Z życia Kościoła

Jubileusz 60-lecia urodzin Bpa Prof. Dra. Hab. Wiktora Wysoczańskiego Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP

24 marca 1999 r. bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, Ordynariusz Diecezji Warszawskiej — ukończył 60 lat życia.

Sześćdziesięciolecie urodzin przypadło na ostatnie tygodnie Wielkiego Postu, dlatego bp Wysoczański pragnął nie nadawać rozgłosu temu wydarzeniu. Jednakże Kolegium Biskupów polskokatolickich i członkowie Rady Synodalnej nie zgodzili się na to i przedstawili Zwierzchnikowi Kościoła propozycję, by w sobotę 20 marca odprawił Mszę Świętą w kaplicy pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie dla zaproszonych na uroczystość jubileuszową gości z zagranicy, zwierzchników Kościołów chrześcijańskich i świeckich przyjaciół, natomiast 24 marca (środa), w sam dzień urodzin, odprawił uroczystą, dziękczynną Mszę Świętą w katedrze polskokatolickiej pw. Świętego Ducha w Warszawie i spotkał się z duchowieństwem oraz wiernymi.

20 marca 1999 r. - Konstancin k. Warszawy 24 marca 1999 r. - Katedra Warszawska
Konstancin1999_03_20
Warszawa1999_03_24
O godz. 11.oo   bp Wiktor Wysoczański w kaplicy pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła odprawił dziękczynną Mszę Świętą za dar życia, za wyniesienie do kapłaństwa i biskupstwa oraz polecił Bożej Dobroci swych zmarłych Rodziców — śp. Wiktorię i Leona. Z Jubilatem współkoncelebrowali: bp Hans Gerny — Zwierzchnik Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii, ks. inf. Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej i ks. dziekan Aleksander Bielec — Skarbnik Rady Synodalnej — kaznodzieja uroczystości.
Oto fragmenty okolicznościowego, jubileuszowego kazania   zobacz....
Po kazaniu życzenia i gratulacje Jubilatowi złożyli: bp Hans Gerny, bp prof. dr hab. Jacek Jezierski — Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej, Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołem Polskokatolickim, bp senior Tadeusz Majewski, p. mgr Mieczysław Suska — Prezes ZPU „POLKAT", który wraz z delegacją złożył w darze Jubilatowi piękny pastorał — znak władzy biskupiej — i bukiet 60-ciu czerwonych róż.Konstancin1999_03_20

Życzenia i gratulacje Dostojnemu Jubilatowi złożył Bp Jacek Jezierski (Kościół Rzymskokatolicki) - Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu Ekumenicznego


Konstancin1999_03_20

Bp Senior Tadeusz Majewski przyłączył się do życzeń

Konstancin1999_03_20

Biskup Jubilat przyjmuje życzenia
od Bpa prof. Maksymiliana Rodego
Konstancin1999_03_20

Prezes Spółki "POLKAT"
mgr Mieczysław Suska składa w darze pastorał

Po zakończeniu Mszy Świętej ks. Kanclerz odczytał nadesłane życzenia jubileuszowe.
W imieniu Metropolity Sawy życzenia złożyli: ks. dr Henryk Paprocki i ks. mgr Doroteusz Sawicki. Następnie życzenia złożyli: bp Zdzisław Jaworski — Naczelny Biskup Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz bp Zdzisław Tranda — Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W imieniu Przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przemówił ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko, w imieniu rektora i senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej życzenia złożył prof. dr hab. Karol Karski. Następnie z życzeniami wystąpił doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Kazimierz Morawski, informując zgromadzonych, że pan Prezydent Rzeczypospolitej przyznał Jubilatowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Redaktor Zofia Brzozowska, w imieniu Prezesa TVP SA p. Roberta Kwiatkowskiego, wręczyła Biskupowi Jubilatowi piękny bukiet róż. Życzenia zakończył bp emeryt prof. Maksymilian Rode — serdecznymi gratulacjami.
Na zakończenie uroczystości Jubilat poprosił obecnych Biskupów z różnych Kościołów chrześcijańskich, by wspólnie udzielili zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Konstancin1999_03_20

