Z życia Kościoła

Święcenia Alumnów
Wyższego Seminarium Duchownego

Bp Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła
oraz neoprezbiter ks. Andrzej Pastuszek
i nowo wyświęceni diakoni :
Paweł Walczyński i Marcin Dębski

   W dniu 28 kwietnia 2002 roku, w Piątą Niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim, w czasie uroczystej celebry Mszy Świętej w polskokatolickiej katedrze pw. Świętego Ducha w Warszawie J.E. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła udzielił święceń trzem alumnom Wyższego Seminarium Duchownego, studentom Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Opinię i zgodę na udzielenie święceń Zwierzchnik Kościoła uzyskał od Kolegium Biskupów: bpa Jerzego Szotmillera — ordynariusza diecezji krakowsko-częstochowskiej, bpa Wiesława Skołuckiego — ordynariusza diecezji wrocławskiej i bpa Zygmunta Koralewskiego — sufragana diecezji wrocławskiej. 
   Alumni — diakon Andrzej Pastuszek, kleryk Paweł Walczyński i kleryk Marcin Dębski — przed święceniami odprawili trzydniowe rekolekcje oraz zdali egzamin przed Komisją Pedagogiczną złożoną z profesorów, powołaną przez Rektora WSD bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego.

   Święcenia prezbiteratu — kapłańskie — otrzymał diakon Andrzej Pastuszek, absolwent WSD i ChAT. Urodził się 7 września 1976 r. w Józefowie k. Biłgoraja, z rodziców Stanisława i Marii z d. Kulikowska, w rodzinie  polskokatolickiej, w parafii Długi Kąt, obecnie Majdan Nepryski. Wszystkie dotychczasowe Sakramenty Święte: Chrztu, Pierwszej Komunii i Bierzmowania przyjął w polskokatolickiej parafii w Długim Kącie pw. Św. Józefa. Święceń diakonatu klerykowi Andrzejowi udzielił bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — ordynariusz diecezji warszawskiej, Zwierzchnik Kościoła, w Długim Kącie w święto patronalne Św. Józefa w dniu 19 marca 2001 r. 

  Ks. Andrzej — neoprezbiter — Mszę Świętą prymicyjną odprawił 3 maj ja 2002r. w parafii pw. Podwyższenia  Krzyża Świętego w Majdanie Nepryskim, a 5 maja 2002r. w parafii pw. Św. Wawrzyńca w Turowcu. Biskup Ordynariusz Diecezji Warszawskiej — Wiktor Wysoczański — przekazał ks. Andrzejowi w duszpasterstwo parafię w Turowcu pw. Św. Wawrzyńca. Wprowadzenia w urząd p.o. administratora parafii w Turowcu ks. Andrzeja Pastuszka dokonał w niedzielę 12 maja 2002r. ks. infułat Kazimierz Bonczar. Księdzu Andrzejowi życzymy „Szczęść Boże" w posłudze duszpasterskiej. 

Święcenia diakonatu otrzymali klerycy-alumni czwartego roku studiów WSP i ChAT.

Diakon Marcin Dębski — ur. 21 listopada 1977 r. w Krakowie, syn Józefa (ojciec zmarł) i Zofii z d. Urbańska. Do 15 roku życia wychowywany w rodzinie rzymskokatolickiej. Sakramenty Św.: Chrztu, Pierwszej Komunii i Bierzmowania przyjął w Kościele Rzymskokatolickim. W 1993 roku Marcin zetknął się z duszpasterstwem parafii polskokatolickiej w Krakowie pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Od tego czasu wraz ze swą mamą przeszedł do Kościoła Polskokatolickie go. W polskokatolickiej parafii w Krakowie pod czujnym okiem proboszcza ks. infułata Czesława Siepetowskiego był gorliwym ministrantem. W dniu 1 maja 1998 r. Marcin złożył prośbę na ręce ks. bpa Wiktora Wysoczańskiego — Zwierzchnika Kościoła o przyjęcie do WSD Kościoła Polskokatolickiego i skierowanie na studia w ChAT. 


