Z życia Kościoła

Arcypasterska wizytacja Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego Ks. Bpa. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego

Lublin2005_05_15 (Zesłanie Ducha Świętego — 15.05.2005.)„ Weźmijcie Ducha Świętego — idąc nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego — którym odpuścicie grzechy — są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 23; Mt 28, 19.)
Lublin2005_05_15
Nie biblijny Wieczernik, ale lubelski wieczernik modlitwy w polskokatolickiej świątyni pw. Matki Bożej Wniebowziętej, nie Dwunastu, a jedynie siedmiu młodych ludzi otrzymało dar Ducha Świętego. W Zesłanie Ducha Świętego parafia w Lublinie w widzialny sposób doświadczyła obecności Ducha Rozumu, Męstwa, Rady, Mądrości, Bojaźni Bożej, Roztropności i Umiejętności. Lublin2005_05_15 Czas wielkanocny został uwieńczony udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. Przez kolejne wielkanocne niedziele Kościół w Słowie Bożym ukazywał relacje naocznych świadków cudownego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Było to szczególne utwierdzanie w wierze przygotowujących się do przyjęcia tego Sakramentu.

„Pokój wam ! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam"  J 20, 21.

Przez Zesłanie Ducha Świętego dokonało się narodzenie Chrystusowego Kościoła — to przez napełnienie serc zatrwożonych Uczniów zamkniętych w Wieczerniku siedmiorakimi darami pokonany został lęk przed tłumem. Mało tego — Apostołowie rzeczywiście wychodzą do narodów, by realizować Chrystusowy testament — „idąc nauczajcie...".

Dzisiaj Kościół Święty również potrzebuje tych, którzy będą realizować wolę Jezusa Chrystusa. Zwrócił na to uwagę w Słowie Pasterskim Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego — Jego Ekscelencja Ks. Bp Wiktor Wysoczański, mówiąc:
Drodzy w Chrystusie Panu, zgromadzeni w tutejszej świątyni. I my tu wszyscy jesteśmy cząstką Chrystusowego Kościoła, wyznający tę samą wiarę w Skład Apostolski — w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. To wezwanie wymawiane w sprawowanej liturgii mszalnej w świątyniach, w naszych codziennych pacierzach, ma nam przypominać o naszych zobowiązaniach wyznawania wiary przyjętych przez Chrzest Święty".

Sakramenty Chrztu Świętego i Bierzmowania to nie tylko widzialny obrzęd, w którym mamy możliwość uczestniczyć w naszych świątyniach. Te Sakramenty są naszą odpowiedzią na zaproszenie Jezusa i wyrazem troski dzieci Bożych o powierzony nam Kościół Święty. Droga wiary — zapoczątkowana w chwili przyjęcia Chrztu Świętego; a potwierdzona przez Sakrament Bierzmowania — nie pozostawia nam marginesu na szukanie własnej drogi przez życie — taką drogą staje się jedynie droga Chrystusowej Ewangelii. Temu służyć mają dary Ducha Świętego, które stały się tego dnia udziałem tych młodych ludzi — Sakrament Bierzmowania nakłada na nas obowiązek odważnego głoszenia naszej wiary, trwania przy niej i jej bronienia.

„Idźcie i oznajmijcie Janowi coście słyszeli i widzieli. Ślepi widzą, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głoszona jest Ewangelia"  Mt 11, 4-5.

Za tę wspólnotę modlitwy — Bogu niech będą dzięki!

Za udzielenie Sakramentu Bierzmowania, okolicznościowe Słowo Pasterskie, serdeczne podziękowania Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi Wiktorowi Wysoczańskiemu.

Za przeprowadzenie sakramentalnej spowiedzi świętej i koncelebrę Mszy Świętej — dziękuję ks. inf. Ryszardowi Dąbrowskiemu.

Drogim Parafianom — za liczny udział we Mszy Świętej i odpowiednie przygotowanie tej radosnej parafialnej i kościelnej uroczystości — z serca dziękuję.

Ks. Andrzej Gontarek