 Z tej okazji wypada przytoczyć pewne fakty
z życiorysu Jubilata
Biskup Jubilat otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1963 z rąk biskupa Maksymiliana Rodego. Sakrę biskupią zaś w dniu 5 czerwca 1983 roku w katedrze warszawskiej pw. Świętego Ducha. Konsekratorem biskupa elekta był 72. kanoniczny Arcybiskup Utrechtu Marinus Kok, oficjalny przedstawiciel i delegat ówczesnego Przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich i Arcybiskupa Utrechtu Antoniusa Glazemakera.
Dostojny Jubilat w roku 1964 ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, następnie — w roku 1971 studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1971-1972 pogłębiał studia teologiczne na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria) . W roku 1982 obronił doktorat w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, później zas, w 1985 roku, uzyskał habilitację. Od 1967 roku jest docentem, a od 1990 roku — profesorem tejże Uczelni.W latach 1987-1990 był prorektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a w 1990 roku został wybrany rektorem i sprawował tę funkcję przez dwie kadencje. Obecnie jest jej prorektorem do spraw naukowych.
Ksiądz biskup Wysoczański obejmował rektorat Akademii w przełomowym okresie dla historii kraju. Umiał te przemiany wykorzystać dla dobra Uczelni. Dzięki Jego działaniom podniosła się ranga Uczelni, została rozbudowana jej struktura. Do 1989 roku na Uczelni mogli kształcić się jedynie teolodzy w trzech sekcjach. Od 1991 roku, po opracowaniu nowego statutu Uczelni, utworzono nowe specjalizacje: pedagogikę religijną (ze stopniem magistra), pedagogikę w zakresie pracy socjalnej (licencjat). W 1994 roku rozpoczęło swą działalność studium doktoranckie w zakresie nauk teologicznych.


W latach 1975-1987 trwał dialog teologiczny między Kościołem Prawosławnym a Kościołami Starokatolickimi Unii Utrechckiej. Biskup Wiktor Wysoczański był członkiem Mieszanej Komisji do spraw tego Dialogu.


O godz. 11.oo,  24 marca (środa), Zwierzchnik Kościoła bp prof. Wiktor Wysoczański rozpoczął uroczystą celebrę dziękczynnej Mszy Świętej we współkoncelebrze biskupów: Jerzego Szotmillera — Ordynariusza Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej i Wiesława Skołuckiego — Ordynariusza Diecezji Wrocławskiej.
Katedrę wypełnili przybyli na uroczystość kapłani i wierni, których w imieniu Jubilata powitał ks. inf. Ryszard Dąbrowski — kanclerz Kurii Biskupiej.

Warszawa1999_03_24 Miłą niespodziankę sprawili swoim przybyciem dwaj najstarsi kapłani wyświęceni przed 51 laty, księża seniorzy — Franciszek Rygusik i Roman Marszałek.

Oprawę muzyczną i solistów przygotował organista katedralny, prof. Wiktor Łyjak.
Kazanie jubileuszowe wygłosił bp Wiesław Skołucki, podkreślając zasługi dla Kościoła, działalność społeczną i naukową Jubilata. Kaznodzieja zwrócił szczególną uwagę na dar powołania do kapłaństwa, jakiego udziela wybranym Chrystus — Najwyższy Kapłan, Pan Kościoła. Podkreślił, czym jest to wybranie i podniesienie do godności biskupiej w Kościele Powszechnym. Zaznaczył, że z tym zaszczytnym wyborem często złączone jest cierpienie i ból niezrozumienia, ataki zła, ale Boża Łaska wspiera wybranych i pomaga przezwyciężać wszelkie przeciwności. Zwycięża sprawiedliwość i dobro.
W imieniu polskokatolickiego duchowieństwa Jubilatowi — Zwierzchnikowi Kościoła — życzenia w pięknych słowach złożył ks. inf. Henryk Buszka.
Na zakończenie uroczystej celebry biskupi udzielili zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.
Po Mszy Świętej wszyscy spotkali się na braterskiej agapie w sali pod katedrą.


Warszawa1999_03_24


PODZIĘKOWANIE

Najprzewielebniejszym Księżom Arcybiskupom, Biskupom, Przewielebnym Księżom Infułatom, Wielebnym Księżom, Siostrom i Braciom Kościoła Polskokatolickiego oraz bratnich Kościołów w kraju i za granicą — serdecznie dziękuję staropolskim „Bóg zapłać" za pamięć i życzenia z okazji mojego jubileuszu.
Biskup Wiktor Wysoczański


