Sympozjum   naukowe

             Olsztyn  1 - 2. 03. 2000 r.

 

Biskup  Franciszek  Hodur
( 1866 - 1953 )

ŻYCIE - DOKONANIA - ZNACZENIE

 


Biskup Franciszek Hodur (1866-1953) — Życie — Dokonania —Znaczenie" — pod takim hasłem w dniach 1 i 2 marca 2000 r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się sympozjum poświęcone organizatorowi Kościoła Narodowego w USA i Kanadzie. Była to realizacja rozmów Komisji Zespołów ds. ekumenicznego dialogu pomiędzy Kościołem Polskokatolickim w RP a Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce.
Cały trud przygotowania sympozjum spoczął na barkach J.E. bpa prof. Jacka Jezierskiego — Wikariusza Generalnego Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego, profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Przewodniczącego Zespołu Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce ds. dialogu ekumenicznego z Kościołem Polskokatolickim w RP.
Bp Jacek Jezierski przygotował sympozjum wyśmienicie i zadbał o wszystkie sprawy, by zaproszeni goście w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum" Archidiecezji Warmińskiej, gdzie mieści się Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, czuli się jak we własnym domu. Dlatego atmosfera w czasie trwania sympozjum była radosna i przyjacielska, co sprzyjało poza aulą konferencyjną nawiązywaniu znajomości, szczerych rozmów i wymiany swoich poglądów na różne tematy teologiczne i socjologiczne.

J.M. prof. dr hab. Ryszard J. Górecki - Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otworzył seminarium naukowe.
Wszystkie wygłoszone referaty cechowała znajomość przedmiotu podbudowana naukowymi komentarzami, a dyskusje były odważne i szczere.
Dzięki sympozjum osoba bpa Franciszka Hodura — wielkiego patrioty i bojownika o sprawy narodowe, szczególnie dotyczące emigrantów przybywających do USA — Ziemi Waszyngtona — została wydobyta z zapomnienia, od patynowana i przedstawiona uczciwie, z podkreśleniem pozytywów i negatywów w kontekście wydarzeń historycznych.
Referaty nakreśliły ideę starokatolicyzmu i Polskiego Kościoła Narodowego w odniesieniu do Soboru Watykańskiego I (1870), wydarzeń historycznych i socjologicznych, dotyczących głównie polskich emigrantów tworzących polonijne skupiska w Stanach Zjednoczonych, rekrutujących się z warstwy chłopskiej, przybywających z trzech zaborów: austriackiego, pruskiego i rosyjskiego, pragnących utrzymać idee narodowo-religijne i tradycje kulturowe wyniesione z Kraju Ojczystego — Polski; z braku znajomości języka angielskiego domagających się od władz kościelnych duszpasterza znającego język polski, by mogli swoje duchowe potrzeby zaspokajać w języku ojczystym. Stąd wynikała konieczność tworzenia tzw. parafii polskich — początkowo pod jurysdykcją Rzymu, a po ekskomunice — tworzenia polskich parafii narodowych w strukturze Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej.

Jak poinformował organizator sympozjum bp Jacek Jezierski — wszystkie wygłoszone referaty będą wydane w zbiorowym dziele, by mogły być „kopalnią" wiedzy o PNKK i o osobie Jego organizatora, oraz by służyły do głębszego zapoznania się z ideą starokatolicyzmu, a także współczesnym ekumenicznym podejściem do problemu tak ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego, jak i Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej.

