Z  życia  Kościoła

 
Nabożeństwo ekumeniczne w Zielonej Górze i Żaganiu

Zdarza się, że w tytule nagłówkowym artykułu z „życia Kościoła" pojawiają się dwie miejscowości:  Zielona Góra  i  Żagań.  Spowodowane jest to tym, że proboszczem dwóch parafii mających swoje siedziby w tych miastach, jest ks. mgr Stanisław Stawowczyk, który jako pierwszy 6 lat temu podjął się zadania prowadzenia duszpasterstwa w dwóch parafiach, nie zaniedbując żadnej z nich. Dlatego ten artykuł na temat ekumenii, dotyczy obydwu miejscowości.

 

Nabożeństwo
ekumeniczne

w  Zielonej  Górze

29. 05. 2001 r.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przypada w roku szczególnym, bo rozpoczynającym Trzecie Tysiąclecie. U progu nowego Milenium hasło Tygodnia Modlitw wybrane zostało przez ekumeniczną grupę roboczą zda się być szczególnie ważne. Syn Boży powiada do swych uczniów:  „Ja jestem drogą i prawdą i życiem" (J 14, 6). Temat ten opracowany został przez ekumenistów z Rumunii. Słowa Jezusa, które są myślą przewodnią Tygodnia Modlitw, wypowiedziane zostały w atmosferze pożegnania z uczniami. Miały ich przygotować do przyszłości bez Niego, aż do momentu Jego powtórnego przyjścia. Wszyscy się zgadzamy, co podkreślili kaznodzieje, że nie ma innych dróg prowadzących do Ojca, jak tylko Jezus Chrystus, który jest drogą i prawdą i życiem. 
Wiadomo wielu księżom i wiernym, zwłaszcza z terenu województwa lubuskiego ,  że na terenie Zielone Góry i Żagania, a ostatnio również w Żarach, odbywają się nabożeństwa ekumeniczne nie tylko w styczniu — jak to jest w całym Powszechnym Kościele — ale również w Tygodniu poprzedzającym Uroczystość Zesłania Ducha świętego. 
W pierwszym Roku Nowego Tysiąclecia, Tydzień wspólnej modlitwy ekumenicznej miał miejsce w dniach od 28 maja do 2 czerwca 2001 roku. Organizatorami wspólnych nabożeństw jest Polska Rada Ekumeniczna, Oddział w Zielonej Górze, oraz Kościół Rzymskokatolicki. Sympatykami „Tygodnia" są również inne chrześcijańskie Wspólnoty Wyznaniowe, znajdujące się w Zielonej Górze, które bardziej lub mniej angażują się we wspólne modlitewne spotkania. 
Duchowieństwo, oraz Wierni poszczególnych Wspólnot Wyznaniowych gromadzą się każdego dnia w innym Kościele, który odprawia nabożeństwo według swojego rytu, jednak główna „konstrukcja" nabożeństwa jest wspólna dla wszystkich Wspólnot Wyznaniowych. Duchowni czynnie angażują się w Liturgię danego Kościoła, poprzez czytanie Słowa Bożego, odmawianie poszczególnych modlitw. 
Zawsze następuje gościnna wymiana kaznodziei.

Nabożeństwo ekumeniczne

w  Żaganiu

30. 05. 2001 r.

Organizatorem nabożeństwa w parafiach polskokatolickich w Zielonej Górze i Żaganiu był ks. Stanisław Stawowczyk wraz ze wspólnotą Parafialną. Nabożeństwo w Zielonej Górze w świątyni pw. Matki Bożej Królowej Polski, przy ul. Dr Pieniężnego, miało miejsce 29 maja (wtorek). W Żaganiu w świątyni pw. Podwyższenia Krzyża św., przy ul. Wojska Polskiego. 30 maja (środa). Wszystkie nabożeństwa odprawiane były o godzinie17.00. W tym roku. głównym kaznodzieją w tych parafiach był ks. Dariusz Lik z  Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Zielonej Górze, któremu serdecznie dziękuję. W nabożeństwach w naszych Kościołach udział wzięli następujący księża:
 
1. Ks. Dyczek Andrzej — Kościół Ewangelicko-Augsburski w Żarach. 
2. Ks. Czesław Grzelak — Kościół Rzym.-Kat, Parafia Wniebowzięcia NMP — Żagań. 
3. Ks. Antoni Habura — Kościół Prawosławny — Zielona Góra. 
4. Ks. Dariusz Lik — Kościół Ewangelicko-Augsburski — Zielona Góra. 
5. Ks. Jan Materek — Polski Narodowy Kościół Katolicki — USA.
6. Ks. por. Sławomir Pałka — Kościół Rzym.-Kat. Garnizonowy — Żagań. 
7. Ks. Aleksy Pliszczyński — Kościół Rzym.-Kat. Parafia św. Józefa — Żagań. 
8. Ks. Prałat Dziekan Zbigniew Stekiel — Kościół Rzym.-Kat. — Zielona Góra. 
9. Ks. Włodzimierz Świrydziuk — Kościół Chrześcijan Baptystów — Zielona Góra. 
10. Ks. Stanisław Stawowczyk — Kościół Polskokatolicki — Zielona Góra, Żagań. 


Miło odnotować fakt, że po raz pierwszy  w nabożeństwie od prawionym w Żaganiu  brali udział duchowni z Kościoła Rzymskokatolickiego, reprezentujący trzy parafie. Co prawda, prawie zawsze był ktoś z Kościoła Rzym.-Kat., ale w tym roku reprezentowane były prawie wszystkie Parafie z Żagania. Bogu niech będą dzięki za owoce daru Ducha świętego, do którego wszyscy zanosimy nasze modlitwy, „aby wszyscy stanowili jedno". Wszyscy jesteśmy spragnieni pojednania,  które jest w Bogu jednym chociaż w trzech Osobach. Tegoroczny „Tydzień", to kolejny krok w kierunku pełnej jedności. W każdym z Kościołów, po nabożeństwie duchowni gromadzili się przy wspólnym stole w domu Gospodarza, aby spożyć posiłek. Spotkania te, to nie tylko czysta kurtuazja, ale potrzeba serca i wzajemnego zrozumienia. To są również owoce daru Ducha świętego, który sprawia, że jesteśmy coraz bardziej sobie bliscy. Życzyć by należało, aby również w innych województwach, dekanatach, parafiach, odbywały się podobne nabożeństwa jakie zapoczątkowane zostały przy współudziale mojego poprzednika śp. ks. Seniora Władysława Puszczyńskiego
Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie Wspólnoty Chrześcijańskie, prosząc o modlitwę w intencji Jedności Chrześcijan. Szczęść Boże.

 Ks.  Stanisław  Stawowczyk