Dialog Kościoła Polskokatolickiego z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce
Sesje naukowe

Tradycja i kościelne tradycje

Tradycja i koscielne tradycje_Olsztyn2004 pod redakcją bpa Jacka Jezierskiego
Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", Olsztyn 2004
4-5 listopad 2003 r. Zkład Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii UWM, Katedra Starokatolicka Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT, Katedra Ekumenizmu PAT w KrakowieWprowadzenie
bp Jacek Jezierski

Publikacja „Tradycja i kościelne tradycje" jest owocem teologicznego dialogu toczącego się pomiędzy Kościołem Polskokatolickim i Rzymskokatolickim w Polsce. Dialog ów stał się możliwym dzięki intensywnym staraniom Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego ks. bp. prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego (aktualnie również rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie). Starania te wsparł biskup starokatolicki Berna, Hans Gerny. Zielone światło pozwalające rozpocząć ekumeniczne rozmowy dał ks. kard. Józef Glemp Prymas Polski oraz Konferencja Episkopatu Polski (1997).

Dialog toczy się w formie spotkań dwóch zespołów roboczych wspieranych z obu stron przez ekspertów. Dotychczas odbyło się osiemnaście takich oficjalnych spotkań. Aby wyjaśnić kwestie historyczne i teologiczne, zorganizowano trzy seminaria naukowe. Inną płaszczyzną dialogu stanowi ekumenizm duchowy. Jego wyrazem jest wspólna modlitwa o dar odnalezienia jedności, jeśli Bóg pozwoli, także w widzialnym wymiarze. Skutkiem ekumenizmu duchowego stała się stopniowa zmiana atmosfery i klimatu między dwoma wyznaniami, o których mowa. Kształtuje się bowiem nowa świadomość, która pozwala bardziej życzliwie i spokojnie spojrzeć na przyczyny oraz mechanizmy podziału, a także na konsekwencje, które on sprawił.

Dotychczas udało się wspólnie przygotować dwie publikacje:  "Biskup Franciszek Hodur (1866-1953). Życie - dokonania - znaczenie"  oraz  "Posłannictwo Biskupa Rzymu" .  Książka „Tradycja i kościelne tradycje" to zbiór artykułów pióra głównie autorów rzymskokatolickich i polskokatolickich. Dotyczy ona skomplikowanych dziejów rozumienia pojęcia „tradycja".

Starokatolicy, polskokatolicy, jak również prawosławni, podobnie do katolików rzymskich uznają istnienie Tradycji apostolskiej, jako ważnej zasady w wierze, w teologii i w życiu kościelnym. Jak ma się Tradycja do Pisma Świętego oraz do nauczania Kościoła, pozostaje zagadnieniem do wyjaśnienia i dyskusji. Niniejsza publikacja jest wstępnym podejściem (na odcinku polskokatolicy — rzymsko-katolicy) do dyskutowanego gorąco, także w XX wieku, zagadnienia Tradycji. W tej dyskusji uczestniczą również protestanci, wychodząc od stanowczego „sola scriptura". Książka "Tradycja i kościelne tradycje" wchodzi nieśmiało na pole dyskusji. Jest raczej wstępną prezentacją stanowisk, aniżeli współczesnym międzywyznaniowym dyskursem teologicznym. Być może dojdzie do niego w następnym etapie nawiązanego dialogu.

 

Kościół  Starokatolicki Bp Hans Gerny Tradition. Gedanken eines Altkatholiken zu einem schwierigen Thema
 /  Tradycja. Myśl starokatolicka na trudny temat /

 

Kościół Polskokatolicki
 • Bp Wiktor Wysoczański  -  Zasada tradycji i tożsamości kościelnej według Ursa Küry'ego

 • Borys Przedpełski  -  Pojęcie i wierność Tradycji według Konferencji w Bonn

 • Marek Ambroży  -  Tradycja w teologii starokatolickiej

 

Kościół Rzymskokatolicki
 • Bp Jacek Jezierski  -  Znaczenie kanonu św. Wincentego z Lerynu

 • Ks. Stanisław Czerwik  -  Odnowa liturgii po soborze Watykańskim II :  wierność zdrowej Tradycji i upragniony rozwój

 • Ks. Marian Rusecki  -  Fundamentalne znaczenie Tradycji w Kościele

 • Ks. Józef Krzywda  CM  -  Wierność Tradycji Kościoła wobec postulatu wolności teologicznych poszukiwań

 • O. Zdzisław J. Kijas  -  Rozumienie Tradycji w pismach i nauczaniu bpa Franciszka Hodura
  OFM Conv

 • Ks. Edward Warchoł  -  Socjologiczna analiza elementów grupotwórczych parafii "narodowych" w latach 1922 - 1952

 • Ks. Stanisław Kozakiewicz  -  Zasada Tradycji w nauczaniu bpa Maksymiliana Rode. Tradycja "tworzy" człowieka i Kościół

 • Ks. Władysław Nowak  -  Polskokatolicki kalendarz liturgiczny a kalendarz rzymskokatolicki

 • S. Teresa Wójcik  USJK  -  Katechizmowa nauka religii Kościoła Poloskokatolickiego (ks. Edwarda Bałakiera)

 • Ks. Artur Oględzik  -  Treści teologiczne i moralne w katechezie kościoła Polskokatolickiego

 • Ks. Mariusz Falk  -  Rok liturgiczny i kalendarz Kościoła Starokatolików w Niemczech

 • Ks. Adam Ornatek  -  Prawo Kościoła Starokatolickiego w Republice Federalnej Niemiec

 • Katarzyna Parzych  -  Polska bibliografia na temat Tradycji. Wybór
  (oprac.)

 

inni  naukowcy 
 • Konrad Białecki  UAM  -  Tradycja narodowa w pismach Franciszka Hodura

 • Michał Pietrzak  ChAT  -  Status prawny Kościoła Polskokatolickiego w Polsce

 • Tadeusz Stegner  UG  -  Polscy ewangelicy wobec niemieckiej przeszłości i tradycji Kościołów protestanckich na ziemiach polskich