Zamykając obrady sympozjum, ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc — Dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie — podkreślił wielkie wydarzenie którym było odbyte sympozjumi jego braterska atmosfera. Ksiądz Dziekan zaznaczył, że jeszcze powinny być podjęte innetematy teologiczne, dogmatyczne oraz problem małżeństw duchownych w Kościele Polskokatolickim, a więc konieczność zorganizowania następnych naukowych spotkań na Wydziałach Uczelni. „Najważniejszym osiągnięciem naszego spotkania jest — jak stwierdził ks. prof. Alojzy Szorc — że my, bracia chrześcijanie, możemy sobie już z miłością patrzeć w oczy, bez przezywania się".
W imieniu strony starokatolickiej na zakończenie obrad głos zabrał bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, który w serdecznych słowach podziękował bpowi Jackowi Jezierskiemu za odwagę przygotowania sympozjum i podjęcia tematów referatów. Zebrani odśpiewali w podzięce: „Ad multos pluri-mosannos". Szczególne wyrazy wdzięczności bp Wiktor Wysoczański przekazał wszystkim wygłaszającym referaty. Ks. prof. dr. Janowi Guzowskiemu — Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum" bp W. Wysoczański podziękował za serdeczną gościnę oraz za gremialny udział kleryków w poszczególnych sesjach sympozjum.
Rok Dwutysięczny — Rok Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa — niech będzie czasem braterskiego zbliżenia i pojednania w umysłach i sercach, abyśmy wypełniali testament Chrystusa — „ut unum sint". Jedność w różnorodności.

   Sympozjum naukowe
zorganizowane zostało przez :

 

Zakład Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii
Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
w Olsztynie

oraz

Wyższe Seminarium Duchowne
Metropolii Warmińskiej
" Hosianum "


   Sympozjum poświęcone bpowi Hodurowi było międzywyznaniowym spotkaniem historyków
i teologów zainteresowanych osobą Założyciela PNKK,  starokatolicyzmem oraz Kościołem Polskokatolickim. 
   Prelegenci i uczestnicy spotkania reprezentowali różne środowiska naukowe i opcje wyznaniowe.    W ten sposób, obok dialogu Kościołów, rozpoczął się dialog historyków i teologów.    W duchu ekumenizmu poddano opisowi i analizie działalność bpa Franciszka Hodura na szerszym tle sytuacji historycznej, społecznej oraz uwarunkowań kościelnych w drugiej połowie XIX wieku.


  Publikacja ta nie jest wykładem doktryny rzymskokatolickiej.  Posiada charakter badawczy, dyskusyjny i interkonfesyjny.  Prezentuje różne punkty widzenia osób i wyznań.  Wydawcy opracowania nie utożsamiają się ze wszystkimi poglądami głoszonymi przez Autorów artykułów.

  Wydaje się, iż dzięki seminarium naukowemu, został postawiony pierwszy krok we właściwym kierunku.   Podczas spotkania mówiono otwarcie, szczerze i nieobraźliwie nie tylko
o życiu bpa Hodura , ale i o skompikowanych, wzajemnych relacjach jego Kościoła i Kościoła Rzymskokatolickiego.    Nie powtarzano dawnych oskarżeń, szukano historycznej prawdy
i właściwego chrześcijańskiego języka dla jej wyrażenia.    Jest charakterystyczne, że członkowie Kościoła Polskokatolickiego nie przypisują bpowi Franciszkowi Hodurowi szczególnych objawień, a jego pismom natchnionego, w sensie teologicznym, znaczenia.   Traktują go jako wybitnego, kościelnego Przywódcę i Pasterza.

 

zobacz  więcej ...


Bp dr  Jacek  Jezierski
Biskup Pomocniczy Warmiński,
współprzewodniczący  Zespołu
ds. Dialogu
Kościoła Polskokatolickiego 
z  Rzymskokatolickim w RP

 

 

Od stu lat funkcjonuje "polski"  i  "narodowy" Kościół zorganizowany przez bpa Franciszka Hodura, należący do Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej.  Istnieje on w  USA,  Kanadzie  oraz w Polsce.  Jest on Kościołem mniejszościowym wobec Kościoła Rzymskokatolickiego.

PNKK i Kościół Polskokatolicki jako  "polski"  i  "narodowy"  i  "katolicki"  stanowi dziś ekumeniczne wyzwanie dla Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Kościół Rzymskokatolicki jest, w pewnym sensie, Kościołem macierzystym dla PNKK  i  Kościoła Polskokatolickiego. 
Dlatego dialog z rzymskokatolikami nie jest dla Kościoła Franciszka Hodura bez znaczenia.

 

 

zobacz Franciszek Hodur :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bp  prof. dr hab.
 
Wiktor  Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP