Biskup Hans Gerny. ChAT 16 luty 2001 r.

Laudacja biskupa W. Wysoczańskiego wygłoszona w ChAT z okazji przyznania doktoratu honoris causa dla bpa Hansa Gerny'go za wkład w rozwój ekumenizmu oraz zaangażowanie w pojednanie między narodami

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, na mocy decyzji Senatu z dnia 25 stycznia 2001 roku, nadaje tytuł doktora honoris causa bpowi Hansowi Gerny'emu, zwierzchnikowi Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii, sekretarzowi Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, duchownemu, który dzięki osobistemu zaangażowaniu przyczynił się do rozwoju ekumenizmu w Europie, przede wszystkim dialogu starokatolicko-prawosławnego. Jego wkład w rozwój ekumenizmu czyni go jednym ze znakomitszych przedstawicieli starokatolickiej teologii dialogu. W tej laudacji przede wszystkim chcę podkreślić te osiągnięcia bpa Hansa Gerny'ego, które mogą służyć jako wzór do naśladowania w pracy dla dobra wspólnego.

Bp Hans Gemy urodził się 26 czerwca 1937 roku w Olten, kanton Solothurn. Studia odbył w latach 1957-1961 na Wydziale Teologii Chrześcijańskokatolickiej Uniwersytetu w Bernie. W dniu 9 września 1962 roku przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską w parafiach Kościoła Chrześcijańskokatolickiego. Bp Hans Gemy pełnił też wiele innych funkcji; współpracował z publicznym radiem i telewizją. Efektem tej pracy jest wiele audycji radiowych i telewizyjnych oraz artykułów w prasie kościelnej i świeckiej. 

W roku 1985 ks. Hans Gemy został wybrany przewodniczącym konferencji generalnej duchownych Kościoła Chrześcijańskokatolickiego, a rok później Synod Narodowy tego Kościoła wybrał Go biskupem. Od tego czasu kieruje Kościołem Chrześcijańskokatolicki m w Szwajcarii. Z tym stanowiskiem łączy się funkcja sekretarza Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechkiej.

Od roku 1991 Biskup Hans Gemy jest członkiem Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów. W latach 1992-1994 pełnił funkcję przewodniczącego Wspólnoty Roboczej Kościołów chrześcijańskich w Szwajcarii.

W działalności ekumenicznej szczególnie wiele miejsca poświęcił Biskup Hans Gemy zaangażowaniu Kościołów starokatolickich w dialog z Kościołami prawosławnymi. Jest pełnomocnikiem do spraw stosunków z prawosławiem w Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich oraz członkiem Komisji nadzwyczajnej do spraw kontaktów z prawosławiem w Światowej Radzie Kościołów.

Nasz nowo kreowany doktor honorowy Jego Ekscelencja biskup Hans Gemy — wierny sługa Kościoła — jest człowiekiem o głębokiej wrażliwości, który zawsze reaguje bardzo żywo na potrzeby innych Kościołów; szczególną uwagę poświęca Polsce i Kościołowi Polskokatolickiemu. Trzeba podkreślić wielkie zaangażowanie bpa Hansa Gerny'ego w rozwój kontaktów między Polską a Szwajcarią; to m.in. dzięki Jego pomocy powstało centrum konferencyjne im. bpa Edwarda Herzoga w Konstancinie, gdzie organizowane są międzynarodowe konferencje poświęcone problematyce teologicznej i ekumenicznej.

Bp Hans Gerny poświęca wiele uwagi kontaktom między Kościołem Chrześcijańskokatolickim a Kościołami w Polsce; wspiera wymianę myśli teologicznej, dzięki temu wielu studentów naszej Uczelni mogło studiować na Wydziale Teologii Chrześcijańskokatolickiej Uniwersytetu w Bernie.

Życie bpa Hansa Gerny'ego jest praktyczną odpowiedzią, żywą reakcją na wyzwania współczesnego świata, wynikającą z refleksji nad eklezjologią starokatolicką. Widać tu wpływ Ojców starokatolicyzmu, znakomitych teologów starokatolickich, z tego dziedzictwa czerpie bp Hans Gerny inspiracje do pracy duszpasterskiej i ekumenicznej w swoim Kościele, w Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich i Światowej Radzie Kościołów; daje On świadectwo wyjątkowej kreatywności i pracowitości oraz wrażliwego reagowania na potrzeby bratnich Kościołów starokatolickich. Taka działalność sprzyja budowaniu koinonii wspólnot starokatolickich, co jest szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji Kościołów tworzących Unię Utrechcką.

Ekumeniczna działalność biskupa Hansa Gerny'ego nie ogranicza się jednak tylko do stosunków z Kościołem prawosławnym. Już jako młody wiejski duchowny szukał możliwości nawiązania kontaktów z rzymskokatolicką parafią swojej wsi, chociaż nie było to wówczas praktykowane, albowiem stosunki wzajemne parafii rzymskokatolickiej  i  starokatolickiej  były bardzo złe. Odprawione w 1968 roku wspólne nabożeństwo rzymsko-starokatolickie  stało  się dla społeczności wiejskiej sensacją. Swoje pozytywne doświadczenie bp Hans Gemy przeniósł na polski grunt. Podczas dwukrotnie odbytych rozmów z Józefem kardynałem Glempem prze kazał mu życzenia Kościoła Polskokatolickiego, które miało na celu szukanie dróg wspólnego przezwyciężenia i polepszenia napiętych stosunków między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Polskokatolickim. 

Te właśnie kontakty dopomogły do istotnego polepszenia klimatu między obydwoma Kościołami i doprowadziły później do podjęcia dialogu teologicznego. Przezwyciężenie tej przepaści, która od dziesiątków lat dzieliła Kościół Rzymskokatolicki od Kościoła Polskokatolickiego — zaczęło się więc za spra wą starań naszego nowo kreowane go doktora honoris causa.

Bp Hans Gerny jest zwierzchnikiem Kościoła Chrześcijańsko katolickiego Szwajcarii, kraju o rozwiniętej, wielowiekowej, ugruntowanej demokracji, zna więc doskonale zalety i zagrożenia „rządów większości". Dlatego tak umiejętnie potrafił stosować je w działalności Międzynarodowej Konferencji Biskupów Staro katolickich Unii Utrechckiej. Wspierał i wspiera Kościoły starokatolickie, a szczególnie Kościół w Polsce, na ich drodze do budowania demokratycznych struktur kościelnych. Jesteśmy dumni, że szczególnie serdecznie odnosi się bp Hans Gerny do Sekcji Starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, włączył się w organizację wymiany naukowej.

Bp Hans Gerny to wybitny przedstawiciel Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, wierny sługa Kościoła, ale przede wszystkim człowiek o głębokiej wrażliwości, którego działalność charytatywna i ekumeniczna wyrasta z ewangelicznej miłości bliźniego; swe obowiązki kapłańskie wypełnia jako nieustanną służbę Bogu i człowiekowi, czym zasłużył sobie na wdzięczność i wielkie uznanie ze strony wszystkich Kościołów starokatolickich. Nadając mu doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Senat naszej Uczelni pragnie uczcić zasłużonego Pasterza Kościoła, ekumenistę, działacza na rzecz pojednania między narodami, przyjaciela Polski i narodu polskiego".