Z życia Kościoła

Jubileusz 40-lecia Parafii Polskokatolickiej 

pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  w Strzyżowicach 

 „ Tyle lat my Ci o Panie — 
Służbę wierną wypełniali 
Dla Ciebie wznieśliśmy świątynię 
Co nam skarbnicą się stała".


Msza św. koncelebrowana
pod przewodnictwem bp Jerzego Szotmillera
- Ordynariusz diecezji Krakowsko - Częstochowskiej

W  dniu 18 sierpnia 2001 r. odbyły się w Strzyżowicach uroczystości 40-lecia powstania parafii. Ten wielki jubileusz stał się okazją, by dziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za 40 lat wspólnej pracy i modlitwy.

Parafia w Strzyżowicach została erygowana 15 sierpnia 1961 roku przez śp. Biskupa prof. Maksymiliana Rodego. W maju 1963 roku rozpoczęto budowę kościoła, a już we wrześniu tegoż roku odprawiono pierwszą Mszę św. w dolnej części kościoła. Budowę zakończono w 1965 roku. świątynia powstała dzięki wielkiej ofiarności i pracowitości wszystkich parafian. 

Inspiratorem wszelkich poczynań jest proboszcz parafii, ks. infułat Eugeniusz Stelmach — Wikariusz Generalny Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, Dziekan Dekanatu śląskiego. To właśnie on 40 lat temu stanął na czele tej wspólnoty parafialnej i do dnia dzisiejszego prowadzi lud sobie powierzony, będąc z nim zawsze, na dobre i na złe. 

 

Delegacje  Koła  Gospodyń  Wiejskich
ze  Strzyżowic  i  Krzykawy

Do tego wielkiego dnia parafia w Strzyżowicach przygotowywała się wiele miesięcy. W Wielkim Poście parafia przeżywała rekolekcje, które przeprowadził ks. mgr Adam Stelmach — proboszcz z Sosnowca. Z inicjatywy Proboszcza Parafii i Rady Parafialnej, dzięki wielkiej ofiarności parafian położono nowe płytki wewnątrz całego kościoła, wyplantowano i uporządkowano teren wokół kościoła, a także zainstalowano nowe reflektory, które pięknie oświetlają kościół w nocy.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej. Bp Jerzy Szotmiller. Wraz z Ks. Biskupem Mszę św. koncelebrowali:  ks. infułat Kazimierz Fonfara, ks. infułat Czesław Siepetowski, ks. mgr Adam Stelmach oraz ks. mgr Tadeusz Budacz
Na początku Mszy św. Ks. Infułat powitał zaproszonych gości, oraz delegacje z parafii w Sosnowcu, Bolesławiu. Bukownie, Krzykawie, Częstochowie, Krakowie i Żarkach-Moczydle, które na ten dzień przybyły wraz ze swoimi duszpasterzami. 
Ks. Infułat witał i dziękował za obecność i modlitwę Księżom Infułatom, Dziekanom i Proboszczom z Kościoła Polskokatolickiego na czele z  J. E. Bp. Jerzym Szotmillerem. 
Gorąco i serdecznie został powitani Goście Ekumeniczni których reprezentowali przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w osobach ks. prezesa Tadeusza Szurmana, ks. proboszcza Henryka Kurzawy, oraz Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w osobie ks. proboszcza Tadeusza Ratajczyka.
Powitani zostali także przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, oświatowych oraz służby zdrowia. 
Słowa wdzięczności za obecność skierował również Ksiądz Infułat do Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach, która przybyła z pocztem sztandarowym, oraz do Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzyżowic i z Krzykawy. 
Kazanie podczas tej uroczystości wygłosił ks. proboszcz Antoni Norman. Pokrótce przedstawił on zarys dziejów Parafii i uwypuklił znaczenie Ks. Infułata, służącego pomocą wszystkim j ludziom, w tym również i kapłanom szukającym pomocy. Podkreślił także, że 40 lat istnienia parafii w Strzyżowicach to nie tylko budowanie materialne, ale przede wszystkim budowanie kościoła żywego. 

Po kazaniu ks. prezes Tadeusz Szurman przekazał pozdrowienia od Synodu i Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bpa Janusza Jaguckiego, a także od Władz Diecezjalnych i od bpa Rudolfa Pastuchy. Ksiądz Prezes, pozdrawiając wszystkich zebranych, podkreślił zasługi Księdza Infułata jako człowieka otwartego i skromnego. Porównał też 40-letnie dzieje parafii w Strzyżowicach do wędrówki Narodu Izraelskiego, a Księdza Infułata do Jozuego, podkreślając, że tak jak Jozue, stojąc nad Jordanem po 40-letniej wędrówce Narodu Wybranego, tak też Ksiądz Infułat 40 lat temu wypowiedział słowa  „Ja i mój dom  służyć będziemy Panu". Tej dewizie Ksiądz Infułat był i jest wciąż wierny, podkreślając swoją postawą, że prawdziwy sługa Boży jest pokorny wobec każdego człowieka i ma być wciąż wpatrzony w krzyż Jezusa Chrystusa. 


