Z życia Kościoła

Uroczystość w parafii pw. Św. Anny w Bielsku-Białej

18 października 1998 r., z okazji 50-lecia istnienia Światowej Rady Kościołów, ks. infułat Henryk Buszka — proboszcz parafii zorganizował uroczyste regionalne nabożeństwo ekumeniczne.
Na tę okoliczność z Warszawy przybył Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp prof. Wiktor Wysoczański i ks. infułat Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej.
Pięknie przygotowana uroczystość przez proboszcza parafii zgromadziła ekumenicznych braci i wiernych z parafii bielskiej. Chrześcijańskie Kościoły reprezentowali: biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Paweł Anweiler i ks. Radca mgr Jan Gross — proboszcz z Mikołowa, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej; ks. kanonik dr Józef Budniak — delegowany przez bpa Rakoczego — ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej z Kościoła Rzymskokatolickiego; pastor Henryk Szumowski z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. infułat Henryk Buszka. Kazanie wygłosił ks. Jan Gross, przedstawiając historię powstania i pięćdziesięcioletnią działalność Światowej Rady Kościołów.
W czasie Mszy Świętej bp Wiktor Wysoczański udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania i do zgromadzonych na nabożeństwie skierował słowo pasterskie, które załączamy obok.
Z okazji braterskiego ekumenicznego spotkania, tej podniosłej uroczystości, przemawiali wszyscy wyżej wymienieni duchowni przedstawiciele Kościołów.
Biskupie błogosławieństwo i Hymn „Ciebie Boga wysławiamy" (Te Deum) zakończyły ekumeniczne modlitewne spotkanie.
BielskoBiala1998_10_18

Bp Wiktor Wysoczański
udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania
BielskoBiala1998_10_18

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. inf. Henryk Buszka


BielskoBiala1998_10_18

Duchowieństwo i wierni zgromadzeni w świątyni


BielskoBiala1998_10_18

Na zakończenie ekumenicznego spotkania udzielono błogosławieństwa
SŁOWO  PASTERSKIE

bpa Wiktora Wysoczańskiego — Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego — wygłoszone na uroczystości 50-lecia Światowej Rady Kościołów i z okazji udzielenia Sakramentu Bierzmowania w Parafii Św. Anny w Bielsku-Białej 18 października 1998 r.

Przewielebni Księża Infułaci,
Dostojni Bracia z Ekumenicznych Kościołów Chrześcijańskich,
Szanowni Goście, Kochane Dzieci, Droga Młodzieży i Społeczność Parafialna!

Na zaproszenie Waszego Duszpasterza ks. Infułata Henryka Buszki przybyłem do Waszej parafii Św. Anny w Bielsku-Białej, aby wziąć udział w uroczystości regionalnej z okazji 50-lecia powołania Światowej Rady Kościołów, oraz by udzielić Sakramentu Bierzmowania.
Historię powstania i działalności tej organizacji przekazał nam dzisiejszy kaznodzieja w kazaniu. Światowa Rada Kościołów jest instytucją ekumeniczną, gromadzącą chrześcijańskie Kościoły w myśl przesłania i testamentu Chrystusa z Jego arcykapłańskiej modlitwy zanoszonej w Ogrójcu do Ojca Niebieskiego przed Swoją Męką i Śmiercią: „Ojcze, spraw, aby wszyscy byli jedno...".
Głową i Najwyższym Kapłanem Jednego, Powszechnego Kościoła jest Jezus Chrystus Zbawiciel, bo On z woli Boga dokonał odkupienia świata i za to został wywyższony przez Boga Ojca, jak mówi Św. Paweł w Liście do Efezjan (1, 20-23):.....gdy wzbudził Go z martwych, posadził po
prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia".

Wołaniem Chrystusa i całego chrześcijaństwa wkraczającego w Trzecie Tysiąclecie jest, abyśmy zapomnieli co nas dzieli, a pamiętali o tym, co nas łączy w jedności Bożego Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i Świętej Tradycji Apostolskiego nauczania. Mamy odrzucać to co słabe i ludzkie, grzeszne, a mamy szukać tego co Boże, święte, to co łączy, byśmy już więcej — my chrześcijanie — nie byli zgorszeniem dla Świata. Bóg jest miłością i miłosierdziem, a każdy człowiek jest dzieckiem Bożym i należy się mu szacunek i zrozumienie.
BielskoBiala1998_10_18_bpAnweilerPawel
Bp Paweł Anweiler
(Kościół Ewangelicko- Augsburski)

BielskoBiala1998_10_18_bpGrossJan
Ks. Jan Gross
(Kościół Ewangelicko- Augsburski)

BielskoBiala1998_10_18_ksBudniakJozef
Ks. Józef Budniak
(Kościół Rzymskokatolicki)

BielskoBiala1998_10_18_ksSzumowskiHenryk
Ks. Henryk Szumowski
(Kościół Adwentystów Dnia Siódmego)

Taką działalność podjęła przed 50 laty Światowa Rada Kościołów, do której przynależy i Kościół Polskokatolicki, a ja, Jego Zwierzchnik, jestem członkiem Rady Głównej tej Instytucji.

