Z życia Kościoła. Bukowno 17 września 2011 r.

Instalacja Ks. Infułata Antoniego Normana na Urząd Administratora Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP.

 

 

Po śmierci, w dniu 31 lipca 2011 r. śp. Biskupa Jerzego Szotmillera osieroconą diecezję w zarządzanie objął, zgodnie z kanonami Prawa Wewnętrznego Kościoła, bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła Polskokalolickiego.

18 sierpnia 2011 r. Rada Synodalna Kościoła Polskokatolickiego w RP na sesji w Warszawie, działająca zgodnie z Prawem Wewnętrznym Kościoła Polskokatolickiego w RP, na czas do Synodu Ogólnopolskiego w 2013 r. na urząd administratora diecezji krakowsko-częstochowskiej powołała ks. mgr. Antoniego Normana — proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bukownie k. Olkusza. Nowy Administrator diecezji złożył przed Radą Synodalną przepisaną Prawem Kościoła przysięgę na wierność Bogu i Kościołowi — strzec depozytu wiary zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji, troszczyć się o duchownych i wiernych Kościoła.

Zwierzchnik Kościoła, korzystając ze swoich uprawnień, podniósł nowego Administratora diecezji do godności infułata, wyznaczając dzień 17 września 2011 r. na uroczystość wprowadzenia na urząd rządcy diecezji i nadania insygniów infułackich: infuły i krzyża pastoralnego.

Parafia bukowieńska, ciesząc się z powołania na tak wysoki urząd w Kościele ich Księdza Proboszcza, przygotowała wraz ze swoim duszpasterzem uroczystość z wielką pieczołowitością.

Spodziewając się wielkiej rzeszy wiernych i gości oraz licząc na piękną pogodę, przygotowali na frontonie parafialnej świątyni ołtarz polowy, aby wszyscy przybyli na uroczystą Mszę Świętą mogli uczestniczyć w sprawowanej liturgii.

W sobotę, 17 września 2011 r., do Bukowna przybył JE bp prof. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła, aby przewodniczyć uroczystościom.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.30 procesją z plebanii duchowieństwa i pocztów sztandarowych, poprzedzonych szpalerem ministrantów, niosących na czele procesjonalny krzyż i świece w kandelabrach. Przy dźwiękach świątynnych dzwonów i pieśni „Kto się w opiekę odda Panu swemu...", granej przez orkiestrę górniczą w strojach galowych, główny celebrans liturgii — Ks. Biskup W. Wysoczański wraz z koncelebransami księżmi infułatami: Ryszardem Dąbrowskim, kanclerzem Kurii Biskupiej, Kazimierzem Bonczarem — oficjałem Sądu Biskupiego i Antonim Normanem przybył do ołtarza przed świątynią. W orszaku procesyjnym byli również księża infułaci: Czesław Siepetowski, Aleksander Bielec i Kazimierz Fonfara.

Po przybyciu do ołtarza ks. inf. A. Norman powitał Księdza Biskupa Zwierzchnika Kościoła, księży infułatów, księży dziekanów, księży proboszczów, wiernych i gości, wymieniając w szczególności władze miasta Bukowna z burmistrzem p. Mirosławem Gajdziszewskim, przedstawicieli związków zawodowych, Straży Pożarnej, Dyrektorów Zespołu Szkół w Bukownie i Przedszkola w Bukownie, przedstawicieli LOK, Rezerwy Wojska Polskiego i Kombatantów, MOK, MOPS, Koło Gospodyń Wiejskich.

Pogoda była wspaniała, dlatego też na samym placu przykościelnym zgromadziło się ponad 600 wiernych parafian, wielu gości i prawie wszyscy kapłani z diecezji krakowsko-częstochowskiej oraz kilkanaście pocztów sztandarowych. Straż Pożarna i górnicy wystąpili w strojach galowych, a panie z Koła Gospodyń ubrane były w regionalne stroje ludowe.

Liturgię Mszy Świętej rozpoczął Jego Ekscelencja bp W. Wysoczański słowem pasterskim, w którym przedstawił sylwetkę nowego Administratora diecezji krakowsko-częstochowskiej ks. inf. Antoniego Normana, jako kapłana ofiarnego i dobrego duszpasterza oraz organizatora, który od ponad 30 lat gorliwie i owocnie duszpasterzuje w parafii Bukowno. Zwierzchnik Kościoła powiedział m.in.:
Raduje się moje serce, widząc Was wszystkich, tak licznie przybyłych. Kościół Święty swoich ofiarnych i gorliwych, pracujących dla Bożej chwały i powierzonych w duszpasterstwo wiernych wynagradza podnoszeniem do różnych godności, powołując na wyższe odpowiedzialne urzędy kościelne. Do takich należy między innymi nasz umiłowany syn duchowy i brat w kapłaństwie ks. mgr Antoni Norman.
Ta gorliwość i pełne sukcesów gospodarowanie parafią ks. Proboszcza Antoniego zostało przez Kościół Polskokatolicki dostrzeżone i nagrodzone powołaniem na urząd Administratora diecezji krakowsko-częstochowskiej. Mamy nadzieję, że na tej decyzji podjętej przez Władze Kościoła, powierzając Ci tak odpowiedzialny urząd, nie zawiedziemy się. Bądź dla kapłanów bratem i przewodnikiem w sprawach Bożych i Kościoła, a dla wiernych diecezji — dobrym pasterzem Chrystusowej owczarni, drogowskazem Bożych Przykazań i ewangelicznych wskazań przez Chrystusa Pana Świętego Kościoła. Prowadź ich właściwą drogą do Domu Ojca Niebiańskiego. Niech Najświętsze Serce Jezusa, patrona parafii, będzie dla Ciebie wzorem miłości i pokory, a Bogurodzica Dziewica, Najświętsza Maryja, niech Ci będzie Matką Pocieszenia i Wspomożycielką. Niech Ci Bóg błogosławi na nowej drodze Twojego powołania i pasterzowania diecezją. Szczęść, Boże! Księże Administratorze Diecezji".

