Z życia Kościoła

Bierzmowanie w Długim Kącie w uroczystość parafialną św. Józefa

Podstawą bierzmowania (konfirmacji) jako sakramentu umocnienia przez Ducha świętego jest obietnica Ducha, jaką Pan dał swoim uczniom w swojej mowie pożegnalnej. Na podstawie świadectwa Nowo-testamentowego wiemy, że Duch św. dany był już tym wszystkim, którzy uwierzyli w Chrystusa i zostali ochrzczeni. Po zstąpieniu Ducha Św. na początku, następuje ciągle nowe zstąpienie, o które należy nieustannie się modlić. Wprawdzie o sposobie i postaci tego nowego zstępowania Nowy Testament nic nie mówi konkretnego, bo „Duch Św. tchnie, kędy chce" (J 3, 8), to jednak Apostołowie i gmina pierwotna znają od początku szczególną formę udzielania Ducha Św. — n a k ł a d a n i a   r ą k.
Po raz pierwszy nałożenie rąk dla udzielenia Ducha Św. dokonali Apostołowie Piotr i Jan na Samarytanach, którym Filip udzielił chrztu, ale nie otrzymali oni jeszcze Ducha Św. „A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz Ap 8,14-17). Obaj Apostołowie przekazali więc im Ducha Świętego przez nałożenie rąk, przyjmując ich tym samym do pełnej łączności duchowej z gminą pierwotną. W ten sposób nastąpiło wyraźne odróżnienie chrztu i nakładania rąk jako dwóch różnych aktów.
Nałożenie rąk należy traktować jako autoryzowaną przez Apostołów formę udzielania Ducha Św. całkowicie zgodną ze słowami obietnicy Chrystusa.
Od V w. sakramentu bierzmowania udziela się wszystkim ochrzczonym — na Zachodzie zazwyczaj przez biskupów, w Kościele Wschodnim udzielają go księża w połączeniu z chrztem św.
Łaska bierzmowania, wzmocnienie przez Ducha Świętego, powoduje uzupełnienie i rozwinięcie łaski chrztu św. Jako symbol zewnętrzny bierzmowanie powoduje wzmocnienie wiary w kierunku świadomego uczestnictwa w zbawczym dziele Chrystusa. Jako rzeczywistość symboliczna bierzmowanie powoduje włączenie do ciągle na nowo przez Ducha Św. wypraszanej łączności z Kościołem. Jako sama rzeczywistość bierzmowanie powoduje umocnienie nadziei na ostateczne zesłanie Ducha Świętego.
Nowo bierzmowanym i wszystkim wiernym życzymy obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego.
DlugiKat2004_03_19

Księdza Biskupa powitał
burmistrz Miasta Józefów
- p. Zbigniew Bielak


DlugiKat2004_03_19
Zwierzchnik Kościoła
udziela Sakramentu Bierzmowania
DlugiKat2004_03_19
Od lewej: Ks. inf. Kazimierz Bonczar
- proboszcz parafii,
Ks. Bp Wiktor Wysoczański
- Zwierzchnik Kościoła,
ks. inf. Ryszard Dąbrowski
-
Kanclerz Kurii Biskupiej

DlugiKat2004_03_19Dnia 19 marca 2004 r. do parafii w Długim Kącie przybył Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, ks. biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.

W kościele czekali na Biskupa parafianie wraz z 60-osobową grupą młodzieży mającą w tym dniu przyjąć Sakrament Bierzmowania. W podróży arcypasterskiej do Długiego Kąta towarzyszył Księdzu Biskupowi Kanclerz Kurii Biskupiej, ks. infułat Ryszard Dąbrowski.

Przy drzwiach świątyni Zwierzchnika Kościoła powitali: proboszcz parafii, ks. infułat Kazimierz Bonczar, dzieci oraz burmistrz Miasta Józefów, Zbigniew Bielak i jego zastępca, Stanisław Nieśpiał.

Spowiedź ogólną przeprowadził ks. infułat Aleksander Bielec, który przed uroczystością św. Józefa prowadził w parafii kilkudniowe rekolekcje wielkopostne.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Biskup Zwierzchnik Kościoła, teksty biblijne na uroczystość św. Józefa odczytali: ks. Andrzej Pastuszek i ks. Bogusław Gruszczyński. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Kanclerz. Przedstawił on wiernym postać patrona parafii, św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.   ZOBACZ  tekst

Po kazaniu Ks. Biskup Zwierzchnik Kościoła przystąpił do udzielenia Sakramentu Bierzmowania.

Z wielkim przejęciem i powagą młodzież długokącka — wcześniej odpowiednio przygotowana — przyjmowała ten Sakrament. Z taką samą powagą złożyła potem przysięgę na wierność Chrystusowi i Kościołowi. Modlitwę powszechną odmówił ks. proboszcz Krzysztof Groszak.

Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup skierował Słowo Pasterskie do młodzieży i wiernych. Wyraził swoją radość z powodu spotkania z wiernymi w Długim Kącie, a szczególnie z dziećmi i młodzieżą bierzmowaną oraz wyjaśnił wiernym znaczenie Sakramentu Bierzmowania.

Po przemówieniu Księdza Biskupa, ks. Proboszcz podziękował wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę. Następnie Ks. Biskup udzielił Pasterskiego błogosławieństwa. Uroczystość parafialną zakończono hymnem „Ciebie, Boga, wysławiamy".

W uroczystości uczestniczyli także: ks. proboszcz Kazimierz Stachniak, ks. dziekan Ryszard Walczyński, ks. dziekan Mieczysław Piątek, ks. senior Jan Materek i ks. senior Waldemar Telejko.

Ireneusz Wilczyński