Z życia naszych parafii.
Lublin 15.08.2004 r.

Wyróżnieni medalem "Serce dla serc" AD 2004

W dziedzinie ekumenizmu
• Ks. C h r i s t o p h   S c h u l e r —  praca ekumeniczna i wychowawcza w całej Europie. Szwajcaria.

W dziedzinie służby dzieciom
• H a l i n a    P i e t r a s i e w i c z  —  od ponad dziesięciu lat praca społeczna na rzecz dzieci. Rzeszów.

W dziedzinie ratowania życia
• K a t a r z y n a   W i e l e ż e w  —  nastolatka ratująca życie tonącego człowieka, kiedy inni przechodzili obojętnie. Złotoryja.

W dziedzinie służby ludziom
• E l i e   W i e s e l  —  całe swoje życie poświęcił wielu innym w ich walce o prawa do życia, bez względu na ich pochodzenie czy religię. Laureat Nagrody Nobla. USA.
• S z e w a c h   W e i s s  —  były ambasador Izraela w Polsce. Wielki działacz na rzecz jedności Żydów i Polaków mających wspólną Ojczyznę — Polskę. Izrael.
• O s c a r   A r i a s   S a n c h e s  —  były prezydent Kostaryki — wielki działacz na rzecz pokoju w Ameryce Środkowej. Laureat pokojowej Nagrody Nobla. Kostaryka.
• M a c i e j   A n d r z e j   Z a r ę b s k i  —  założyciel i prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego i Gońca Świętokrzyskiego. Popularyzuje wiedzę i ludzkie wartości. Zagnańsk.

W dziedzinie życia rodzinnego
• M a r i a n n a   M a j c h r z a k  —  wychowuje trójkę osieroconych wnucząt będąc dla nich całą rodziną.

W dziedzinie krzewienia języka i kultury polskiej
• R i c h a r d   A s t r o  —  prezydent Drexel University w Filadelfii, od lat zajmuje się promocją Polski, jej kultury i sztuki w Filadelfii. Projektodawca uruchomienia pierwszego w Europie Środkowej amerykańskiego uniwersytetu. USA.

W dziedzinie rozsławiania imienia Polski
• A n d r z e j   S t a n a s z e k  —  pięciokrotny mistrz świata w trójboju siłowym w podnoszeniu ciężarów leżąc. Mówią o nim „Mały Wielki Siłacz". Marki.
• D a n u t a   P ł y g a w k o  —  wybitna znawczyni historii i kultury polskiej. W swoich pracach naukowych, książkach i opracowaniach zajmuje się problematyką obecności polskiej w USA i pomocą Polonii amerykańskiej oraz organizacji amerykańskich dla Polski. Kórnik.