Z życia naszych parafii. Łęki Dukielskie

 

V rajd rowerowy "OIKUMENE" - Szlakiem cerkwi łemkowskich

LekiDukielskie2017_09_16 Przed kaplicą cerkwi
w Tylawie


16 wrzesnia 2017 r.

Olechowiec.
Cerkiew greckokatolicka
LekiDukielskie2017_09_16

W celu uczczenia 120. rocznicy powstania Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie zorganizowany został tegoroczny, piąty już, więc niejako jubileuszowy, Rajd Rowerowy „OIKOUMENE”. Odbył się on 16 września 2017 r. Miejscem startu była, jak zwykle, Parafia Polskokatolicka pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich, w której proboszczem od 22 lat jest ks. Roman Jagiełło, organizator tych rajdów. W tym roku, w związku z 70. rocznicą Akcji „Wisła”, trasa rajdu prowadziła szlakiem cerkwi łemkowskich, a główną ideą rajdu było uczczenie pamięci ofiar II wojny światowej.

Zginęli wówczas m.in. żołnierze różnych narodowości i wyznań, pogrzebani na cmentarzu wojennym w Dukli, 500 Żydów z Dukli i Rymanowa, których zbiorowa mogiła znajduje się w lesie w Barwinku. Ofiarami wojny byli też Łemkowie, masowo wysiedleni ze swoich domostw w 1947 r. podczas Akcji „Wisła”. Trasa rajdu (w obie strony) liczyła 70 km. Znalazły się na niej cerkwie, w których Łemkowie modlili się przed wojną: w Tylawie, Chyrowej, Olchowcu.

Rajd rozpoczął się od błogosławieństwa udzielonego w świątyni polskokatolickiej uczestnikom rajdu przez ks. Romana.

 

bp Wiktor Wysoczański
Biskup Wiktor Wysoczański
Bp Jan Watroba

Biskup Jan Wątroba
Arcybiskup Eugeniusz Popowicz

Arcybiskup
Eugeniusz Popopwicz
Wielebny Księże Proboszczu,
Jak co roku z całego serca popieram tę szczytną inicjatywę podjętą przez Księdza Proboszcza wraz ze wspólnotą Kościołów Chrześcijańskich Ziemi Krośnieńskiej organizowania Rajdu Rowerowego „OIKOUMENE”.
Ta wspaniała inicjatywa jest ważnym przyczynkiem w wypełnianiu Jezusowego testamentu „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w Nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś (J. 16.21).
Ten rajd rowerowy przeżywany przez wspólnotę uczestników podejmujących ten trud i odwiedzane przez nich społeczności parafii Kościołów: polskokatolickiego, rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego jest właśnie świadectwem tej braterskiej ekumenii, która raduje serce i jest uwielbieniem Pana Kościoła Powszechnego Jezusa Chrystusa.
Dziękując Księdzu Proboszczowi i wszystkim duszpasterzom za zaangażowanie w tej Bożej sprawie oraz wszystkim uczestnikom V Rajdu „OIKOUMENE” z serca przekazuję moje biskupie błogosławieństwo - w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Przewielebny Księże Proboszczu!
Dziękuję za informację o zorganizowaniu V Rajdu Rowerowego „OIKOUMENE” w dniu 16 września 2017 r. Cieszę się, że we wrześniu, gdy wspominamy tyle ważnych wydarzeń, a zwłaszcza kolejną rocznicę wybuchu strasznej II wojny światowej, uczestnicy rajdu odwiedzą ważne miejsca naszego regionu: Duklę, Tylawę, Barwinek, Chyrową i na końcu dotrą do Olchowca, gdzie będzie uroczyste zakończenie rajdu, zwiedzanie wystawy fotograficznej i łemkowska watra.
Pozdrawiam wszystkich uczestników rajdu, a także kapłanów i wiernych na nim zgromadzonych. Niech kolejne wspólne spotkanie w duchu brterstwa jednoczy wszystkich w modlitwie o pokój, wzajemną życzliwość i troskę o każdego człowieka, w imię chrześcijańskiej miłości. Niech piękno naszej podkarpackiej ziemi, z jej tradycjami, świątyniami i dobrymi ludźmi, umacnia nas wszystkich w dobru i miłości.
Wszystkim uczestnikom rajdu z serca błogosławię.
Słowa pozdrowienia od Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza z Przemyśla z Kościoła Greckokatolickiego przekazał ks. dziekan Andrzej Żuraw. Wcześniej, w Tylawie, przekazał takie słowa od Księdza Arcybiskupa Paisjusza z Gorlic z Cerkwi Prawosławnej - ks. dziekan Julian Feleńczak


Pierwsze ważne miejsce, gdzie uczestnicy się zatrzymali podczas jazdy, stanowił Krzyż Pojednania w Dukli, przed którym ks. R. Jagiełło odmówił modlitwę o jedność chrześcijan (kontynuując ten zwyczaj, zapoczątkowany pięć lat temu podczas I Rajdu Rowerowego „OIKOUMENE” do Skansenu Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej). Po jej odmówieniu o. Tacjan Mróz z zakonu OO Bernardynów pobłogosławił rajdowiczów, a kapłani zapalili znicze.

