Ekumenia

Inauguracja roku akademickiego 2006 - 2007 w ChAT

W dniu 5 października 2006 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjno-Studyjnym im. Bpa Edwarda Herzoga w Konstancinie odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2006/2007 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.KonstancinJeziorna2006_10_05

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości

Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne, odprawione przez nauczycieli trzech sekcji: ks. dra Włodzimierza Nasta (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. dra Doroteusza Sawickiego (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) i ks. mgra Andrzeja Gontarka (Kościół Polskokatolicki). Kazanie wygłosił ks. dr Jerzy Pankowski z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Nabożeństwo ubogacił swym śpiewem chór studentów prawosławnych, pod dyr. dra Włodzimierza Wołosiuka.

Uroczystość zgromadziła wielu dostojnych Gości:
zwierzchników i przedstawicieli Kościołów,
przedstawicieli wyższych uczelni oraz placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce
i środków masowego przekazu

KonstancinJeziorna2006_10_05 KonstancinJeziorna2006_10_05 KonstancinJeziorna2006_10_05

 

Po nabożeństwie za stołem prezydialnym zasiedli przedstawiciele Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej: Jego Magnificencja bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański — rektor ChAT, ks. prof. dr hab. Marian Bendza — prorektor ChAT, prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko — dziekan Wydziału Teologicznego ChAT oraz J.E. abp prof. dr hab. Jeremiarz — prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, Rektor ChAT powitał uczestników uroczystości: zwierzchników i przedstawicieli Kościołów, przedstawicieli wyższych uczelni oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce i środków masowego przekazu. Na uroczystość przybyli: J.E. Ks. Arcybiskup prof. dr hab. Jeremiasz — Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej; J.E. Ksiądz Biskup Janusz Jagucki — zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; J.E. Ksiądz Biskup Zdzisław Jaworski — zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła Mariawitów; J.E. Ksiądz Biskup Marek Izdebski — zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego; J.E. Ksiądz Biskup Zbigniew Kamiński — zastępca i Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego; Ksiądz Biskup Mieczysław Cieślar z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; Ksiądz Roman Chałupka — Sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego; Pan Jerzy Kongiel — Starosta Powiatu Piaseczyńskiego; Pan Andrzej Wojtowicz — Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej; Pani Danuta Baszkowska — Prezes Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania EFFATHA; J.E. Pan Pavel P. Latushka — Ambasador Republiki Białorusi; J.E. Pan Gabriel Constants Bartas — Ambasador Rumunii; J.E. Pan Nikola Zurovac — Ambasador Republiki Serbii; Pan Aleksander Nikolov — pełnomocnik ministra Ambasady Republiki Bułgarii; Pan Mikołaj Jamoluk — przedstawiciel Ambasady Republiki Ukrainy; Prof. dr hab. Stanisław Głąb — prorektor Uniwersytetu Warszawskiego; Prof. dr hab. Roman Doktór — prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Prof. dr hab. Zbigniew Cieślak — prorektor Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Pani Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska— prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; Prof. dr hab. Tadeusz Kulik — prorektor Politechniki Warszawskiej; Prof. dr hab. Stanisław Baj — prorektor Akademii Sztuk Pięknych; Prof. dr hab. Roman Lasocki — prorektor Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina; Pani prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz — prorektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Prof. dr hab. Jan Dzięgielewski — prorektor Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora; Prof. dr hab. inż. Radosław Trębińk — prorektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Gen. J. Dąbrowskiego; Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski — prorektor Akademii Wychowania Fizycznego; Pani dr Renata Karwowska-Szulkin — prorektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; Starszy brygadier dr inż. Bogdan Kosowski — prorektor Szkoły Głównej Pożarniczej; Prof. dr hab. Juliusz Gardowski — prodziekan w Szkole Głównej Handlowej; Ks. Prof. dr hab. Roman Górka — dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL; Rektorzy Wyższych Seminariów Duchownych, duchowni, przedstawiciele środków społecznego przekazu.

