Z  życia  Kościoła

 

45-lecie  kapłaństwa 

Bpa  Wiktora  Wysoczańskiego 

Zwierzchnika  Kościoła  Polskokatolickiego  w  RP

   

   Katedra polskokalicka pw. Św. Ducha w Warszawie. W dn. 2 lutego 1963 r. bp dr Maksymilian Rode udziela święceń kapłańskich diakonowi Wiktorowi Wysoczańskiemu.

 

   „Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa" (1P 2, 4-5). Zbawiciel wybrał dwunastu apostołów, którym zlecił dzieło przekształcania świata w wyzwolone od grzechu Królestwo Boże. Dlatego posłał apostołów i nakazał im głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mt28,18-20), sprawować Eucharystię na Jego pamiątkę (por. Łk 22,19) oraz odpuszczać grzechy (por. J 20, 20-23). Kapłani mają troszczyć się o Królestwo Boże, czyli mają budować Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, a przez to przyczyniać się do zbawienia świata i do uwielbienia Boga. Kapłani powołani są w naszym Kościele do głoszenia światu Ewangelii Jezusa Chrystusa, do szafowania sakramentami, głównie zaś — do sprawowania Eucharystii oraz udzielania rozgrzeszenia.

   W dniu 2 lutego 1963 roku bp dr Maksymilian Rode udzielił święceń kapłańskich diakonowi Wiktorowi Wysoczańskiemu. Zgodnie z praktyką naszego Kościoła najpierw odbyły się obrzędy wstępne: przedstawienie kandydata, przemówienie biskupa, pytania stawiane kandydatowi, a także litania do Wszystkich Świętych. A następnie bp Maksymilian Rode udzielił diakonowi Wiktorowi Wysoczańskiemu sakramentu święceń przez włożenie rąk, czemu towarzyszyła uroczysta modlitwa konsekracyjna. Biskup prosił w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posługi. Bp M. Rode udzielał święceń kapłańskich w otoczeniu licznych księży, którzy kolejno kładli ręce na głowę przyjmującego święcenia Wiktora Wysoczańskiego. W ten sposób został on przyjęty do grona kapłanów Kościoła. To Chrystus „ustanawia" jednych apostołami, innych pasterzami (Por. Ef 4, 11), a działa On przez biskupów. Włożenie rąk przez biskupa i modlitwa konsekracyjna stanowią widzialny znak tej konsekracji, wyciskają niezatarty charakter sakramentalny; są znakiem przyjęcia przez samego Chrystusa w służbę Kościołowi. „Chrystus jest źródłem całego kapłaństwa: kapłani Starego Zakonu zapowiadali Chrystusa, kapłani Nowego Zakonu działają w Osobie Chrystusa" (św. Tomasz z Akwinu).

   W dniu 2 lutego 1963 roku ks. Wiktor Wysoczański został powołany do wykonywania funkcji kapłańskich w Kościele Polskokatolickim. W ciągu 45 lat bp Wiktor Wysoczański realizował tę misję pracując dla dobra wspólnot parafialnych oraz pełniąc wiele odpowiedzialnych funkcji kościelnych. Jednak przede wszystkim swój urząd wypełniał poprzez sprawowanie Eucharystii, łącząc modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest Głową Kościoła. Grzegorz z Nazjanzu nauczał: „Wiem, czyimi jesteśmy sługami, w jakim stanie się znajdujemy i kim jest Ten, do kogo zmierzamy. Znam wielkość Boga i słabość człowieka, ale także jego moc" (Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 2, 74; PG 46, 481 B).

   Mieszana Komisja Teologiczna Prawosławno-Starokatolicka przyjęła wspólny tekst pt. Święcenia (ordynacja), w którym czytamy: „Urząd, jako specjalna funkcja duchowna, ujawnia się już w najdawniejszym czasie, w postaci biskupa, kapłana (prezbitera) i diakona. Biskup, jako nauczyciel, liturg i pasterz kierowanego przezeń Kościoła lokalnego, jest strażnikiem i obrońcą jego jedności i prawdziwości jego nauki. Ponieważ posiada on pełnię urzędu, sprawuje on z tego względu wszystkie sakramenty oraz pozostałe czynności liturgiczne i wykonuje dzieło pasterskie w całej jego pełni. Kapłani (prezbiterzy) pomagają biskupowi, sprawując—z pewnymi wyjątkami — sakramenty oraz pozostałe czynności liturgiczne, jak również współpracują w dziele głoszenia Ewangelii i duchowego kształtowania wiernych".

   W dn. 5 czerwca 2008 r. bp Wiktor Wysoczański obchodzić będzie srebrny jubileusz 25-lecia sakry biskupiej.

Ks. Wiktor Wysoczański 
odprawia swoja pierwszą Mszę św. 
Obok bp Maksymilian Rode