Z życia naszych parafii

Modlitwa o jedność chrześcijan

Od kilku lat w Zielonej Górze Kościoły Chrześcijańskie w tygodniu, poprzedzającym Zesłanie Ducha Świętego, modlą się o jedność chrześcijan. Tegoroczny temat ekumenicznej modlitwy brzmiał: „Duch Święty wspiera nas w słabości naszej" (Rz 8, 26).Tematyka „Tygodnia Modlitw 1998" zachęca nas do tego, abyśmy nie traci I i ufności w potężne działanie Ducha Świętego, który jest obecny wśród nas i w naszych wspólnotach. To właśnie On wzywa nas do coraz głębszego nawrócenia do Chrystusa i do posłuszeństwa Jego modlitwie o jedność Jego uczniów.
ZielonaGora1998_05_25

Powitanie przez proboszcza ks. S. Stawowczyka

Modlitwa towarzyszy ludowi Bożemu od samego zarania. W podzielonym chrześcijaństwie od kilku dziesięcioleci Lud Boży modli się o jedność owczarni Chrystusowej. W bieżącym roku, po raz pierwszy w Polsce, teksty „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan" zostały przygotowane wspólnie przez Radę Episkopatu ds. Ekumenizmu Kościoła Rzymskokatolickiego i Polską Radę Ekumeniczną. Na tych nabożeństwach zalecane jest organizowanie nabożeństwa Słowa Bożego. Zwyczajem przyjętym w Polsce, jak również w naszym mieście — w Zielonej Górze — występuje wymiana kaznodziei. Na nabożeństwach katolickich Słowo Boże głosi zaproszony duchowny z któregoś z Kościołów Chrześcijańskich, księża katoliccy natomiast służą Słowem Bożym w świątyniach i kaplicach bratnich wyznań. Również przedstawi ciele poszczególnych Kościołów zachęcają swoich wiernych do aktywnego udziału w nabożeństwach tychże Kościołów. ZielonaGora1998_05_25

Słowo Prezesa Oddziału PRE w Zielonej Górze,
ks. W. Puszczyńskiego (Kościół Polskokatolicki)


Program Tygodnia Modlitwo Jedność Chrześcijan w Zielonej Górze był następujący:
25 maja - poniedziałek godz. 17.00 - Kościół Polskokatolicki;
26 maja - wtorek godz. 17.00 - Kościół Prawosławny;
27 maja — środa godz. 17.00 - Kościół Chrześcijan Baptystów;
28 maja - czwartek godz. 17.00 - Kościół Naj. Zbawiciela;
29 maja - piątek godz. 17.00 - Kościół Ewan.-Augs.;

Również środki masowego przekazu: radio „Zachód", lokalna TV i prasa informowały o przebiegu tygodniu ekumenicznego. W naszej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, w której zostały zainaugurowane tegoroczne nabożeństwa, uczestniczyła również lokalna TV. Kościół nasz od kilku miesięcy jest w remoncie, pomimo tego udało się jednak odświętnie przygotować świątynię na to wspaniałe nabożeństwo.
ZielonaGora1998_05_25

Wierni podczas nabożeństwa ekumenicznego
Słowo Boże w tym roku wygłosił w naszej polskokatolickiej parafii JE Ksiądz Senior Józef Pośpiech z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Na zakończenie ekumenicznych nabożeństw, w parafii Ewangelicko-Augsburskiej Słowem Bożym służył ks. Stanisław Stawowczyk — proboszcz parafii polskokatolickiej.
Tradycją już jest, że po nabożeństwie odbywają się agapy, które zbliżają do siebie poszczególnych przedstawicieli Kościołów. W Zielonej Górze podczas tych spotkań panuje wyjątkowo miła i życzliwa atmosfera. Sądzę, że wierni, którzy uczestniczą w tych nabożeństwach, również są nią zbudowani. Ten symboliczny znak pokoju, przekazywany przez poszczególnych duchownych, jest żywym świadectwem wypełniania się na naszych oczach słów Pana Jezusa: „aby wszyscy byli jedno".
Swymi korzeniami Polska Rada Ekumeniczna sięga czasów II wojny światowej. Formalnie zarejestrowana została w 1946 roku, tj. jeszcze przed oficjalnym powstaniem Światowej Rady Kościołów. W jej skład wchodzą następujące Kościoły:
1. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w RP;
2. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP;
3. Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP;
4. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP;
5. Kościół Polskokatolicki w RP;
6. Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP;
7. Kościół Chrześcijan Baptystów w RP.
Polska Rada Ekumeniczna pielęgnuje tradycje ekumeniczne, nawiązując do tego nurtu polskiej myśli, który opowiada się za wolnością, równouprawnieniem i poszanowaniem wyznań. PRE troszczy się o umocnienie atmosfery duchowej, sprzyjającej jedności chrześcijan, w myśl arcykapłańskiej modlitwy Pana Kościoła „aby wszyscy byli jedno" (J 17, 21).