Z życia Kościoła

Na Świętego Jana w Świeciechowie

Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r.  24 czerwca Kościół obchodzi uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jest to także święto patronalne Parafii Polskokatolickiej w Świeciechowie. 
Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r.
Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r.
Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r.
Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r.  Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. 
Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r.
Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r. Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r.
Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r.  Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r.  Obchody 80-lecie istnienia parafii polskokatolickiej w Świeciechowie. 2008 r.  więcej
na stronie internetowej parafii 

W tradycji parafii obchody tego święta są przekładane na najbliższą niedzielę.

W roku 2008 niedziela ta przypadała 29 czerwca, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Dzień ten już od dawna był wybrany przez wspólnotę świętojańską, jako dzień dziękczynienia za łaski i Boże błogosławieństwo z okazji jubileuszu osiemdziesięciolecia istnienia parafii. Stąd też tak podniosła i uroczysta liturgia Najświętszej Eucharystii, której przewodniczył Jego Eminencja ks. Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej.

W uroczystości tej uczestniczyli również księża infułaci: ks. Ryszard Dąbrowski — kanclerz Kurii Biskupiej, ks. Czesław Siepetowski z Krakowa, ks. Aleksander Bielec z Tarłowa, oraz ks. senior Stanisław Maciejczyk — wieloletni proboszcz parafii świeciechowskiej, budowniczy świątyni, a także ks. Huber Szryt z Okoła, ks. Jerzy Uchman z Jaćmierza, ks. Henryk Dąbrowski — który wygłosił homilię, ks. Rafał Michalak z Gdańska i miejscowi duszpasterze ks. Marcin Dębski i ks. Kamil Wołyński.

Świątynię wypełnili wierni oraz zaproszeni goście, przedstawiciele Parlamentu Polskiego i władz lokalnych.

Procesjonalnemu wejściu duchowieństwa do odnowionej w ostatnim czasie świątyni, towarzyszył śpiew Hymnu Wiary naszego Kościoła  „Do Ciebiem przyszli Boże nasz, przed Twe ołtarze Panie. Tęsknoty serca nasze znasz, więc przyjmij to błaganie, podźwignij z grzechu polski lud, błogosław nas, błogosław Boże trud".

Wdzięczni za osiemdziesiąt lat Bożej opieki, wstawiennictwa Matki Najświętszej oraz prowadzenia św. Jana Chrzciciela, pełni ufności w asystencję Ducha Świętego na dalsze lata parafii, przeżywaliśmy Najświętszą Eucharystię. To wielkie dziękczynienie było wyrazem naszej ufności Bogu i Jego miłości, za ofiarną postawę naszych dziadków, rodziców, którzy parafię Św. Jana Chrzciciela organizowali, nieraz przychodziło im płacić za to ogromną cenę upokorzeń, szykan, odsądzenia od czci i wiary. Jednak wiara i Boża opieka pozwoliły przetrwać wszystko, a dary sakramentalne i łaska Boża z nich płynąca, zachować godność dziecka Bożego i wypełniać przez te osiemdziesiąt lat nasze chrześcijańskie powołanie.

Ta sama wiara stawia przed nami dzisiaj ewangeliczne wymagania na kolejne lata życia parafii i naszego Kościoła. Od kolejnych pokoleń, ich zaangażowania i determinacji w wypełnianiu ideałów, które nakreślił ks. Biskup Franciszek Hodur — organizator Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego oraz Synody naszego Kościoła w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Polsce zależeć będzie zachowanie tożsamości kościelnej i owocna służba dla Ewangelii Chrystusa.

O tym wszystkim przypomniał nam ten jubileusz i jego potrójny aspekt: spojrzenie w przeszłość i potwierdzenie słuszności obranej drogi, konstatacja czasu teraźniejszego oraz wypracowanie z pomocą Bożą właściwego programu działania Kościoła na przyszłość. Dlatego też w intencji mszalnej modliliśmy się za wszystkich, którzy na przestrzeni osiemdziesięciu lat w tej parafii zostali ochrzczeni, przystępowali do Sakramentu: bierzmowania, spowiedzi świętej, Eucharystii, małżeństwa, namaszczenia chorych, za tych którzy zostali pochowani na cmentarzu parafialnym, za nieżyjących już duszpasterzy parafii świeciechowskiej. Oni za życia dawali dobre świadectwo umiłowania Chrystusa i Jego Kościoła. Modliliśmy się za kapłanów żyjących: ks. seniora Romana Marszałka, ks. seniora Stanisława Maciejczyka, ks. Zbigniewa Bonkowskiego i za wszystkie rodziny w parafii, aby przez świętość życia rodzinnego wnosiły w społeczność Kościoła umiłowanie prawdy i poszanowanie chrześcijańskich wartości.

Gdy nadszedł czas Komunii świętej, wierni obecni w świątyni przyjęli do swoich serc Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa.

