolę podjęcia dialogu z Kościołem rzymskokatolickim. 
   Życzę Waszej Ekscelencji pomyślnych rozmów tak z jednym, jak i z drugim z wymienionych Kościołów. Proszę Boga, aby podjęty w miłości Chrystusa dialog doprowadził do wyzwalającej Prawdy. 
   Z braterskim pozdrowieniem w Panu 

 

bp Józef Kardynał Glemp 
PRYMAS POLSKI 

 

Jego Ekscelencja 
Najdostojniejszy 
Ks. Biskup Alfons NOSSOL 
Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu 
ul. Książąt Opolskich 19 45-005 OPOLE