Seminarium   naukowe

             Olsztyn  1 - 2. 03. 2001 r.

 

Biskup  Franciszek  Hodur
( 1866 - 1953 )

ŻYCIE - DOKONANIA - ZNACZENIE

 

 


   Seminarium naukowe
zorganizowane zostało przez :

 

Zakład Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii
Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
w Olsztynie

oraz

Wyższe Seminarium Duchowne
Metropolii Warmińskiej
" Hosianum "


   Seminarium poświęcone bpowi Hodurowi było międzywyznaniowym spotkaniem historyków
i teologów zainteresowanych osobą Założyciela PNKK,  starokatolicyzmem oraz Kościołem Polskokatolickim.    Prelegenci i uczestnicy spotkania reprezentowali różne środowiska naukowe i opcje wyznaniowe.    W ten sposób, obok dialogu Kościołów, rozpoczął się dialog historyków i teologów.    W duchu ekumenizmu poddano opisowi i analizie działalność bpa Franciszka Hodura na szerszym tle sytuacji historycznej, społecznej oraz uwarunkowań kościelnych w drugiej połowie XIX wieku.

 


  Publikacja ta nie jest wykładem doktryny rzymskokatolickiej.  Posiada charakter badawczy, dyskusyjny i interkonfesyjny.  Prezentuje różne punkty widzenia osób i wyznań.  Wydawcy opracowania nie utożsamiają się ze wszystkimi poglądami głoszonymi
przez Autorów artykułów.

  Wydaje się, iż dzięki seminarium naukowemu, został postawiony pierwszy krok we właściwym kierunku.   Podczas spotkania mówiono otwarcie, szczerze i nieobraźliwie nie tylko
o życiu bpa Hodura , ale i o skompikowanych, wzajemnych relacjach jego Kościoła i Kościoła Rzymskokatolickiego.    Nie powtarzano dawnych oskarżeń, szukano historycznej prawdy
i właściwego chrześcijańskiego języka dla jej wyrażenia.    Jest charakterystyczne, że członkowie Kościoła Polskokatolickiego nie przypisują bpowi Franciszkowi Hodurowi szczególnych objawień, a jego pismom natchnionego, w sensie teologicznym, znaczenia.   Traktują go jako wybitnego, kościelnego Przywódcę i Pasterza.

 

 

 

prof. dr hab.  Izabela  Rusinowa
Uniwersytet Warszawski

 

" Ruchy niezależne w Kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych przełomu XIX / XX w."

 

ks. prof. dr hab.  Daniel  Olszewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

" Uwarunkowania historyczne powstania
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego"

 

o. prof. dr hab.  Zdzisław  J.  Kijas  OFMConv.
Papieska Akademia Teologiczna - Kraków

 

" Franciszek Hodur. Lata seminaryjne.
Rys sylwetki na podstawie dokumentów
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie"

 

bp dr  Kazimierz  Grotnik
Ordynariusz Diecezji Centralnej PNKK 
- Scranton        
                                     więcej ...

 

" Franciszek Hodur -
Ośrodek w Scranton - konsekracja"

 

prof. dr hab.  Hieronim  Kubiak
Uniwersytet Jagielloński - Kraków

 

" Franciszek Hodur - Szkic biogramu"

 

dr  Angela  Berlis
Alt-Katholisches Seminar der Uniwersitat
- Bonn / Arnheim

 

" Franciszek Hodur
und die alt-katholischen Bischöfe
der Utrechter Union bis 1907"

 

ks. prof. dr hab.  Władysław  Nowak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  -  Olsztyn

 

 

" Mszał pierwotny
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego"

 

 

dr hab.  Bożena  Domagała
Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego  - Olsztyn

 

" Polski Narodowy Kościół Katolicki
w Ameryce.  Inspiracje ideowe"

 

 

prof. dr hab. Krystyna  Darczewska
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. T. Kotarbińskiego - Zielona Góra

 

"Indywidualność biskupa F. Hodura
w określaniu tożsamości PNKK"

 

 

ks. prof. dr hab. Edward  Warchoł
Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego - Warszawa

 

" Biskup Franciszek Hodur a rozłam
w Polskim Narodowym Kościele Katolickim
w 1931 roku"

 

bp prof. dr hab.  Wiktor  Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego
w Polsce, Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Warszawa

 

" Dyplomacja polska wobec
biskupa Franciszka Hodura i PNKK
w okresie międzywojennym"

 

mgr  Konrad  Białecki
Uniwersytet Adama Mickiewicza - Poznań

 

" Biskup Franciszek Hodur
w publikacjach rzymskokatolickich"

 

dr  Marek  Ambroży
Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Warszawa

 

" Historyczne i teologiczne
tło powstania starokatolicyzmu"

 

ks. prof. dr hab.  Lucjan  Balter  SAC
Uniwerytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego - Warszawa

 

" Sobór Watykański I a starokatolicyzm"

 

prof. dr hab.  Tomasz  Stegner
Uniwersytet Gdański

" Starokatolicyzm na ziemiach polskich
od lat 70. XIX wieku  do II wojny światowej.
Stosunek państw zaborczych
i II Rzeczpospolitej do starokatolicyzmu"

 

ks. prof. dr hab. Józef  Mandziuk
Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
- Warszawa

 

" Powstanie Kościoła Starokatolickiego na Śląsku"

 

ks. prof. dr hab.  Andrzej  Kopiczko
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Olsztyn

 

" Kościół polskokatolicki
na Warmii, Mazurach i Powiślu
po II wojnie światowej"

 

 


Bp dr  Jacek  Jezierski
Biskup Pomocniczy Warmiński,
współprzewodniczący  Zespołu
ds. Dialogu
Kościoła Polskokatolickiego 
z  Rzymskokatolickim w RP

 

 

 Od stu lat funkcjonuje "polski"  i  "narodowy" Kościół zorganizowany przez bpa Franciszka Hodura, należący do Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej.  Istnieje on w  USA,  Kanadzie  oraz w Polsce.  Jest on Kościołem mniejszościowym wobec Kościoła Rzymskokatolickiego.

   PNKK i Kościół Polskokatolicki jako  "polski"  i  "narodowy"  i  "katolicki"  stanowi dziś ekumeniczne wyzwanie dla Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Kościół Rzymskokatolicki jest, w pewnym sensie, Kościołem macierzystym dla PNKK  i  Kościoła Polskokatolickiego. 
Dlatego dialog z rzymskokatolikami nie jest dla Kościoła Franciszka Hodura bez znaczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bp  prof. dr hab.   Wiktor  Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP