Synod Kościoła Polskokatolickiego - Warszawa, 30. 06. 1998 r.

Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego w RP
30 czerwca 1998 r. - Warszawa

Warszawa_Synod1998_06_30
Obrady rozpoczęto wspólna modlitwą

Warszawa_Synod1998_06_30

Biskupi polskokatoliccy i Goście (biskupi: rzymskokatolicki, prawosławny, mariawicki) udzielili zebranym pasterskiego błogosławieństwa na rozpoczęcie obrad

Warszawa_Synod1998_06_30
Warszawa_Synod1998_06_30


Warszawa_Synod1998_06_30

Bp Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, Przewodniczący Rady Synodalnej
- powitał  delegatów Ogólnopolskiego Synodu
30 czerwca 1998 r. odbył się Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego w RP. Obrady toczyły się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Warszawie, przy ul. Chłodnej 36/46, gdzie Rada Synodalna wynajęła pomieszczenia i salę. Biuro Synodalne zarejestrowało 142 delegatek i delegatów na Ogólnopolski Synod. Na liście było 169 delegatów. Nie przybyło 27 delegatów.
Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 10.00 częścią paraliturgiczną, której przewodniczył bp Wiktor Wysoczański. Zebrani odśpiewali hymn do Ducha Świętego i odmówili specjalnie na ten dzień przygotowane modlitwy, zakończone wspólną modlitwą „Ojcze nasz".
Po części modlitewnej nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie delegatek i delegatów. Przysięgę od delegatów przyjął bp Zygmunt Koralewski — sufragan wrocławski.
Następnie bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego zaproponował, by zgromadzeni na sali obrad biskupi, tak polskokatoliccy, jak i goście, udzielili zebranym pasterskiego błogosławieństwa na rozpoczęcie obrad synodalnych.

U c z e s t n i c y   o b r a d    O g ó l n o p o l s k i  e g o    S y n o d u
Warszawa_Synod1998_06_30 Warszawa_Synod1998_06_30 Warszawa_Synod1998_06_30
Warszawa_Synod1998_06_30 Warszawa_Synod1998_06_30 Warszawa_Synod1998_06_30


G o ś c i e
Warszawa_Synod1998_06_30_bp_Tadeusz_Pepłowski Bp Tadeusz Pepłowski (USA)
odczytał list Pierwszego Biskupa PNKK Jana Swantka

zobacz:
"Braterskie  pozdrowienie"

Bp Hans Gerny (Szwajcaria)
przekazał uczestnikom Ogólnopolskiego Synodu pozdrowienia od Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii oraz od Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich

zobacz:
1. Pozdrowienia
2. Artykuł

Warszawa_Synod1998_06_30_bp_Hans_Gerny
Warszawa_Synod1998_06_30_bp_Jacek_Jezierski Słowo do Synodu skierował Jacek Jezierski - Sufragan Archidiecezji Warmińskiej, delegat Prymasa Polski i Komisji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego

zobacz:
"Pozdrowienie  w  Chrystusie  Jezusie..."
W imieniu Metropolity Warszawy i Całej Polski
- słowo do Synodu skierował bp Miron

zobacz:
"Ekscelencjo..."
Warszawa_Synod1998_06_30_bp_Miron
Warszawa_Synod1998_06_30_bp_Wlodzimierz_Jaworski Bp Włodzimierz Jaworski
- Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów przekazał życzenia delegatom Synodu

zobacz:
"Życzenia owocnych obrad..."
Ks. inf. Henryk Buszka
odczytał pismo do uczestników Synodu
Prezesa Zarządu ZPU "POLKAT"

zobacz:
"Do Uczestników..."
Warszawa_Synod1998_06_30_ks_inf_Henryk_BuszkaSesja wstępna
O b r a d y
Sesji wstępnej przewodniczył bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła, Przewodniczący Rady Synodalnej.
Po wygłoszeniu powitania nastąpiło powołanie Władz Ogólnopolskiego Synodu, zaproponowanych przez Radę Synodalną na sesji w dniu 17 marca 1998 r.
Warszawa_Synod1998_06_30 "Drodzy Bracia i Siostry !"

Zgromadziliśmy  się  tutaj  w  Warszawie...
Prezydium Synodu Warszawa_Synod1998_06_30 Do Prezydium Synodu weszli: bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła — Ordynariusz Diecezji Warszawskiej — przewodniczący Prezydium Synodu, bp Jerzy Szotmiller — Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, bp Wiesław Skołucki — Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej, bp Zygmunt Koralewski — Sufragan Wrocławski, bp Maksymilian Rode — emeryt, bp Tadeusz Majewski — emeryt.
Sekretariat Synodu Warszawa_Synod1998_06_30 Do Sekretariatu Synodu weszli: ks. inf. Bogusław Wołyński — przewodniczący, ks. dziek. Henryk Dąbrowski i protokolant ks. Leszek Pietrzak.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna Warszawa_Synod1998_06_30 Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli: ks. inf. Ryszard Dąbrowski — przewodniczący, ks. inf. Henryk Buszka, ks. prob. Marian Wnęk, ks. prob. Leszek Kołodziejczyk.
Komisja Uchwał i Wniosków Warszawa_Synod1998_06_30 Do Komisji Uchwali Wniosków weszli: ks. dziek. Eugeniusz Stelmach — przewodniczący, ks. prob. Stanisław Stawowczyk.


Sesja sprawozdawcza

 
Warszawa_Synod1998_06_30
Sesji sprawozdawczej przewodniczył bp Zygmunt Koralewski.
 Swoje sprawozdania za okres międzysynodalny składali: bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej, bp Jerzy Szotmillter — Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, bp Wiesław Skołucki — Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej, ks. inf. Kazimierz Bonczar — Sekretarz Rady Synodalnej, ks. dziek. Aleksander Bielec — Skarbnik Rady Synodalnej, ks. dziek. Ryszard Rawicki — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Po dyskusji, Synod w głosowaniu jawnym udzielił absolutorium wszystkim sprawozdawcom.
Warszawa_Synod1998_06_30


Sesja poświęcona administracji i strukturze Kościoła

 
Warszawa_Synod1998_06_30
Bp Wiktor Wysoczański - Ordynariusz Diecezji Warszawskiej - ponownie wybrany Zwierzchnikiem Kościoła i Przewodniczącym Rady Synodalnej
Przewodniczył bp Wiesław Skołucki.
W tej sesji Synod przez głosowanie jawne 140 głosami wybrał na następną, 5-letnią kadencję Zwierzchnika Kościoła i Przewodniczącego Rady Synodalnej, biskupa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego — Ordynariusza Diecezji Warszawskiej. Głosów przeciwnych było 2.
Synod na następny okres międzysynodalny, tj. na 5 lat przedłużył mandat pełnienia obowiązków Ordynariusza Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej biskupowi Jerzemu Szotmillerowi. W głosowaniu jawnym głosów za było 133, przeciw 5, wstrzymały się 4 osoby.
Warszawa_Synod1998_06_30


Sesja programowa

 
Warszawa_Synod1998_06_30
Przewodniczył
bp Wiesław Skołucki

Warszawa_Synod1998_06_30

Ks. mgr Jerzy Bajorek

Warszawa_Synod1998_06_30

Ks. inf. dr Tomasz Wójtowicz
Protokół Komisji Prawa
— do przyjęcia poprawki nowelizacyjne przedstawił ks. dziek. dr Tadeusz Piątek. Po dyskusji Synod przyjął i zatwierdził poprawki nowelizacyjne do Prawa Wewnętrznego — 136 głosami za, przeciw 2, wstrzymało się 4. Protokół Komisji Prawa dołączono do akt Synodu.

Wnioski Komisji Duszpastersko-Misyjnej
— przedstawił ks. dziek. Eugeniusz Stelmach. Protokół dołączono do akt Synodu.