Umocnieni Słowem Bożym i posileni pokarmem eucharystycznym, gotowi na przyjęcie błogosławieństwa arcypasterskiego, wysłuchaliśmy słów, które skierował do wszystkich uczestników ksiądz Biskup Zwierzchnik. Oto fragmenty przemówienia Ks. Biskupa:
„Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani w Chrystusie Panu. Czcigodni i drodzy Bracia Kapłani, dostojni Goście, przedstawiciele Polskiego Parlamentu, władz wojewódzkich i lokalnych. Bardzo się cieszę z Waszej obecności wśród nas. Uroczystość osiemdziesięciolecia Parafii Polskokatolickiej w Świeciechowie nawiązuje do czasów dosyć odległych, kiedy relacje między Kościołem Rzymskokatolickim a naszym Kościołem nie były dobre. Chrystus wzywa nas do pojednania i przebaczenia, dlatego też w 2000 roku we Wrocławiu, w rzymskokatolickim kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety, w obecności księdza kardynała Gulbinowicza, księdza arcybiskupa Nossola, ks. biskupa Jacka Jezierskiego i innych duchownych rzymskokatolickich oraz wszystkich biskupów starokatolickich Unii Utrechckiej, w imieniu własnym i Kościoła Polskokatolickiego, wypowiedziałem słowa przebaczenia j za zło, które nas spotkało ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego prosiłem o przebaczenie za wszystko, co było niedobre z naszej strony wobec braci i sióstr rzymskokatolików.

W 1997 roku został rozpoczęty dialog teologiczny między naszymi Kościołami, który trwa do dzisiaj i wierzę że wyda on dobre owoce. Ksiądz biskup Jacek Jezierski (poprzedni przewodniczący komisji dialogu ze strony rzymskokatolickiej) stwierdził, że topór niezgody między obydwoma Kościołami został zakopany. (Miało to miejsce podczas jubileuszu 25-lecia przyjęcia sakry biskupiej przez biskupa W. Wysoczańskiego — bp Jezierski podkreślił, że w dużej mierze jest to zasługa Jubilata — przyp. Autora).

Żyjemy w dobie ekumenizmu i musimy wsłuchiwać się w głos Chrystusa, który nieustannie prosi Ojca, „aby wszyscy byli jedno". Nie znaczy to, że ta lub inna parafia, czy Kościół ma przestać istnieć. Prowadzony dialog ma pozwolić nam lepiej się poznać i zrozumieć, aby skuteczniej służyć Chrystusowej Ewangelii.

Pragnę życzyć Księżom pracującym w parafii, ks. Marcinowi Dębskiemu i ks. Kamilowi Wołyńskiemu, aby swoją solidną pracą i umiłowaniem wiernych zasłużyli na ich miłość i szacunek. Wszystkim zadaniom, które stawia przed nami Chrystus i Jego Kościół z głębi serca błogosławię".

Po błogosławieństwie księdza Biskupa Zwierzchnika słowa pozdrowień skierował pan poseł Jarosław Stawiarski. Nawiązał on do słów pożegnania Pana Jezusa ze swoimi uczniami „Teraz wy jesteście moimi świadkami", życząc parafianom w Świeciechowie oraz kapłanom i wiernym całego Kościoła, aby nadal swoim życiem świadczyli o Jezusie i Jego Kościele.

W imieniu Wojewody lubelskiego, pozdrowienia przekazał Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, pan Józef Różański.

Pozdrowienia od Starosty Kraśnickiego przekazał pan Zbigniew Leziak, Dyrektor Wydziału Edukacji.

W imieniu władz lokalnych głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Annopol, pan Wiesław Liwiński. Podziękował wszystkim duszpasterzom, którzy na przestrzeni 80 lat pracowali w tej parafii, a obecnym księżom, i wiernym życzył wielu łask i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata.

W imieniu Rady Miasta i Gminy Annopol przemówił przewodniczący,
pan Stanisław Gazda, podkreślając zaangażowanie obecnych duszpasterzy w pracę z młodzieżą.

Ks. Proboszcz Marcin Dębski podziękował wszystkim duchownym, parafianom i gościom, którzy swoją obecnością, pracą i ofiarnością przyczynili się do uświetnienia tego jubileuszu. Na podkreślenie zasługuje śpiew scholi parafialnej prowadzonej przez księdza Kamila. Ta wyśpiewana modlitwa radowała nas wszystkich.

Liturgię uroczystości zakończyła procesja Eucharystyczna, i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, które udzielił ks. kanclerz inf. Ryszard Dąbrowski. Liturgiczne obchody zakończono odśpiewaniem Hymnu Kościoła „Tyle lat my Ci, o Panie".

Zaproszeni goście i pielgrzymi przybyli z Lublina udali się do miejscowej szkoły, gdzie gościnni polskokatolicy ze Świeciechowa podjęli wszystkich smacznym posiłkiem.

Ks. H.D.