Światowa Rada Kościołów swoją działalność nie zamyka jedynie do działalności misyjnej, ale jest znana z działalności charytatywnej. Nie ma dla niej barier narodowościowych, religijnych czy politycznych, nie ma znaczenia kolor skóry, ale liczy się człowiek, któremu w wymiarze międzynarodowym spieszy z pomocą, zwłaszcza do krajów i kontynentów, gdzie bieda zbiera swoje żniwo w głodowej śmierci tysięcy istnień ludzkich.

Dlatego, obchodząc 50-lecie powstania tej Organizacji, dziś w czasie sakramentalnej liturgii wznosiliśmy modły do Wszechmogącego Boga o łaski i błogosławieństwo dla Światowej Rady Kościołów, by jej działalność była jeszcze bardziej owocna i gromadziła wokoło serca ludzi dobrej woli, gotowe do wspierania wspaniałych idei tej Bożej Organizacji.

Przybyłem dzisiaj do Waszej Parafii, by udzielić młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Przez moje biskupie ręce spłynęła na Was — Droga Młodzieży — łaska Ducha Świętego w siedmiu darach: mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i wytrwałości. Znacząc czoła Wasze Świętym Olejem Krzyżma, wymawiałem słowa: znaczę cię znakiem Krzyża i umacniam Krzyżmem Zbawienia — w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nadawałem Wam nowe imiona Świętych patronów, które sobie sami obieraliście. Przy Chrzcie Św. imiona wybierali Wam Wasi rodzice, dziś je sami wybraliście. Mam nadzieję, że poznaliście, kim w Kościele Świętym byli Wasi dziś przybrani patronowie — wyznawcy i męczennicy za wiarę. Oni dzięki swojemu cnotliwemu życiu, zgodnemu z Ewangelią, zdobyli chwałę wiecznej szczęśliwości, a przez Kościół Święty zostali wyniesieni na ołtarze, byśmy wpatrując się w przykład ich życia dla Boga, mogli również postępować drogą wiary i ofiary ku naszemu uświęceniu i zbawieniu.

Są wśród Waszych patronów i tacy, którzy swoją wiarę i trwanie przy Chrystusie okupili krwią i męczeńską śmiercią. Bo świadectwo o Chrystusie i tego nie raz od wierzących w Niego wymaga. Tak było zawsze w historii wieków. Tak było w czasie totalitaryzmu hitlerowskiego i komunistycznego.

Sakrament Bierzmowania dla nas wszystkich jest sakramentem umocnienia, aby chrześcijanin wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Tym Świętym Sakramentem Bierzmowania i znakiem Krzyża Świętego namaszczone były przez biskupa niegdyś i czoła Waszych starszych parafian, a to bardzo zobowiązuje.

Trwanie w wierze i odważne wyznawanie wiary oraz życie Ewangelią wszyscy jak tu jesteśmy przyrzekliśmy Chrystusowi. A czy tak jest na co dzień w naszym życiu? Odpowiedzmy sobie — każdy z nas — przed Bogiem w naszym sercu, naszym sumieniu. Boga nie da się oszukać, gdyż Jemu znane jest każde uderzenie naszego serca. Czy do nas mogą się odnieść słowa, jakie mówiono o pierwszych chrześcijanach — „patrzcie, jak oni się miłują"?

Pamiętajmy, co powiedział Chrystus: „Nie każdy, który mówi do Mnie Panie, Panie, wejdzie do Królestwa niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę Ojca mego" (Mt 7, 21). „A do każdego, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem moim w niebie. A tego, kto by zaparł się Mnie przed ludźmi, zaprę się i Ja przed Ojcem moim w niebie" (Mt 10, 32-33).

Niech te słowa naszego Zbawiciela będą dla nas ostrzeżeniem, ale i zachętą do wiernego trwania przy Chrystusie, Jego Ewangelii i Świętym Powszechnym i Apostolskim Kościele, którego On jest Głową i Najwyższym Kapłanem.

Na tę drogę wytrwałości niech Was umocni Boże błogosławieństwo, którego Wam udzielam:
Niech Imię Pańskie będzie błogosławione.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.