Starokatolicyzm.  Zamek Seggau  k. Lebnitz  (Austria)

27 Międzynarodowy Kongres Starokatolików

W dniach od 24 do 28 sierpnia 1998 roku obradował 27. Międzynarodowy Kongres Starokatolików w Zamku Seggau koło Lebnitz (Austria). W kongresie uczestniczyło około 200 osób (świeckich i duchownych), reprezentujących Kościoły starokatolickie Unii Utrechckiej, Kościół Anglikański i Niezależny Kościół Filipin. Mottem tegorocznego kongresu był Psalm 122: „W Twoich bramach mogę oddychać"; w tym duchu dyskutowano na temat konfliktów oraz metod ich rozwiązywania. Problematykę tę rozpatrywano zarówno w odniesieniu do małych społeczności rodzinnych, jak i większych wspólnot, takich jak Kościół czy naród. Punktem wyjścia tych rozważań były trzy teksty biblijne: opowieść o Abigail (1 Sm 25), historia Jakuba i Ezawa (Rdz 25-35) oraz opis sporu wśród chrześcijan Koryntu (1 Kor 1-4). Austria_ZamekSeggau_1998_08_24-28

Kongres obradował w malowniczo położonym zamku Seggau

Obrady kongresu rozpoczęła dr Ulrike Bachmann, wykładem na temat roli kobiet w przezwyciężaniu konfliktów. Według Autorki referatu, biblijnym przykładem pozytywnego wpływu kobiet w sytuacjach konfliktowych może być opowieść o Abigail. W pierwszej Księdze Samuela czytamy o sporze, jaki wywiązał się pomiędzy Nabalem a Dawidem oraz o roli żony Nabala, Abigail, w jego zażegnaniu. Autorka referatu przedstawiła kulturę nomadów w Izraelu przed wstąpieniem na tron króla Dawida, kładąc szczególny nacisk na ukazanie trudnej sytuacji kobiet w tamtych czasach. Zdaniem dr Ulrike Bachmann, na podkreślenie zasługuje fakt, że konflikt rozwiązała Abigail, używając innych metod niż te, do których przywykli mężczyźni, a przede wszystkim: intuicji, łagodności i wyrozumiałości.

Austria_ZamekSeggau_1998_08_24-28

Kościół Polskokatolicki reprezentowała na kongresie delegacja, której przewodniczył bp Wiesław Skołucki
Następnego dnia referat wygłosił prof. Walter Hollenweger z Antwerpii, który przypomniał znaną tezę R. Bultmanna, że historie biblijne w znacznej mierze nie są sprawozdaniami historycznymi. Chociaż dziś przezwyciężono już w biblistyce skrajny sceptycyzm historyczny, twierdząc, że historie biblijne zawierają autentyczne rysy historyczne, tworzące związek historii i wiary, przekazujący wskazówki postępowania dla przyszłych pokoleń, np. sposoby rozwiązywania konfliktów. Przykładem tego jest historia Jakuba i Ezawa. W opowieści tej Jakub podstępem otrzymuje prawo pierworództwa, czego konsekwencją jest konieczność ucieczki z domu rodzinnego. Po wielu latach, Jakub wraca do domu; jest pełen obaw, czy winy zostaną mu przebaczone. Nie wierząc we wspaniałomyślność brata, znowu używa podstępu — udaje pokorę i gotowość do zrzeczenia się pierworództwa. Jednak Ezaw go zaskakuje, odpuszcza mu winy, nie oczekując w zamian skruchy. Według prof. Hollenwegera, właśnie w takim postępowaniu zawarta jest istota pojednania: szczerość, otwartość i gotowość do zaakceptowania drugiej strony, powinny górować nad uprzedzeniami. W trakcie referatu Autor wielokrotnie podkreślał, że z historii Jakuba i Ezawa wynika zupełnie inne przesłanie niż np. ze współczesnych nacjonalizmów, które są źródłem krwawych konfliktów, czego przykładem może być konflikt bałkański. Austria_ZamekSeggau_1998_08_24-28

Ukoronowaniem teoretycznych rozważań na Kongresie był spektakl teatralny, który ukazywał konflikt we wspólnocie korynckiej
Organizatorzy kongresu zarezerwowali też czas na zwiedzanie zabytków Grazu, drugiego co do wielkości miasta Austrii. Spacer po tym mieście, urzekającym swą przepiękną architekturą i spokojem, był najlepszym przygotowaniem do Mszy Św., którą odprawił Arcybiskup Utrechtu, J. Glazemaker w rzymskokatolickiej katedrze pw. Pomocy Maryi.
Należy także podkreślić, że w programie kongresu istotną rolę odegrały spotkania wieczorne, podczas których — w miłej atmosferze — nawiązywano kontakty, dyskutowano, oglądano występy delegacji z poszczególnych krajów. Uczestnicy kongresu nie zaakceptowali rezolucji końcowej. Przyjęli zaś do wiadomości rezolucję, przyjętą w czasie obrad Seminarium Starokatolicko-Anglikańskiego Studentów Teologii i Młodych Teologów, która zawiera m.in. liczne propozycje pogłębienia kontaktów między Kościołem starokatolickim a Kościołem anglikańskim.

Ustalono, że następny, 28. Międzynarodowy Kongres Starokatolików odbędzie się w Republice Czeskiej.
Na zakończenie obrad, głos zabrał przewodniczący kongresu, który w imieniu Stałego Komitetu Kongresu przekazał pozdrowienie światowej Radzie Kościołów, które można traktować jako podsumowanie kongresu:
„Kiedy jesteśmy boleśnie doświadczani, tak że zniszczony zostaje pokój, a ludzie, Kościoły i narody są rozdzieleni, to wówczas stajemy przed wyborem: rozejść się w pokoju, czy pozostać ze sobą, by nauczyć się pokojowo rozwiązywać konflikty".


Ewa Dąbrowa
Bożena Stacewicz