Kolejnym ważnym miejscem na trasie był cmentarz wojenny w Dukli, gdzie odmówiona została Modlitwa Pańska i modlitwa za spoczywających tam żołnierzy różnych i narodowości i wyznań. Zapalono również znicz.

Następnym punktem zatrzymania się na trasie była kaplica Cerkwi prawosławnej w Tylawie. Kaplica stoi na miejscu wybudowanej w latach 30-tych minionego wieku świątyni (rozebranej po wojnie). Przybycie rajdowiczów zbiegło się z zakończeniem Służby Bożej sprawowanej przez duchownych prawosławnych w Święto Narodzin Najświętszej Maryi Panny (u katolików obchodzone 8 września).

Po zakończonej liturgii ks. dziekan Julian Feleńczak z Morochowa serdecznie powitał uczestników rajdu, opowiedział o historii Łemków na Dukielszczyźnie, o Akcji „Wisła” i wspólnie z drugim duchownym - ks. proboszczem Markiem Gocko z Komańczy - udzielił błogosławieństwa.

Uczestnicy rajdu odwiedzili także niedaleko stojącą dawną cerkiew greckokatolicką w Tylawie (obecnie należącą do Kościoła Rzymskokatolickiego), po czym grupa ruszyła w kierunku granicy słowackiej. Tam w lesie w Barwinku znajduje się zbiorowa mogiła 500. Żydów z Dukli i Rymanowa, zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Po modlitwie, zapaleniu zniczy i chwili zadumy, rajd ruszył trasą wiodącą przez Mszanę do Chyrowej.

W Chyrowej, w dawnej cerkwi greckokatolickiej (obecnie należącej jako kościół filialny do parafii rzymskokatolickiej w Iwli) powitał rajdowiczów ks. proboszcz Józef Konieczko, który następnie bardzo rzeczowo i ciekawie opowiedział historię tej cerkwi, ikonostasu i zabytkowego, otaczanego od wieków wielkim kultem, obrazu Matki Boskiej Pokrow (Opieki MB).

Ostatnią miejscowością na trasie łemkowskich cerkwi odwiedzanych w czasie rajdu był Olchowiec i cerkiew greckokatolicka pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja. W cerkwi bardzo miło przywitał uczestników rajdu gospodarz - ks. dziekan Andrzej Żuraw z Kościoła Greckokatolickiego w Komańczy. Po nim zabrał głos Organizator rajdu. W swoim wystąpieniu przybliżył ideę rajdu, a także powitał gości rajdu, m.in. duchownych, samorządowców, mieszkańców Olchowca, rodzimych Łemków. Ks. R. Jagiełło podziękował uczestnikom rajdu za ogromny trud i wysiłek przez nich poniesiony, dziękował też komandorowi rajdu, strażakom, miejscowemu sołtysowi, KGW, świadkowi historii, paniom, które pomagały w przygotowaniu poczęstunku.

Kolejnym punktem programu w cerkwi było tradycyjne już odznaczenie medalami „OIKOUMENE” osób zasłużonych dla krzewienia idei ekumenizmu, a znaleźli się wśród nich duchowni, samorządowcy, sponsorzy, rajdowicze oraz osoby pomagające w organizacji tego przedsięwzięcia. Spotkanie w cerkwi zakończyło błogosławieństwo trzech kapłanów z różnych Kościołów i pamiątkowe zdjęcie.

Finał rajdu miał miejsce w Domu Ludowym w Olchowcu, gdzie odbyło się spotkanie ze świadkiem historii - Łemkiem p. Mikołajem Gabło, połączone z oglądaniem wystawy o Akcji „Wisła”.

Spora część rajdowiczów oraz zaproszeni goście uczestniczyli też w góralskiej watrze, w czasie której pieczeniu kiełbasy i tostów na grillu towarzyszył śpiew wspaniałych pieśni łemkowskich.

Więcej o rajdzie na stronie internetowej parafii: www.polskokatolicka.pl w zakładkach <wydarzenia> i <galeria>.