Z życia Kościoła

Nabożeństwo ekumeniczne w Krzykawie-Małobądzu

W dniu 19 stycznia 2002 roku w parafii polskokatolickiej pw. Św. Barbary w Krzykawie-Małobądzu — w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan — odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, przygotowane przez ks. mgra Tadeusza Budacza — proboszcza z Krzykawy i ks. mgra Adama Stelmacha — proboszcza z Sosnowca. Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Krzykawie-Małobądzu. 2002 r.

Duchowni, przedstawiciele Kościołów, przeszli o godz.16 w uroczystej procesji z plebanii do kościoła, gdzie — po modlitwie do Ducha Świętego — powitał ich ks. Tadeusz Budacz, proboszcz parafii. Na uroczystość przybyli duchowni z Kościoła Polskokatolickiego: bp Jerzy Szotmiller — Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej; ks. infułat Eugeniusz Stelmach — Wikariusz Generalny Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, Wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej; ks. infułat Kazimierz Fonfara — proboszcz parafii w Bolesławiu; ks. mgr Antoni Norman — proboszcz parafii w Bukownie; ks. mgr Adam Stelmach — proboszcz parafii w Sosnowcu; ks. mgr Stanisław Maciejczyk; a także Goście z innych Kościołów: ks. radca Jan Gross z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej; ks. mgr Tadeusz Ratajczyk — proboszcz parafii mariawickiej w Gniazdowie; ks. Henryk Rother-Sacewicz — sekretarz Kościoła Zborów Chrystusowych w Sosnowcu.

W nabożeństwie uczestniczyli także przedstawiciele powiatu, gminy, władz lokalnych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław" w Bukownie, górnicy w strojach galowych z parafii w Krzykawie-Małobądzu, Ochotnicza Straż Pożarna z Krzykawy i Kuźniczki z pocztami sztandarowymi oraz delegacja i poczet sztandarowy Zespołu Szkół Zawodowych w Bukownie. Licznie przybyli wierni z parafii polskokatolickiej w Krzykawie-Małobądzu, Bolesławiu, Bukownie, Sosnowcu i Rokitnie Szlacheckim oraz parafii rzymskokatolickiej w Krzykawce, Bolesławiu, Bukownie, Sławkowie, Okradzionowie i Olkuszu.

Oprawę muzyczną przygotował prężnie działający w parafii Chór Parafialny oraz Schola Dziewczęca pod kierunkiem Pani Organistki Eweliny Koziak, a także Orkiestra Dęta przy ZGH „Bolesław" w Bukownie pod batutą kapelmistrza Pana Henryka Jędrzejewskiego.

Pozdrowienia i zapewnienie o modlitewnej łączności na ręce Proboszcza Parafii przekazali: ks. kanonik Witold Iwanowski, proboszcz parafii polskokatolickiej w Częstochowie, ks. Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego z Katowic oraz ks. Henryk Szatkowski z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z Bielska-Białej, którym obowiązki duszpasterskie uniemożliwiły udział w nabożeństwie.

Po powitaniu przybyłych Gości, została przeprowadzona Liturgia Pokutna, a następnie Liturgia Słowa. Homilię wygłosił Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. radca Jan Gross z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nawiązał on do tegorocznego hasła Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, zaczerpniętego z Psalmu 36, 10: „U Ciebie jest źródło życia". Kaznodzieja mówił, że w Kościele jesteśmy jedną rodziną, chociaż nie zawsze sobie to uświadamiamy, nie zawsze jesteśmy tego pewni. Przez wiarę i Chrzest stajemy się dziećmi Bożymi — jedną rodziną. W tym roku Pan Jezus prowadzi nas do źródła, źródła jedności, źródła miłości i źródła pojednania; Źródło to droga do zbawienia wiecznego. Kaznodzieja zachęcał również do tego by wszyscy czerpali z tego źródła życie prawdziwe, którym jest Słowo Boże, którym są sakramenty święte, z którego spływa łaska uświęcająca.

Ksiądz Radca pozdrowił również wszystkich obecnych na nabożeństwie w imieniu Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, życząc jednocześnie, by Pan Bóg wszystkim błogosławił oraz by wszyscy czerpali swoje siły i swoją moc z tego źródła, którym jest Jezus Chrystus, bo tylko wtedy będziemy stanowić jedno.

Po homilii wyznano wiarę, po czym przedstawiciele poszczególnych Kościołów modlili się w Modlitwie Powszechnej, zakończonej najpiękniejszą modlitwą „Ojcze nasz", którą dał nam Jezus Chrystus, i którą wszyscy chrześcijanie za Nim powtarzają. Modlitwa ta bowiem zawiera wszystko, czego potrzebujemy w naszym życiu.

Słowo pozdrowienia i szczerą wdzięczności za udział w tym nabożeństwie skierował do wszystkich zgromadzonych bp Jerzy Szotmiller — Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej. Bardzo dobitnie podkreślił również potrzebę i konieczność znajomości Pisma Świętego, przypominając słowa św. Hieronima, który powiedział, że „kto nie zna Pisma świętego, ten nie zna Chrystusa". Ksiądz Biskup zachęcał, by Pismo Święte stało się dla każdego chlebem powszednim, by było w każdym domu, by było nie tylko na honorowym miejscu, ale by było przede wszystkim znane i czytane.

Wyraził zadowolenie, że dzięki temu nabożeństwu został zrobiony jeszcze jeden krok ku jedności Kościoła. Mówił również, jak bardzo jest potrzebny powrót do źródła zbawienia, do Ewangelii Jezusa Chrystusa, do pokory, miłości, miłosierdzia i do sprawiedliwości. Dziękując Bogu w Trójcy Jedynemu za to nabożeństwo pokutne i nabożeństwo Słowa Bożego, które nazwał „kąpielą oczyszczającą", wyraził potrzebę ciągłego nawracania i życia w łasce Bożej, której z całego serca życzył wszystkim zebranym.

Po słowie Biskupa Ordynariusza, przedstawiciele Kościołów udzielili błogosławieństwa wszystkim obecnym.

Następnie został odśpiewany hymn „Boże coś Polskę", po czym — dożynkowym zwyczajem — wszyscy obecni na znak miłości i jedności podzielili się chlebem.

Po skończonym nabożeństwie zaproszeni goście spotkali się na plebanii na agapie, by wspólnie wymieniać doświadczenia i cieszyć się wspólną obecnością.

W przygotowaniu i zorganizowaniu tego nabożeństwa wzięła udział Rada Parafialna na czele z jej Prezesem Panem Józefem Januszkiem oraz wielu parafian, którzy nie szczędzili sił i czasu, angażując się w różnoraki sposób w przebieg tej uroczystości.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy modlitwą i pracą przyczynili się do dobrego i godnego przeżycia tego nabożeństwa ekumenicznego.

Ks. mgr Tadeusz Budacz