Dialog Kościoła Polskokatolickiego z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce
Sesje naukowe

Posłannictwo Biskupa Rzymu

Poslannictwo Biskupa Rzymu_Olsztyn2002 pod redakcją bpa Jacka Jezierskiego
Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", Olsztyn 2002
Posłowie
( Bp Wiktor Wysoczański, Bp Jacek Jezierski )

W dniach 16-17 października 2001 roku odbyło się w Olsztynie ekumeniczne seminarium poświęcone zagadnieniu urzędu i posłannictwa biskupa Rzymu. Wzięli w nim udział teologowie, historycy i duchowni z Kościoła Starokatolickiego w Szwajcarii, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w RP, Prawosławnego w RP, Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Rzymskokatolickiego.

W seminarium uczestniczyli również biskupi trzech Kościołów: arcybiskup Edmund Piszcz — metropolita warmiński, biskup Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w Polsce oraz biskup Rudolf Bażanowski — diecezja mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, biskup Jacek Jezierski oraz dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc. Seminarium zorganizowały: Katedra starokatolickiej teologii dogmatycznej i moralnej ChAT, Katedra ekumenizmu PAT, Zakład teologii dogmatycznej i fundamentalnej UWM.

Zagadnienie urzędu Piotra rozpatrywano w perspektywie tradycji i teologii oraz uzgodnień ekumenicznych. Obok refleksji teologicznej i historyczno-teologicznej miała miejsce refleksja ściśle historyczna, dotycząca Soboru Watykańskiego I, okoliczności jego zwołania, przebiegu, ustaleń i następstw.

Urząd biskupa Rzymu należy widzieć w szerszym kontekście: w perspektywie eklezjologii eucharystycznej, uniwersalnej, sieci Kościołów lokalnych oraz eklezjologii „communio". Zwracano uwagę, że prymat biskupa Rzymu — zgodnie z zasadą hierarchii prawd — nie jest zagadnieniem dla wiary i teologii pierwszorzędnym. Sesja potwierdziła duże zainteresowanie miejscem i rolą biskupa Rzymu w chrześcijaństwie. Ujęciu rzymskokatolickiemu prymatu, widzianemu jako władza nad biskupami i niezależność papieża od soboru powszechnego chrześcijanie innych denominacji przeciwstawili prymat biskupa Rzymu pojmowany jako honorowe pierwszeństwo i pierwszeństwo wśród równych oraz jako funkcję rzecznika wszystkich chrześcijan.

Urząd biskupa Rzymu wymaga dalszych badań, krytycznej refleksji, nowych interpretacji i nowego języka zarówno wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego, jak i w dialogu ekumenicznym. Urząd Piotrowy dziś wymaga nowego stylu, nowej praxis, respektującej uzasadnioną różnorodność, jako organiczny element jedności Kościoła.

Być może seminarium naukowe poświęcone misji Biskupa Rzymu przyczyni się, jako jeden z wielu głosów, do nowego, bardziej ewangelicznego widzenia posłannictwa Biskupa Rzymu. Idzie tu o widzenie prymatu jako radykalnej i konsekwentnej diakonii jedności oraz charyzmatu prawdy we wspólnocie braterskiej, kolegialnej, episkopalnej, synodalnej, soborowej i ekumenicznej. Prelegenci i uczestnicy seminarium pamiętali o słowach Jana Pawła II z encykliki „Ut unum sint" nr 95, której Autor mówi o sobie „Jestem przekonany, że ponoszę w tej dziedzinie szczególną odpowiedzialność, która polega przede wszystkim na dostrzeganiu ekumenicznych dążeń większości chrześcijańskich wspólnot i na wsłuchiwaniu się w kierowaną do mnie prośbę, abym znalazł taką formę sprawowania prymatu, która nie odrzucając bynajmniej istotnych elementów tej misji, byłaby otwarta na nową sytuację".

 

Spojrzenie starokatolickie
 • Urs von Arx  -  Das Petrusamt in der Communio der Kirchen

 • Marek Ambroży  -  Prymat i nieomylność papieska w początkach XXI wieku. Ujęcie starokatolickie

 • Pastorin  Angela Berlis  -  Überlegungen zur ökumenischen Zukunft des Petrusdienstes aus altkatholischer Sicht

 

O stanowisku PNCC
i Kościoła Polskokatolickiego
 • O. Zdzisław J. Kijas  OFM Conv.  -  Synody PNCC i Kościoła Polskokatolickiego wobec prymatu i episkopatu

 • Ks. Edward Warchoł  -  Prymat w katechizmach Kościoła Polskokatolickiego

 

Spojrzenie prawosławne,
i ewangelickie
oraz dialog wyznań
 • Ks. Jerzy Teofiluk  -  Prymat biskupa Rzymu z perspektywy Kościoła prawosławnego

 • Ks. Marcin Hintz  -  Urząd Biskupa Rzymu z perspektywy ewangelickiej

 • O. Celestyn Stanisław Napiórkowski  OFM Conv.  -  Papiestwo w dialogu katolicko-luterańskim na forum światowym

 

Spojrzenie rzymskokatolickie
 • Ks. Jarosław Wojtkun  -  Pojęcie "obyczaje" (mores) jako przedmiot nieomylności Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem Soboru Watykańskiego I

 • Ks. Roman Krawacki  -  Urząd Piotrowy w służbie jedności według dokumentów dialogu katolicko-luterańskiego

 • Ks. Wojciech Żmudziński  -  Powszechna komunia Kościoła jako przestrzeń realizacji prymatu Biskupa Rzymu

 • Paul Weiss  -  Zeichen und Werkzeug der Einheit. Zu einer kollegialen Gestalt des Papstamtes

 • Bp Jacek Jezierski  -  Prymat Biskupa Rzymu według kardynała J. Ratzingera

 • Tadeusz Stegner  -  Polscy protestanci wobec instytucji papiestwa w XIX  i  XX  wieku

 • Janusz Jasiński  -  Początek ostrego konfliktu monarchii pruskiej z Kościołem katolickim a kwestia braniewskich starokatolików (1870-1872)

 • Ks. Adam Ornatek  -  Udział biskupa warmińskiego Filipa Krementza w Soborze Watykańskim I