Komunia   święta   wiernych

Słowa pozdrowienia przesłał również Przewodniczący Oddziału śląskiego Polskiej Rady Ekumenicznej ks. radca Jan Gross, życząc całej Parafii obfitego Bożego błogosławieństwa na dziś i na jutro. Wyraził również uznanie i szacunek parafianom strzyżowickim za wytrwałość i wierność tej drodze, którą obrali 40 lat temu idąc ku Panu i Zbawicielowi naszemu. Ksiądz Radca życzył również całej Parafii, by Chrystus, który jest Głową Kościoła. był zawsze z nimi, tak jak był z ich ojcami, którzy tę Parafię zakładali, kochali ją w doli i niedoli, a także całym sercem jej służyli.


Kościół parafialny w Strzyżowicach

Parafia Strzyżowicka to parafia kapłańska. Z tej parafii w ciągu jej 40 lat istnienia zostało wyświęconych trzech kapłanów: śp. ks. mgr Jerzy Białas — długoletni proboszcz w Grudkach i Krzykawie, syn Księdza Infułata, ks. mgr Adam Stelmach — proboszcz w Sosnowcu, oraz ks. mgr Grzegorz Mudzik — pracujący w Stanach Zjednoczonych. W parafii tej również wielu kapłanów odbywało praktyki duszpasterskie, ucząc się od Księdza Infułata pokornej służby wobec każdego człowieka, wielkiej taktowności i tolerancji.  

Opieką duszpasterską Ksiądz Infułat otacza wszystkich parafian, począwszy od dzieci, które katechizuje w szkole, przez młodzież, na której mu tak bardzo zależy, a skończywszy na ludziach w podeszłym wieku, chorych, samotnych i opuszczonych. Jako kapelan Szpitala Będzińskiego spieszy Ksiądz Infułat z pomocą wszystkim, którzy jej potrzebują, nie patrząc na wyznanie, czy pochodzenie. Nikt od niego nie wychodzi bez pomocy czy to materialnej, czy przede wszystkim duchowej.

Po słowach pozdrowień, Modlitwę Wiernych przeprowadził ks. proboszcz Adam Stelmach, który polecał opiece Dobrego Boga wszystkich zgromadzonych, parafię, prosząc o potrzebne łaski dla żyjących, oraz o wieczne zbawienie dla tych, którzy przez 40 lat tworzyli parafię. Miłosierdziu Bożemu polecił ks. Adam duszę śp. ks. proboszcza Jerzego Białasa. 

Na końcu Mszy świętej przemówił  J. E. Jerzy Szotmiller. Jako Pasterz Diecezji serdecznie dziękował wszystkim parafianom za ich trud ku chwale Bożej. Podkreślał, że człowiek jest narzędziem w ręku Boga i powinien zawsze jak najlepiej służyć Bogu. Ksiądz Biskup Ordynariusz docenił także zasługi i duszpasterską pracę Księdza Infułata, mówiąc, że „trudno znaleźć drugiego takiego służącego winnicy Pańskiej". 

Pięknym prezentem Ksiądz Biskup Ordynariusz obdarzył Parafię w Strzyżowicach, podnosząc jej świątynię do godności Prokatedry Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej. Świątynia ta otrzymała tę godność za zasługi Parafii w życiu Kościoła Polsko katolickiego, oraz ze względu na siedzibę Wikariusza Generalnego Diecezji, a zarazem najbliższego współpracownika Księdza Biskupa. 
W dowód wdzięczności, dla podkreślenia zasług Księdza Infułata, Ksiądz Biskup włożył na jego głowę fioletowy biret, który przysługuje Wikariuszom Generalnym. Słowa pozdrowienia i podziękowania skierował również do wszystkich zebranych, na ręce Księdza Infułata, ks. infułat Kazimierz Fonfara, proboszcz parafii w Bolesławiu. 
Ksiądz Biskup Ordynariusz udzielił wszystkim obecnym na dalsze lata twórczej pracy pasterskiego błogosławieństwa. 

Po błogosławieństwie, za modlitwę i obecność na tej doniosłej uroczystości podziękował wszystkim gościom ks. proboszcz Adam Stelmach, podkreślając, że nie mury świadczą o Kościele, ale ludzkie serca oraz, że tak bardzo ważne są czyny, które świadczą o przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła. 

Na zakończenie Uroczystości na ręce Księdza Infułata zostały złożone kwiaty i życzenia przez przedstawicieli parafian, Radę Powiatu oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Przedstawicielka parafii z Krzykawy ofiarowała Księdzu Infułatowi wieniec dożynkowy, dziękując za miłość i serce okazywane Krzykawie. 
Po skończonych uroczystościach wszyscy zaproszeni goście zostali zaproszeni przez Księdza Infułata na poczęstunek do sali parafialnej. W miłej i serdecznej atmosferze goście poznawali się, wymieniając wspólne doświadczenia, dziękując Bogu i ludziom za dar wspólnej modlitwy, gościnności i życzliwości. 

Ks. mgr Tadeusz Budacz

więcej ...