Z życia Kościoła

Wizytacja arcypasterska w parafii pw. Narodzenia NMP w Majdanie Leśniowskim

Rozpoczyna się wzniosły moment... Sakrament Bierzmowania Kościół pw. Narodzenia NMP w Majdanie Leśniowskim

8 września w Kalendarzu Liturgicznym Kościoła przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Wiele parafii katolickich pod tym wezwaniem w tym dniu obchodzi swoje święto patronalne, między innymi parafia naszego Kościoła w Majdanie Leśniowskim.

Duszpasterzem parafii od 23 lat, dzielnym i gorliwym jest ksiądz proboszcz mgr Jacenty Sołtys.

W tym roku parafia w Majdanie Leśniowskim swoje patronalne święto postanowiła obchodzić w niedzielę 5 września.

Na tę uroczystość Ksiądz Proboszcz i Rada Parafialna postanowili zaprosić Jego Ekscelencję ks. bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego — ordynariusza Diecezji Warszawskiej i Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP, wysyłając przed kilkoma miesiącami specjalne pismo.

Ksiądz proboszcz Jacenty Sołtys, zapraszając Księdza Biskupa Zwierzchnika Kościoła, wyraził prośbę, aby Ksiądz Biskup przybywając do parafii w niedzielę 5 września 2010 r. zaszczycił parafię, przewodniczył uroczystości parafialnej, dokonał kanonicznej wizytacji parafii oraz udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

Wczesnym rankiem, w pierwszą niedzielę wrześniową, Ksiądz Biskup Wiktor Wysoczański w towarzystwie księdza kanclerza infułata Ryszarda Dąbrowskiego, księdza dziekana Henryka Dąbrowskiego proboszcza warszawskiej katedry pw. Świętego Ducha udał się do parafii w Majdanie Leśniowskim (woj. lubelskie), aby przewodniczyć uroczystościom patronalnym parafii. Przygotowania do tej uroczystości trwały wiele tygodni i dzięki staraniom i zaangażowaniu Księdza Proboszcza i parafian wypadły wspaniale, mimo niesprzyjającej aury, gdyż cały dzień z różnym natężeniem padał deszcz.

Uroczystość parafialna — Narodzenia NMP rozpoczęła się o godz. 11.30. Przed plebanią ustawiła się procesja ministrantów, młodzieży przygotowanej do bierzmowania i orkiestra, aby przeprowadzić Arcypasterza do parafialnej świątyni. Młodzież, którą Ksiądz Proboszcz przygotował do bierzmowania, przy- strojona była w amarantowe szarfy, na których każdy miał wypisane dużymi literami przybrane imię od bierzmowania.

Przy dźwiękach granej przez orkiestrę pieśni „Kto się w opiekę..." procesja spod plebanii ruszyła do świątyni, prowadząc Arcypasterza w orszaku kapłanów koncelebransów, przybranych na tę uroczystość w złociste ornaty.

W progach świątyni parafialnej Księdza Biskupa tradycyjnie chlebem i solą przywitali w imieniu parafii delegaci Rady Parafialnej, prosząc Arcypasterza o sprawowanie Najświętszej Ofiary — Mszy Świętej i udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

Ksiądz Biskup poświęcił i pobłogosławił chleb, po czym go ucałował, a następnie także i kapłani koncelebransi.

Po wejściu do kościoła, zgodnie z tradycją Święta Narodzenia NMP, zwanej w tym dniu Świętem Matki Boskiej Siewnej, Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia wieńca dożynkowego i pokropił wodą święconą wszystkich zgromadzonych w świątyni. Ten piękny wieniec — feretron — z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej — opleciony kłosami rożnych tegorocznych zbóż, owoców, ziół i kwiatów, uwiły parafianki, by nieść go jako dziękczynne wotum w eucharystycznej procesji dookoła kościoła, która miała nastąpić na zakończenie Świętej liturgii.

Ksiądz Biskup, święcąc ten dożynkowy wieniec — wotum dziękczynne Bogu za tegoroczne plony, wzniósł gorącą modlitwę do Stwórcy w słowach: „Wszechmogący Boże i Ojcze nasz najłaskawszy, Stwórco wszechświata, dzięki Ci składamy za tegoroczne plony i prosimy, pobłogosław to zboże, by stało się płodnym nasieniem pól naszych, zioła, owoce i kwiaty, o co Cię pokornie prosimy i błagamy przez zasługi Najświętszej Maryi Panny Siewnej i wszystkich Świętych. Który żyjesz i królujesz. Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.". Po czym, przy śpiewie hymnu Kościoła „Do Ciebie przyszlim, Boże nasz..." Ksiądz Biskup z asystą kapłanów udał się do prezbiterium i przystąpił do ucałowania mensy ołtarzowej, rozpoczynając liturgię Mszy Świętej.

Ksiądz Proboszcz w serdecznych słowach przywitał Jego Ekscelencję Biskupa Zwierzchnika, wyrażając swoją i parafian radość z przybycia Arcypasterza, prosiło przewodzenie koncelebrze Mszy Świętej i udzielenie Sakramentu Bierzmowania młodzieży (w liczbie 37 osób), którą do tego Sakramentu przez rok w naukach katechetycznych przygotowywał.