ADRESY  TELEGRAMY   ADRESY  TELEGRAMY

Bp John F. Swantek
- Pierwszy Ksiądz Biskup PNKK
Pozdrawiam  serdecznie...
Bp Józef Kowalczyk
- Nuncjusz Apostolski
Uprzejmie  dziękuję...
Bp Jacek Jezierski Jest  mi  miło...
Bp Jan Szarek
- Kościół Ewangelicko-Augsburski
Ekscelencjo,  Magnificencjo...
Bp Edward Puślecki
- Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
W dniu 60-tej rocznicy...
Pastor Władysław Polak
- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Zwierzchniku  Kościoła  Polskokatolickiego...
Bp Tadeusz Majewski Czcigodny   Ojcze  Biskupie...
Bp Senior Janusz Narzyński
- Towarzystwo Biblijne w Polsce
Ekscelencjo !
S. Karmański - "POLKAT" Najserdeczniejsze  życzenia...
Arcybp Rafael Wojciechowski
- Kościół Katolicki Mariawitów
Dostojnemu  Jubilatowi...
Arcybp Utrechtu Antonius Jan Glazemaker Jego  Ekscelencja...
Bp Hans Gerny
- Kościół Chrześcijańskokatolicki Szwajcarii
Drogi  Bracie...
Martin Staufer Drogi  Wiktorze !
zobacz więcej :
o działalności, inicjatywach i dokonaniach Ks. BiskupaW czasie Jego kadencji rektorskiej została podpisana umowa między Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie a Chrześcijańskokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Bernie. Podobną umowę zawarł przed laty z Wydziałem Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn ks. rektor prof. Woldemar Gastpary. Chrześcijańska Akademia Teologiczna utrzymuje bliskie więzi z uczelniami w Siergiejew Posad (dawniej Zagorsk) w Rosji, Atenach i Paryżu.
Szczególnym wyróżnieniem dla księdza biskupa Wysoczańskiego i całego Kościoła Polskokatolickiego była wizyta Jego Świątobliwości Bartolomeusza I — Prawosławnego Patriarchy Konstantynopola, którą złożył 13 października 1998 r. w centrum konferencyjnym im. bpa Edwarda Herzoga w Konstancinie. W trakcie krótkiego nabożeństwa w kaplicy ośrodka, Patriarcha Ekumeniczny powiedział: „Wasza Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie Wiktorze, chciałbym przekazać moje Błogosławieństwo, a także błogosławieństwo Soboru Biskupów. Chciałbym również wyrazić swoje osobiste uznanie, a także uznanie całego Kościoła Konstantynopolskiego dla bardzo dobrych stosunków pomiędzy Kościołem Prawosławnym a Kościołem Polskokatolickim. Nie będziemy dobrymi chrześcijanami, jeżeli nie będziemy mieli tej miłości, która jest cechą charakterystyczną wszystkich uczniów Chrystusa".
Biskup Jubilat jest organizatorem wielu krajowych i zagranicznych sympozjów naukowych. Pod Jego kierunkiem wydano w języku polskim standardowe dzieło bpa Ursa Küry'ego pt. Kościół Starokatolicki. Historia, nauka, dążenia. Jest to kompendium wiedzy o starokatolicyzmie.
Biskup Wiktor Wysoczański wyraźnie postawił na dialog z Kościołem Rzymskokatolickim. Z Jego inicjatywy doszło — po konsultacjach z Prymasem Polski kardynałem Józefem Glempem — do powstania zespołu do spraw dialogu. Ze strony rzymskokatolickiej zespołowi przewodniczy biskup prof. dr hab. Jacek Jezierski, Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej, który uważa, że dialog ten „zamyka stulecie rozchodzenia się obu wspólnot", jest to kairos Boży i czas łaski, gojenia i opatrywania ran. Rzymskokatoliccy członkowie Komisji uczestniczyli w ubiegłorocznym Synodzie Kościoła Polskokatolickiego.
W czasie wszystkich pielgrzymek do Ojczyzny Papieża Polaka — Jana Pawła II, bp Wiktor Wysoczański brał czynny udział w spotkaniach z Dostojnym Gościem — zarówno jako przedstawiciel Kościoła Polskokatolickiego, jak i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Spotkania te odbywały się w Warszawie, Białymstoku i we Wrocławiu.
Społeczna i duszpasterska działalność księdza biskupa Wiktora Wysoczańskiego nie ogranicza się do prowadzenia dialogów teologicznych i kształcenia młodzieży. Jest prezesem Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików. Jest też inicjatorem i uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji naukowych; redaktorem kwartalnika teologiczno-filozoficznego „Posłannictwo", autorem wielu książek i artykułów publikowanych w „Roczniku Teologicznym", współautorem zbioru przepisów prawnych dotyczących mniejszości wyznaniowych w Polsce „Prawo Kościołów i Związków Wyznaniowych Nierzymskokatolickich w Polsce".
Ten ogromny dorobek naukowy i organizacyjny przyniósł Dostojnemu Jubilatowi uznanie w kraju i za granicą, przyczynił się też do wzrostu autorytetu Kościoła Polskokatolickiego.