Po powitaniu uczestników uroczystości, bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański — rektor ChAT wygłosił przemówienie:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna wkracza w kolejny, pięćdziesiąty trzeci rok swej działalności. Rozpoczynając kolejny rok funkcjonowania naszej Uczelni, przede wszystkim dziękujemy Bogu za tych wszystkich pracowników Akademii, którzy w ciągu przeszło 50 lat — niekiedy w trudnych warunkach — tworzyli podstawy materialne i intelektualne Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (...).
Należy wspomnieć o wydarzeniu ogromnie ważnym dla naszej Akademii. Niespełna dwa tygodnie temu Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Teologicznemu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej uprawnienia habilitacyjne. Zabiegi o przyznanie tych uprawnień trwały bardzo długo. Źródłem problemów nie były wcale niedomagania kadrowe ChAT, ale specyficzne interpretowanie aktów prawnych przez instytucje decyzyjne w obszarze nauki, wyraźnie niekorzystne dla teologów, a zwłaszcza dla teologów nie-rzymskokatolickich. Należy podkreślić, że arbitralnie przyjęta klasyfikacja nauk i specjalności naukowych jest nieprzychylna dla teologii i tych wszystkich dyscyplin humanistycznych, które uprawiają badania interdyscyplinarne. Podjęte przeze mnie starania zmierzające do przyznania Akademii uprawnień habilitacyjnych trwały wiele miesięcy, ale zakończyły się sukcesem. Niech mi będzie wolno zaapelować w tym miejscu o to, by — po pierwsze — rozstrzygnięcia w sferze nauki były podejmowane z zachowaniem poszanowania dla sfery i specyfiki badań właściwej dla poszczególnych dyscyplin naukowych i — po drugie — o to, by dawały one szanse szkołom wyższym o może wąskiej, ale specjalistycznej kadrze naukowej. Ten apel warto wystosować w imieniu tych środowisk naukowych, które są w podobnej do nas sytuacji, aby nauka miała swoją szansę rozwoju niezależnie od urzędniczych wyobrażeń o jej kształcie i zasobności uprawiających ją kadr naukowych. W strukturze nauki polskiej musi znaleźć się miejsce dla szkół wyższych o specyficznej misji w zakresie badań naukowych. Dobrze się stało, że na te problemy spojrzano ostatecznie z perspektywy troski o charakter poszukiwań naukowych, a nie z powodów pozamerytorycznych i biurokratycznych. Kierownictwu Centralnej Komisji, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i innym życzliwym osobom, zaangażowanym w cały proces decyzyjny, chciałbym w tym miejscu podziękować staropolskim Bóg zapłać.
Przyznane nam uprawnienia habilitacyjne pozwalają podjąć przygotowania, aby dotychczasowe studia doktoranckie, funkcjonujące jako seminarium, przekształcić w studia trzeciego stopnia. Ten istniejący już na naszej uczelni trzeci stopień kształcenia musimy dostosować do założeń nowej ustawy, tak aby funkcjonował jako regularne studia i aby doktoranci mogli korzystać z przywilejów, których do tej pory nie mieli, np. stypendiów socjalnych czy możliwości zakładania kół naukowych.
Najbardziej wymagającym recenzentem dla każdej chyba uczelni są studenci. Sądząc z danych statystycznych, dokonywane w Akademii zmiany wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. W roku akademickim 2006/2007 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej studiuje 527 studentów na studiach stacjonarnych i 465 studentów na studiach niestacjonarnych. Uczelnia dysponuje liczną, wysokokwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną składającą się z 90 nauczycieli akademickich, w tym 20 profesorów i doktorów habilitowanych, 38 doktorów oraz 32 asystentów, starszych wykładowców i wykładowców, z tego ponad 92% stanowią pracownicy mianowani lub zatrudnieni w naszej Uczelni jako pierwszym miejscu pracy.
W ubiegłym roku akademickim gościliśmy w murach naszej Uczelni wielu znakomitych Gości, a nasi nauczyciele akademiccy uczestniczyli w międzynarodowych gremiach kościelnych i naukowych. Aktywnie bierzemy udział w międzynarodowej wymianie naukowej. Nasi absolwenci i niektórzy doktoranci korzystają z pomocy instytucji kościelnych i naukowych różnych krajów w pozyskiwaniu stypendiów na studia podyplomowe za granicą. Uczelnia kontynuuje opartą o umowy współpracę z Wydziałem Teologii Ewangelickiej w Bonn oraz z Chrześcijańskokatolickim i Ewangelickim Wydziałem Teologii Uniwersytetu w Bernie, poza tym utrzymuje bliskie więzi z uczelniami prawosławnymi w Siergiew Posad, Atenach, Paryżu i Uniwersytetem w Salonikach.
Nasza Uczelnia jest jedyną uczelnią ekumeniczną, która od ponad 50 lat obejmuje w swych murach chrześcijaństwo zachodnie w całym jego zróżnicowaniu i głębię duchowości chrześcijaństwa wschodniego. Chcemy wnieść swój wkład w proces pojednania i budowania duchowych fundamentów Europy. Dla nas, chrześcijan, jest to proces, który wymaga od nas przede wszystkim modlitwy, która jest najlepszym źródłem naszej przemiany, ale także wymaga od nas zaplanowanej i konsekwentnej edukacji, również edukacji akademickiej. Jeśli chrześcijaństwo chce współdecydować o wartościach tak potrzebnych Europie, chce wpływać na jej duchowość, to musimy wspólnie dawać świadectwo, wspólnie oddziaływać na Europę. Pamiętajmy jednak, że Europa potrzebuje chrześcijaństwa pojednanego, chrześcijaństwa silnego wiarą, nadzieją i miłością. Jeśli chcemy uczestniczyć w budowaniu duchowego oblicza przyszłej Europy, to w dużej mierze zależy to od wspólnego działania chrześcijan Wschodu i Zachodu. Dziś Europa potrzebuje tego dialogu; domaga się wsparcia, domaga się wzmocnienia duchowych fundamentów Europy. Uwzględnienie wkładu chrześcijaństwa w duchowy i kulturowy fundament Europy będzie decydowało o przyszłości naszego kontynentu. Misja naszej uczelni nakłada na nas pracę na rzecz porozumienia religii, kultur i narodów, porozumienia ludzi; jest to depozyt i nakaz Ewangelii, która jest prawdziwym fundamentem tej Uczelni (...)".

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Bogusław Widła, pt. „Antropologiczna struktura biblijnego przymierza".