Z życia Kościoła

Jubileusz 20-lecia przyjęcia sakry biskupiej przez ordynariusza Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej ks. Jerzego Szotmillera

Strzyzowice1999_07_31 Strzyzowice1999_07_31
Sobotni, ostatni dzień lipca 1999 r. był upalny. Wiele samochodów nagrzanych słońcem przemierzało ziemię będzińską, kierując się do pięknej świątyni strzyżowickiej, która po ostatniej rekonstrukcji nawiązuje swym wyglądem do starokatolickiej katedry w Utrechcie. W tym dniu kościół w Strzyżowicach był bowiem miejscem obchodów jubileuszu 20-lecia przyjęcia sakry biskupiej przez ordynariusza Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, księdza Jerzego Szotmillera.
Strzyżowicka świątynia wypełniła się wiernymi i gośćmi

Mszy św. koncelebrowanej
przewodniczył Dostojny Jubilat, bp Jerzy Szotmiller

Strzyzowice1999_07_31
O godz. 11.oo uroczysty ingres duchowieństwa poprzedził Mszę Św. koncelebrowaną, której przewodniczył Bp Jerzy Szotmiller. Koncelebrowali: bp Wiesław Skołucki oraz księża infułaci: Ryszard Dąbrowski, Stanisław Bosy, Henryk Buszka i Czesław Siepetowski.

Gospodarz uroczystości, ks. inf. Eugeniusz Stelmach, wikariusz generalny diecezji, powitał przybyłych modlitwą liturgiczną i serdecznymi słowami. Wyraził w nich wdzięczność za wspólnotę kościelną i ekumeniczną, związaną z dzisiejszym Jubilatem. Szczególnie serdecznie powitał Zwierzchnika Kościoła, bpa prof. Wiktora Wysoczańskiego. Powitał też przybyłych do świątyni: bpa Wiesława Skołuckiego, ordynariusza Diecezji Wrocławskiej, bpa Anwajlera — ordynariusza diecezji ewangelickiej, ks. Jana Grossa — prezesa Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, duchowieństwo polskokatolickie, ewangelickie, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, baptystyczne oraz przedstawiciela Kościoła Rzymskokatolickiego.

Kazanie wygłosił bp Wiesław Skołucki. Kaznodzieja przedstawił rolę biskupa jako depozytariusza Prawdy Objawionej, mówił też o trudnościach w wypełnianiu posługi biskupiej we współczesnym świecie.

Strzyzowice1999_07_31 Słowa laudacji i życzeń rozpoczął Zwierzchnik Kościoła, bp Wiktor Wysoczański. Zapoznał on zgromadzonych z aktem wyboru Jubilata na urząd biskupi (który nastąpił podczas Synodu w roku 1979) oraz konsekracją w dniu 29 lipca 1979 r. w Warszawie, gdzie apostolską sukcesję przekazali: bp Tadeusz Majewski, bp Tadeusz Rowiński, bp Józef Niemiński i bp Maksymilian Rode. Zwierzchnik Kościoła przekazał też słowa uznania i podzięki za dotychczasową posługę biskupią Jubilata w Kościele.
W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej życzenia złożył ks. Jan Gross. Mówca zwrócił uwagę na rozumienie służby jako pełnego oddania się Chrystusowi, zaakcentował przemijanie czasu i wyraził Jubilatowi uznanie za Jego wkład i osobiste zaangażowanie w ruchu ekumenicznym. Strzyzowice1999_07_31 Przedstawiciel Kościoła Rzymskokatolickiego, proboszcz parafii z miejsca urodzenia Jubilata, podkreślił wielką serdeczność bpa Jerzego oraz otwartość na sprawy innych ludzi.
Licznie zgromadzeń i wierni i goście przyjęli Chrystusa Eucharystycznego pod postaciami Chleba i Wina.

Przed błogosławieństwem głos zabrał Dostojny Jubilat. Z wyraźnym wzruszeniem podziękował za wspólnotę modlitewną biskupom, duchowieństwu i wiernym, szczególnie dziękując ks. inf. Eugeniuszowi Stelmachowi za zorganizowanie jego Jubileuszu. Podziękował też biskupom, którzy 20 lat temu włożyli na niego ręce, wprowadzając do kolegium apostolskiego, a których Pan powołał już do wieczności. Podziękowanie zawarł w modlitwie do Pana o wieczny dla nich pokój.

Omawiając swoją dotychczasową posługę biskupią w Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej zaznaczył, że kierował się jak najlepszymi intencjami — dobrem, miłością, rozwojem Kościoła, chociaż zdaje sobie sprawę z własnej, ludzkiej ułomności.

Kościół Polskokatolicki życzy Czcigodnemu Jubilatowi sił i zdrowia w dalszym pełnieniu posługi biskupiej.

Dostojnemu Jubilatowi życzenia nadesłał także zwierzchnik Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii, bp Hans Gemy.

 

Bp W. S.