Europejskie instytucje kościelne

EUROPEJSKA KOMISJA EKUMENICZNA
NA RZECZ KOŚCIOŁA I SPOŁECZEŃSTWA
KONFERENCJA KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH

 

EUROPEJSKA KOMISJA EKUMENICZNA
NA RZECZ KOŚCIOŁA I SPOŁECZEŃSTWA

(European Ecumenical Commision for Church and Society - EECCS)


Adres biura:
European Ecumenical Commision for Church and Society
174 rue Joseph II 
B-1040 Bruxelles, Belgium
tel. 0 032 2 230-17-32
fax. 0 032 2 231-14-13
e-mail: eeccs@skynet.be

EECCS to organizacja pełniąca funkcję przedstawiciela kościołów chrześcijańskich (poza Kościołem katolickim) przy Unii Europejskiej i Radzie Europy. Siedziby komisji znajdują się w Brukseli i Strasburgu. Poprzedniczką EECCS była komisja ekumeniczna na rzecz Kościoła i Społeczeństwa powołana jako obserwator przy Wspólnocie Europejskiej w roku 1973.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele 20 kościołów ewangelickich i prawosławnych z całej Europy, które mają w niej status członków stałych, oraz jako obserwatorzy (z prawem zabierania głosu) - przedstawiciele 18 kościołów i organizacji chrześcijańskich mających w komisji status członków konsultacyjnych (m.in. Armia Zbawienia)

Co roku zbiera się Zgromadzenie Generalne Komisji, które co trzy lata wybiera Prezydenta i Zarząd. Kierują oni pracami komisji na co dzień.

Obecny skład komisji:
prezydent: francuski protestant Jacques Stewart,
wiceprezydent: z Kościoła anglikańskiego David Skidmore
skarbnik: szwajcarski protestant Hans-Balz Peter

Główne zadania:

  • monitorowanie prac Unii Europejskiej i Rady Europy

  • utrzymywanie stałych roboczych kontaktów z przedstawicielami tych instytucji

  • informowanie Kościołów zgromadzonych w EECCS o nowych wyzwaniach, jakie integracja niesie dla współczesnych chrześcijan

  • sugerowanie podejmowania konkretnych tematów i programów duszpasterskich

  O wynikach swoich prac Komisja informuje poprzez regularny kontakt ze wszystkimi zrzeszonymi w niej Kościołami oraz poprzez organizowanie specjalnych seminariów, grup roboczych i konsultacji.

 

KONFERENCJA KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH
(Conference of European Churches - CEC)

Adres biura:
Conference of European Churches
P.O. Box. 2100; 150, route de Ferney
CH-1211 Geneva 2, Switzerland
tel.  0 041 22 791-64-69
fax. 0 041 22 791-62-27
e-mail: thp@cec-kek.org

 

CEC to organizacja ekumeniczna, koordynująca współpracę różnych Kościołów chrześcijańskich w Europie. Na stałe współpracuje ze Światową Radą Kościołów (Worid Council of Churches).

Inicjatywy, które doprowadziły do powstania CEC, sięgają czasów „zimnej wojny". Właśnie wtedy grupa liderów różnych Kościołów ze Wschodu i Zachodu Europy podjęła starania na rzecz nawiązania międzykonfesyjnego dialogu z krajami rozdzielonymi przez systemy polityczne, tak aby mógł się on przyczynić do pokoju i wzajemnego zrozumienia.

Odpowiednie spotkania przygotowawcze odbyły się w 1953 i 1957 roku. W styczniu 1959 roku przedstawiciele ponad 40 Kościołów spotkali się w duńskim mieście Nyborg Strand i powołali do życia CEC. Drugie spotkanie odbyło się w 1960, trzecie - w 1962 roku.

Początkowo CEC była tylko luźnym związkiem Kościołów, ale wraz z przyjęciem swojej konstytucji w 1964 roku zaczęła przekształcać się w regularną organizację współpracy ekumenicznej. Obecnie CEC skupia przedstawicieli 123 Kościołów
(anglikanie, prawosławni, luteranie, ewangelicy reformowani, baptyści, metodyści i starokatolicy) działających we wszystkich krajach Europy. Połowę stanowią Kościoły z Europy Środkowej i Wschodniej. Blisko 100 uczestniczy w pracach Światowej Rady Kościołów. Od roku 1992 także organizacje związane z Kościołami mogą otrzymać status organizacji stowarzyszonych z CEC. Do chwili obecnej status taki otrzymały 23 organizacje. Wśród nich znalazły się rady kościelne i grupy
kobiece.

CEC jako regionalna, europejska organizacja ekumeniczna zajmuje się przede wszystkim koordynowaniem i rozwijaniem dialogu ekumenicznego na terenie Europy między poszczególnymi Kościołami chrześcijańskimi oraz między wyznawcami pochodzącymi z różnych krajów.

Najważniejszym organem CEC jest zgromadzenie ogólne. Dotychczas odbyło się 12 takich plenarnych posiedzeń: 

I.    1959 Nyborg ( Dania)

"European Christianity in Todays Secularized World"

II.   1960 Nyborg ( Dania)

 "The Service of the Church in a Changing World"

III.  1962 Nyborg ( Dania)

"The Church in Europe and the Crisis of Modern Man"

IV.  1964 pokład M.S. >Bornholm<

"Living Together as Continents and Generations"

V.   1967 Pörtschach ( Austria)

"To Serve and Reconcile: the Task of the European Churches Today"

VI.  1971 Nyborg ( Dania)

"Servants of God, Servants of Men"

VII. 1974 Engelberg ( Szwajcaria)

"Act on the Message - Unity in Christ and Peace in the World"

VIII. 1979 Chania ( Kreta)

"Alive to the World in the Power of the Holy Spirit"

IX.    1986 Stirling ( Szkocja)

"Glory to God and Peace on Earth"

X.     1992 Praga ( Czechy)

"God Unites - in Christ a New Creation"

XI.    1997 Graz ( Austria)

"Reconciliation , Gift of God and Source of New Life"

XII.   2003 Trontheim ( Norwegia)

"Jesus Christ Heals and Reconciles 
– Our Witness in Europe"

zobacz : "Rodzina" 2003 /_09


   Między posiedzeniami plenarnymi obraduje 40-osobowy Komitet Naczelny, z siedzibą w Genewie (Szwajcaria), który dokonuje wyboru 9-ciosobowej Rady CEC. Obecnie przewodniczącym Rady jest Rüdiger Noll.
 Sekretarzem Generalnym CEC jest prof. dr Keith Clements.