Z  życia  Kościoła

Nabożeństwo  Ekumeniczne  w  Łodzi

Wieloletnim już zwyczajem styczniowych nabożeństw ekumenicznych, w dniu 19 stycznia 2001r. zostało odprawione nabożeństwo w naszej parafii pw. św. Rodziny w Łodzi, przy licznym udziale wiernych z Kościołów członkowskich Oddziału Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej, a także przy znaczącym udziale wiernych i duchownych z Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Zgromadzonych — pielgrzymów ruchu ekumenicznego — powitał proboszcz naszej parafii, ks. Stanisław Muchewicz. Po tym przywitaniu odprawił on Mszę św. w intencji zjednoczenia wszystkich chrześcijan. W czasie Mszy św. kazanie wygłosił ks. dr Andrzej Dąbrowski, kanclerz Kurii Arcybiskupiej Archidiecezji Łódzkiej, który m.in. powiedział:

Proboszczowi naszej parafii,
odprawiającemu Mszę św.,
asystują alumni Wyższego Seminarium Duchownego
OO. Franciszkanów z Łagiewnik

 „W treści dzisiejszej Ewangelii, stanowiącej fragment Modlitwy Arcykapłańskiej Chrystusa, Zbawiciel nasz jawi się jako ten, który objawia człowiekowi Boga Ojca: „Objawiłem Imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata". Objawia też człowiekowi jego wybranie: „Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli... oraz uwierzyli, żeś Ty mnie posłał". W modlitwie Zbawiciela, stanowiącej jednocześnie niejako Jego testament, bo wypowiedzianej na krótko przed Jego śmiercią, ujawnia się troska o tych. którzy zostali Jego uczniami: „Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego". Zawarta jest tam także troska o przyszły Kościół, to znaczy o tych, którzy pójdą śladami uczniów wyznając wiarę w Zbawiciela:  „... nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas..."
   Zbawiciel dodał zarazem, że jedność Jego uczniów ma być uwiarygodnieniem posłannictwa i miłości Boga do świata, do ludzi: „Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś". Chrześcijanie — zasadniczo wszystkich wyznań — w tej modlitwie i wyrażonej w niej woli Zbawiciela uznają wezwanie skierowane do nich. Wyrazem tego jest prowadzony między różnymi Kościołami chrześcijańskimi dialog teologiczny, skutkiem czego czynione są wyraźne kroki zbliżające chrześcijan do siebie. Należą do nich m.in. wspólne uznanie ważności chrztu czy przyjęta przez Kościół Katolicki i światową Federację Luterańską Wspólna deklaracja na temat nauki o usprawiedliwieniu. Choć wydarzenia te napawają optymizmem, to przecież nie zmieniają one faktu, że długa droga ciągle przed nami. Papież Jan Paweł II w 1997 roku we Wrocławiu powiedział na ten temat takie słowa: „Kiedy Chrystus modli się o jedność dla swoich uczniów to ukazuje zarazem, że ta jedność jest darem, ale także, że jest ona powinnością. Jest darem, który otrzymujemy od Ojca, Syna i Ducha Świętego. Równocześnie jest powinnością, ponieważ ona została nam zadana. Zadana wszystkim pokoleniom chrześcijan, poczynając od Apostołów — wszystkim w pierwszym i drugim tysiącleciu". 
Dziś należy dopowiedzieć — także i w trzecim tysiącleciu. 
   (...) Wyrazem naszych działań na d rodzę jedności są wspólne spotkania i modlitwa o dar jedności — także dzisiaj, w tym kościele. Stajemy przeto przed Bogiem,,,... Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba", przed Bogiem i Ojcem naszego Jezusa Chrystusa, przed Bogiem i Ojcem naszym z głęboką wiarą, że „... z Niego, przez Niego, dla Niego jest wszystko". Stajemy z ufnością, że „Miłosierny jest Pan i łaskawy".

Duchowieństwo uczestniczące w nabożeństwie ekumenicznym
w naszej parafii  ( 19. 01. 2001 r.)

W dniu 23 marca 2001 r. w naszej świątyni parafialnej odprawiona została ekumeniczna Droga Krzyżowa w intencji zjednoczenia się chrześcijan Wschodu i Zachodu. W czasie tego nabożeństwa kazanie pasyjne wygłosił ks. Józef Bartos, pastor Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Pabianicach. 
W Wielki Piątek o godzinie 20 rozpoczęła się ekumeniczna Droga Krzyżowa ulicami miasta Łodzi. Organizatorem tej Drogi Krzyżowej jest Komisja ds. Ekumenizmu Kurii Archidiecezji Łódzkiej. Rozważania przy poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej prowadzili Biskupi Archidiecezji Łódzkiej — Arcybiskup Władysław Ziółek i jego biskupi pomocniczy: Adam Lepa i Ireneusz Pękalski oraz Ks. Andrzej Dąbrowski — Kanclerz Kurii Arcybiskupiej, a także duchowni z Oddziału Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej: Biskup Mieczysław Cieślar z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Biskup Ludwik Jabłoński z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PRE  Ks. Adam Kleszczyński, Ks. Semko Koroza pastor zboru z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi i Ks. Stanisław Muchewicz, proboszcz naszej parafii polskokatolickiej pw. św. Rodziny w Łodzi, przy ul. Limanowskiego 60, który miał rozważania przy stacjach: VI i VII. Ks. Muchewicz skupił uwagę kilku tysięcy słuchaczy swoim świadectwem pobytu w Jerozolimie, śladami Drogi Krzyżowej naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 
W Drodze Krzyżowej w Łodzi brali udział także nasi parafianie.

 Kronikarka parafialna