 

 

 

Komunii św. udzielają diakoni:
Paweł  i  Marcin


Wyświęconym diakonom „Szczęść Boże" na drodze formacyjnej i edukacyjnej do świętego kapłaństwa.

Diakon Paweł Walczyński — ur. 13 października 1978 r. w Olkuszu, syn ks. Ryszarda Walczyńskiego — proboszcza polskokatolickiej parafii pw. MB Zwycięskiej w Chełmie Lubelskim i Lidii. Od najmłodszych lat Paweł był ministrantem w parafiach, gdzie obowiązki duszpasterskie pełnił ks. Ryszard —Jego Ojciec. Wychowywany w rodzinie kapłańskiej polskokatolickiej, wszystkie dotychczasowe Sakramenty Święte: Chrztu, Pierwszej Komunii i Bierzmowania przyjął w parafiach polskokatolickich. Od 15 września 1998 roku diakon Paweł jest alumnem Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Polskokatolickiego i studentem teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. 

 

 

   Rozpoczynając celebrę Mszy Świętej, Zwierzchnik Kościoła zwrócił się do zgromadzonych w świątyni na uroczystości święceń: 

  

    „Drodzy w Chrystusie!    

   Nasze dzisiejsze przeżywanie Świętej liturgii, na której się gromadzimy, będzie szczególniejsze i wyjątkowe. W czasie sprawowania Najświętszej Ofiary — Mszy Świętej, wypełniając biskupią, pasterską posługę, udzielę święceń uczestnictwa w Sakramencie Kapłaństwa, diakonatu i prezbiteratu klerykom, alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Polskokatolickiego, studentom Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Taka jest wola i potrzeba naszego Świętego Kościoła, co cieszy mnie jako Zwierzchnika Kościoła. Wy, wszyscy, obecni w świątyni będziecie uczestniczyli w tej ceremonii i będziecie tego wydarzenia świadkami. Radują się serca nasze, że na Niwie Pańskiej przybywa nowych siewców Bożego Słowa, pasterzy Ludu Bożego. Dlatego proszę Was, byście serca Wasze wznieśli w gorącej modlitwie do Chrystusa, Najwyższego Kapłana, Pana Kościoła z prośbą o szczególne łaski dla dziś wyświęconych. Polećmy ich również opiece Mary i, Bożej Rodzicielki, Matce Chrystusa, by strzegła ich kapłańskiego powołania i szczególnego wybrania, by przez całe życie byli dla wszystkich ludzi światłem w drodze do Domu Ojca, który jest w Niebie". 

 

   Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Wiktor Wysoczański w asyście księży infułatów: Ryszarda Dąbrowskiego i Czesława Siepetowskiego. Po otrzymaniu święceń kapłańskich do celebrowania dołączył neoprezbiter ks. Andrzej Pastuszek, a usługiwali wyświęceni diakoni: Paweł i Marcin. Do święceń kandydatów przedstawił ks. inf. Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej. Wystrój katedry przygotował ks. dziekan Henryk Dąbrowski — proboszcz parafii katedralnej. Przez włożenie rąk na święconego kapłana Andrzeja, oprócz sprawujących Ofiarę Mszy Świętej, błogosławieństwo przekazali również ks. dziek. Henryk Dąbrowski i ks. mgr Marian Madziar — wikariusz parafii, opiekun Alumnatu, duszpasterz akademicki sekcji starokatolickiej ChAT. 

   We Mszy Świętej i uroczystościach święceń uczestniczyli wierni parafii katedralnej, rodziny i delegacje z parafii otrzymujących święcenia. Po Mszy Świętej, w imieniu wyświęconych, ks. Andrzej Pastuszek w serdecznych słowach podziękował Jego Ekscelencji za udzielenie święceń. 

Ks. R. D.