Synod powołał stałą Komisję Duszpastersko-Misyjną w składzie dotychczasowym, udzielając jej mandatu na okres międzysynodalny. Głosów za — 141, przeciw — 1.
Przedstawiono Synodowi sprawozdanie z przebiegu dialogu z Kościołem Prawosławnym (zobacz pełny tekst...) — referował ks. mgr Jerzy Bajorek. Synod zaakceptował proces recepcji tekstów teologicznych, wspólnie przyjętych przez Komisję Starokatolicko-Prawosławną.
Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z rozpoczętego dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim (zobacz pełny tekst...) — referował ks. inf. mgr Kazimierz Bonczar.
Natomiast po sprawozdaniu przedstawionym przez ks. inf. dr. Tomasza Wójtowicza, Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego potwierdził negatywne stanowisko w sprawie udzielania święceń kapłańskich kobietom (zobacz pełny tekst...).
Warszawa_Synod1998_06_30
Warszawa_Synod1998_06_30


Sesja wyborcza


 przewodniczył bp Wiktor Wysoczański
Warszawa_Synod1998_06_30

Warszawa_Synod1998_06_30
Synod dokonał wyboru Rady Synodalnej: bp prof. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła, Przewodniczący; ks. inf. Stanisław Bosy —Sekretarz; ks. dziek. Aleksander Bielec — Skarbnik. Członkowie: zgodnie z Prawem Wewnętrznym Kościoła Polskokatolickiego do Rady Synodalnej wchodzą księża infułaci rzeczywiści. Biskupi Ordynariusze Diecezji przedstawili kandydatów ze swoich diecezji, których Synod przez głosowanie zaakceptował na okres międzysynodalny:
a) diecezja warszawska — ks. dziek. Jan Maria Zieliński, ks. dziek. Henryk Marciniak, ks. dziek. Piotr Korpik, p. Bernadetta Sołtys, p. Wojciech Hoduń;
b) diecezja krakowsko-częstochowska — ks. dziek. Eugeniusz Stelmach, ks. dziek. Ryszard Rawicki, ks. prob. Hubert Szryt, p. Barbara Kowalczyk, p. Ilona Sobieraj;
c) diecezja wrocławska — ks. inf. Stanisław Bosy, ks. dziek. Tadeusz Piątek, ks. prob. Ryszard Szykuła, p. mgr Teresa Kropielnicka, p. Piotr Zieliński.

Synod wybrał:
Sąd: ks. dziek. Kazimierz Fonfara — oficjał, ks. mgr Marian Madziar — notariusz, ks. mgr Mieczysław Piątek — sędzia, ks. mgr Leszek Kołodziejczyk — sędzia, ks. mgr Jan Belniak — sędzia;

Komisja Rewizyjna: ks. mgr Mikołaj Skłodowski — przewodniczący, ks. dziek. Henryk Dąbrowski, ks. prob. Jerzy Białas, ks. prob. Rafał Michalak.


Sesja końcowa
 
Warszawa_Synod1998_06_30 Synod zajął stanowisko Kościoła Polskokatolickiego w sprawie: a) dialogu z Kościołem Prawosławnym; b) dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim; c) w sprawie udzielania święceń kapłańskich kobietom. Synod przyjął uchwały i postanowienia: a) ożywić działanie Komisji Duszpastersko-Misyjnej; b) wprowadzić do Prawa Wewnętrznego poprawki nowelizacyjne, c) zwrócić uwagę na działanie Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła, szczególnie na formację alumnów — przyszłych duchownych Kościoła, d) wkraczanie w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa — zaakcentować przez duszpasterskie obchody w diecezjach i parafiach 2000-lecie Narodzin Jezusa i działalności Świętego Powszechnego Apostolskiego Kościoła. Zaangażować wiernych w duchową odnowę i przeżywanie Jubileuszu.
.
O godz. 18.30 bp prof. Wiktor Wysoczański podziękował delegatom za czynny i owocny udział w obradach Ogólnopolskiego Synodu, pożegnał delegatów i gości. Modlitwę końcową opartą na tekstach ewangelicznych odmówił bp Zygmunt Koralewski. Odśpiewano hymn Kościoła „Tyle lat my Ci, o Panie...". Ogólnopolski Synod zakończyło błogosławieństwo biskupów. wersja pdf  "Rodzina" 1998  08