Ksiądz Proboszcz przywitał także kapłanów, przybyłych na tę parafialną uroczystość współkoncelebransów: ks. inf. Ryszarda Dąbrowskiego — kanclerza Kurii Biskupiej, ks. Henryka Dąbrowskiego — dziekana warszawsko-łódzkiego, ks. Ryszarda Walczyńskiego — dziekana chełmińskiego, ks. Henryka Marciniaka — proboszcza z Tarnogóry, ks. Henryka Mielcarza — proboszcza z Grudek, ks. Janusza Kucharskiego — proboszcza z Horodła, ks. Artura Korpika — administratora parafii w Turowcu.

Po słowach powitania, Ksiądz Biskup rozpoczął uroczystą celebrę okadzeniem krzyża i ołtarza. Lektorami czytań mszalnych była młodzież przygotowana do Sakramentu Bierzmowania. Śpiewy liturgiczne wykonywała schola dyrygowana przez ks. Proboszcza. Kaznodzieją uroczystości był ks. mgr Janusz Kucharski, który w pięknych słowach podkreślił odwieczne wybranie Maryi na Matkę Zbawiciela. Uwypuklił i udokumentował na podstawie objawionego tekstu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu odwieczne wybranie Maryi na Matkę Zbawiciela i napełnienie Jej siedmioma darami Ducha Świętego od chwili Jej poczęcia, przy Zwiastowaniu i w Wieczerniku w Dniu Zielonych Świąt, tj. gdy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego na Apostołów — zgodnie z zapowiedzią Jezusa — Jej Zmartwychwstałego Syna. Te dary Ducha Świętego umacniały Maryję w całym Jej ofiarnym życiu od narodzenia Mesjasza — Chrystusa, aż po Jego Śmierć Krzyżową.

W płomiennych słowach kaznodzieja zachęcał zebranych w świątyni, a szczególnie młodzież, która za chwilę przez ręce Biskupa otrzymać miała Siedem Darów Ducha Świętego, w Sakramencie Bierzmowania, aby w swoim życiu naśladując Maryję nie zrażali się trudnościami, a może i cierpieniami w swojej życiowej drodze, ale wiernie trwali przy Chrystusie, przy swojej wierze i Świętym Kościele.

Po kazaniu nastąpił obrzęd udzielenia Sakramentu Bierzmowania. Po odśpiewaniu przez cały kościół hymnu do Ducha Świętego „O Stworzycielu, Duchu przyjdź..." Ksiądz Biskup odmówił przepisane rytuałem modlitwy do Ducha Świętego nad bierzmowanymi: „Wszechmocny, wieczny Boże, któryś w dobroci Swej raczył odrodzić te oto Twoje sługi z wody i Ducha Świętego, i udzielić im odpuszczenia wszystkich grzechów — ześlij im teraz Pocieszyciela Twego, Ducha Świętego wraz z Jego siedmioma darami: ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej..." po czym Ksiądz Biskup rozpoczął udzielanie Sakramentu młodzieży. Czyniąc każdemu z bierzmowanych na czole olejem Krzyżma Świętego znak Krzyża, Ksiądz Biskup wymieniając przybrane imię, wymawiał słowa: „... znaczę Cię znakiem Krzyża i umacniam krzyżmem zbawienia, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", a bierzmowany mówił: Amen.

Po udzieleniu Sakramentu Bierzmowania, Ksiądz Biskup od młodzieży przyjął ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi Polskokatolickiemu, które nowo wybierzmowani głośno powtarzali za Księdzem Proboszczem.

Na ofiarowanie — przedstawiciele młodzieży przekazali na ręce Księdza Biskupa piękny pozłacany kielich mszalny, zakupiony z ich ofiarnych składek, by służył do sprawowania Mszy Świętej w parafii, jako dar-pamiątka.

W czasie Mszy Świętej pieśniom religijnym śpiewanym przez wiernych akompaniował pan organista i młodzieżowa orkiestra dęta.

Po Komunii Świętej Słowo Pasterskie do zgromadzonych w świątyni skierował Ksiądz Biskup. Podziękował Księdzu Proboszczowi i parafianom za piękne przygotowanie świątecznej uroczystości, a młodzieży, której udzielił Sakramentu Bierzmowania życzył Bożych łask w rozwoju duchowym i intelektualnym, wytrwałości w złożonym ślubowaniu — „jesteście przyszłością Kościoła i Ojczyzny" powiedział „i jaka będzie przyszłość Wy — młodzi będziecie decydować — bo bez wiernych nie ma parafii i nie ma Kościoła".

Ksiądz Proboszcz podziękował Jego Ekscelencji Biskupowi Zwierzchnikowi za Pasterskie Słowo skierowane do niego i do parafian, za przybycie na uroczystość. Słowa podziękowania skierował także do wszystkich kapłanów i wiernych. Delegacja parafian w podziękowaniu za przybycie i celebrę wręczyła Księdzu Biskupowi Zwierzchnikowi i Księdzu Infułatowi bukiety kwiatów.

W związku z ciągle padającym deszczem uroczystość parafialna zakończyła się eucharystycznym nabożeństwem w kościele, bez procesji i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, którego udzielił Ksiądz Biskup Zwierzchnik oraz odśpiewaniem dziękczynnego „Te Deum... Ciebie, Boga, wychwalamy".

( Uczestnik )