Z życia Kościoła

Wizytacja arcypasterska w Świeciechowie

Swieciechow2004_05_28

W progach świątyni
Zwierzchnika Kościoła
powitała chlebem i solą
delegacja Rady Parafialnej
W niedzielę 28 maja 2004 r. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła, na zaproszenie proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Świeciechowie, ks. Zbigniewa Bonkowskiego — dokonał kanonicznej wizytacji parafii.Parafia polskokatolicka (narodowa) w Świeciechowie została zorganizowana w 1928 r. jako jedna z liczniejszych w Kościele. Do 30 listopada 1974 r. nabożeństwa odbywały się w drewnianej świątyni. W latach 1970-1975 wybudowano nową świątynię murowaną, której budową kierował ówczesny duszpasterz ks. mgr Stanisław Maciejczyk. Poświęcenie nowej świątyni odbyło się 19 września 1976 r. Świątynię budowano ze środków finansowych przekazywanych przez Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików i niewielkich ofiar z USA. Od 26 lat proboszczem parafii jest ks. Zbigniew Bonkowski.
Procesjonalne wprowadzenie Arcypasterza do świeciechowskiej swiątyni

Swieciechow2004_05_28
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański
w asyście ks. inf. Ryszarda Dąbrowskiego
i ks. mgr Mariana Madziara

Swieciechow2004_05_28_


Delegacja młodzieży powitała arcypasterza, zapewniając o swoim przygotowaniu do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

Swieciechow2004_05_28
Zwierzchnik Kościoła
udzielił młodzieży
Sakramentu Bierzmowania

Swieciechow2004_05_28

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.30 procesjonalnym wprowadzeniem Arcypasterza do świeciechowskiej świątyni. W orszaku procesyjnym uczestniczyła duża grupa dzieci i młodzieży przygotowanej do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania — w liczbie 65 osób.

W progach świątyni Księdza Biskupa powitała chlebem i solą delegacja Rady Parafialnej. Po przybyciu do prezbiterium ks. Proboszcz, zgodnie z ceremoniałem przepisanym Rytuałem Kościoła, powitał Pasterza Diecezji oraz przedstawił młodzież, którą przez kilka dni przygotowywał do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Ks. Proboszcz poprosił Księdza Biskupa — Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego o przewodniczenie Mszy Świętej i udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

Następnie delegacja młodzieży, w imieniu mających przyjąć Sakrament Bierzmowania, w pięknych słowach powitała Arcypasterza — zapewniając o swoim przygotowaniu do Sakramentu, wyrażając swoją gorliwą wiarę w Boga i wierność Kościołowi oraz wręczając bukiety kwiatów, które ks. Biskup polecił (wraz z bochnem chleba, którym został powitany przez Radę Parafialną) umieścić na mensie ołtarza.

Świątynię wypełnili parafianie, rodziny i świadkowie bierzmowanych oraz goście. Ksiądz Biskup-Zwierzchnik Kościoła w ciepłych słowach podziękował Księdzu Proboszczowi za przygotowanie uroczystości, za gorliwą długoletnią pracę duszpasterską w parafii i przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania. Zwracając się do młodzieży wyraził swoją radość, że tak licznej grupie będzie z urzędu apostolskiego mógł przekazać łaski i Dary Ducha Świętego w Świętym Sakramencie. Przyjął od młodzieży oświadczenie, że jest do tego Sakramentu przygotowana i przyjmie go z wiarą, by umocniona nim mogła świadczyć swym życiem o Chrystusie.