Płomienne kazanie, oparte na perykopie Ewangelii Św. Mateusza, wygłosił ks. inf. dr Kazimierz Bonczar. Apostoł charakteryzuje tu Królestwo Niebieskie: Bóg-Król, gdy przyjdzie Jego Królestwo, będzie nas rozliczał z naszego ziemskiego życia. Będzie nas rozliczał z braku miłosierdzia i braku przebaczenia wobec naszych bliźnich.
Pan Król, uniesiony gniewem nad niemiłosiernym sługą w przypowieści Pana Jezusa, „kazał go wydać katom, dopóki mu całego długu nie odda". Słowa Zbawiciela kończące przypowieść brzmiały: „Podobnie uczyni Wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu".
W modlitwie „Ojcze nasz" prosimy Boga Ojca, aby przyszło Królestwo Jego. W tej modlitwie mówimy też: „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".
I co będzie, Bracia i Siostry, z nami, nad tym szczerze zastanówmy się w sercu swoim.
Dalej, w przypowieści Jezusa ujętej przez Mateusza Apostoła, Jezus Królestwo Boże porównuje do winnicy Bożej, do której Bóg powołuje w godzinie Jemu wiadomej — jednych wcześniej, drugich później. W swej dobroci ojcowskiej — Pan winnicy, każdemu płaci jednakowo ze swojego miłosierdzia, bylebyśmy pracę w tej winnicy podjęli ochotnie, kiedy nas powołuje, mimo szemrania niezadowolonych, bo On jest Panem i ta winnica jest Jego własnością.
Nie wszystkim może się podobać decyzja Rady Synodalnej. Pełniąc urząd Administratora diecezji, księże Infułacie Antoni, nie raz usłyszysz szemranie. Bądź wyrozumiały i miłosierny, braterski, ale też i stanowczy. Co u Boga jest niemoralne, u niektórych ludzi moralne.
Od siebie bym dodał: „Nie twórzcie sobie prywatnego Kościoła; są i tacy, którzy organizują własne kościółki. Zaślepieni, odwracają się od Kościołów historycznych.
Bądźmy jednomyślni w wierze. Uczestnicząc w tej Mszy Świętej szczerze wyznajmy Boga i uważnie słuchajmy słów Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Amen".

W czasie Mszy Świętej pieśni religijne śpiewano przy akompaniamencie orkiestry. Śpiewała też schola parafialna. Komunii Świętej udzielało kilku kapłanów licznie przyjmującym eucharystycznego Chrystusa do serca, łącząc się w modlitwie o Boże łaski dla nowego Administratora diecezji.

Przed błogosławieństwem arcypasterskim, kończącym uroczystość, poszczególne delegacje składały księdzu infułatowi Administratorowi diecezji gratulacje i życzenia wraz z bukietami pięknych kwiatów. Przedstawiciele miasta i gminy odczytali pisma.

W imieniu administratora diecezji wrocławskiej, ks. inf. mgr. Stanisława Bosego (nieobecnego w kraju), pismo gratulacyjne odczytał ks. dziekan mgr Bogdan Skowroński — proboszcz parafii katedralnej pw. św. Mari Magdaleny we Wrocławiu.

Ksiądz infułat Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej wzruszony pełnią przeżyć tej uroczystości, w serdecznych słowach podziękował Księdzu Biskupowi prof. Wiktorowi Wysoczańskiemu — Zwierzchnikowi Kościoła za przybycie i przewodniczenie uroczystościom oraz za słowo pasterskie. Podziękował także wszystkim przybyłym na uroczystą Mszę Świętą i uczestniczenie w nadaniu mu tak wysokich godności kościelnych.

Wszystkim obecnym na zakończenie Ksiądz Biskup udzielił arcypasterskiego błogosławieństwa.

Odśpiewaniem hymnu Kościoła „Tyle lat my, Ci, o Panie, służbę wierną wypełniali..." zakończyła się uroczystość w bukowieńskiej parafii, w sobotę, 17 września 2011 r.

Ksiądz Administrator diecezji wszystkich obecnych na uroczystości zaprosił dla pokrzepienia ciała na piknik przygotowany przez parafian na placu przykościelnym, gdzie przygrywała górnicza orkiestra. Cała uroczystość wypadła wspaniale, dzięki Bogu, który obdarzył nas piękną pogodą.

(Uczestnik)