Z życia Kościoła

Odznaczenie Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

W dniu 3 maja 1999 r.w 208 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja — prezydent RP Aleksander Kwaśniewski uhonorował odznaczeniami państwowymi osobistości świata nauki i kultury. Wśród odznaczonych znalazł się również bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, który otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Wręczając Ks. Biskupowi to wysokie odznaczenie, Prezydent podkreślił Jego osiągnięcia ekumeniczne, a także naukowe i dydaktyczne.


  zobacz:   Działalność  naukowa,  dydaktyczna,
organizacyjno-administracyjna  i  ekumeniczna Księdza Biskupa
Bp Wysoczanski Wiktor

Bp Wiktor Wysoczański był w latach 1987-1990 prorektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie, a w latach 1990-1996 rektorem tej Uczelni. W tym czasie nastąpiły znaczące zmiany w ChAT: opracowano nowy statut i nowy regulamin studiów, utworzono Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny, powołano Studium Pedagogiczne przy ChAT, studia licencjackie w zakresie pracy socjalnej, dokonano rewizji programów studiów teologicznych, a liczba studentów wzrosła z ok. 200 do ok. 600. Dzięki kilkuletnim staraniom bpa Wiktora Wysoczańskiego, w dniu 20 października 1994 roku została podpisana umowa o współpracy naukowej pomiędzy Chrześcijańskokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria) a Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie.

Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański jest m.in. inicjatorem i uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji naukowych, organizowanych przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną i Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików (którego jest Prezesem), redaktorem kwartalnika teologiczno-filozoficznego „Posłannictwo", przewodniczącym Komisji Wydawniczej ChAT, autorem wielu książek naukowych o tematyce wyznaniowej i artykułów publikowanych w „Roczniku Teologicznym", kwartalniku „Posłannictwo", „Oekumene in Polen", PNCC Studies, Informations-Bulletin, Międzynarodowym Czasopiśmie Kościelnym (IKZ), Oesterreichisches Archiv für Kirchenrecht, a także w Kalendarzu Katolickim i miesięczniku „Rodzina". Na szczególną uwagę zasługą takie Jego prace, jak Historyczne, teologiczne i prawnokościelne podłoże powstania starokatolicyzmu, Rocznik Teologiczny 1(1992), s. 7-57; Polskokatolicyzm. Geneza, dzieje, położenie prawne, w: Urs Küry, Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia (tłumaczenie i opracowanie naukowe pod Jego kierunkiem; jest to kompendium wiedzy o starokatolicyzmie), Warszawa 1996, s. 425-459; (z prof. dr. hab. M. Pietrzakiem) Prawo Kościołów i związków wyznaniowych nierzymskokatolickich w Polsce, Warszawa 1997.

Bp Wiktor Wysoczański jest także tłumaczem zachodnioeuropejskiej literatury starokatolickiej: przetłumaczył ok. 100 artykułów, głównie podstawowe dokumenty starokatolickie.

Ten ogromny dorobek naukowy i organizacyjny przyniósł uznanie bpowi Wiktorowi Wysoczańskiemu w kraju i za granicą oraz w sposób istotny przyczynił się do wzrostu autorytetu Kościoła Polskokatolickiego na forum międzynarodowym.

Bardzo serdecznie gratulujemy Księdzu Biskupowi, życząc dużo zdrowia oraz wielu dalszych sukcesów.