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Ksiądz Biskup w asyście ks. inf. Ryszarda Dąbrowskiego — Kanclerza Kurii Biskupiej i ks. mgr. Mariana Madziara — opiekuna Alumnatu WSD, duszpasterza akademickiego sekcji starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Kazanie wygłosił Ksiądz Infułat — Kanclerz, którego fragmenty zacytujemy:
W liturgicznym kalendarzu Kościoła przeżywamy jeszcze okres Zmartwychwstania Pańskiego. Wydarzenie to dla świata i dla chrześcijan jest największym, umacniającym naszą wiarę i naszą nadzieję w wypełnieniu się obietnicy, jaka płynie do nas z Bożego Słowa objawionego w Piśmie Świętym.
W czwartek ubiegłego tygodnia Kościół obchodził święto Wniebowstąpienia Pańskiego, którym Chrystus Pan zakończył swoją ziemską misję jako Syn Boży i zasiadł na Bożej prawicy w Niebie. Ale żegnając się z Apostołami przekazał im oraz ich następcom władzę nad swoim Kościołem:
„Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je wszystkiego, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,18-20).
Tę władzę przez wieki po dzień dzisiejszy wykonuje Kościół Jezusa Chrystusa przez biskupów, którzy są następcami Apostołów. I dzisiaj do was, Drodzy Parafianie, przybył Pasterz Kościoła Polskokatolickiego — Zwierzchnik i Ordynariusz Diecezji Ks. Bp prof. Wiktor Wysoczański, by przeprowadzić wizytację parafii i udzielić młodzieży Sakramentu Bierzmowania.
Na Ostatniej Wieczerzy Jezus przekazał Apostołom swój testament, prosząc w modlitwie do Ojca:
„Spraw, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał", te słowa słyszeliśmy z Ewangelii św. Jana (17, 21), przygotowanego na dzisiejszą niedzielę. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12).
Św. Piotr Apostoł wołał w swoim nauczaniu:
„Tego właśnie Jezusa my jesteśmy wszyscy świadkami", a św. Paweł Apostoł przypomina nam, że Jezus nakazał nam być Synami Światłości (1 Tes 5,5).
Kościół Święty przez wieki świadczy o Chrystusie, wyśpiewując w liturgii radosne Alleluja! Chwalmy Pana. I czyni to zawsze — gdy świadczy o Chrystusie w Sakramentach Świętych, gdy zanosi nasze modlitwy i oddaje cześć Bogu przez najdoskonalszą Ofiarą Eucharystyczną — Mszę Świętą, gdy naucza i prowadzi lud wierny do zbawienia przez pojednanie z Bogiem, gdy pragnie szczęścia i dobra człowieka już tu, na ziemi. To jest najlepsze świadectwo dawane Jezusowi Chrystusowi. Drodzy w Chrystusie, dbajmy o to w naszym życiu i postępowaniu. Niech to świadectwo o Chrystusie będzie dobre. Niech będzie świadectwem naszej wiary, tak jak śpiewamy w pieśni:
Jezusa ukrytego nam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego,
Jego miłością żyć.
On się nam daje, dla nas pozostał tu,
Dla Jego Boskiej chwały,
Życie poświęćmy Mu
"
.

Po kazaniu odśpiewano hymn do Ducha Świętego, a Ksiądz Biskup odmówił nad kandydatami do Bierzmowania specjalne modlitwy, po czym udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

Przed błogosławieństwem, kończąc uroczystą Mszę Świętą, Arcypasterz skierował do zgromadzonych w świątyni słowo pasterskie, przypominając czym jest Sakrament Bierzmowania i jakie obowiązki nakłada na chrześcijan, którzy go przyjmują: mają być świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w swoim życiu i postępowaniu na co dzień, by zasłużyć po ziemskim życiu na wieniec wiecznej chwały z Chrystusem w Niebie.

Ksiądz Biskup podziękował za wierne trwanie przy Kościele Polskokatolickim i za wspieranie ks. Proboszcza w jego duszpasterzowaniu parafią. Ks. Biskup zachęcał młodzieńców do wstępowania do Wyższego Seminarium Duchownego, by zasilali szeregi kapłańskie. Jako Rektor ChAT-u, piastujący ten urząd już kilka kadencji a przez wiele lat jako wicerektor tej uczelni, zachęcał młodzież, by studiowała w ChAT i to nie tylko teologię, ale i inne kierunki pedagogiczne i socjalne, po ukończeniu których i zdobyciu licencjatu można znaleźć zatrudnienie w różnych ośrodkach państwowych i samorządowych.

Wszystkim parafianom i młodzieży Arcypasterz życzył Bożych łask i Bożego błogosławieństwa.

Ksiądz Proboszcz serdecznie podziękował Księdzu Biskupowi — Zwierzchnikowi Kościoła za przybycie do parafii, za modlitwy i celebrę Mszy Świętej oraz za udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Zaznaczył też, że ofiary zebrane na tacę przeznaczone zostaną na potrzeby Kurii Biskupiej. Ksiądz Biskup — dziękując za ten gest — powiedział, że zmienia intencję ofiarodawcy i przekaże te pieniądze na wsparcie WSD. Cieszyłby się, gdyby i inne parafie i ich duszpasterze przejęli ten zwyczaj od ks. Proboszcza ze Święciechowa i przy okazji wizytacji biskupich przekazywali ofiary z tacy na WSD.

Błogosławieństwo biskupie zakończyło uroczystość w Świeciechowie. Oprawę muzyczną liturgii Mszy Świętej przygotował i na organach grał p. dr Wiktor Łyjak — organista katedry warszawskiej i nauczyciel akademicki ChAT.

( Parafianin )