Z życia Kościoła. Lublin 10 maja 1998 r.

Uroczystości w parafii polskokatolickiej pw. MB Wniebowziętej "Serce dla serc" w Lublinie

.   47 Rocznica Męczeńskiej Śmierci Biskupa Józefa Padewskiego

.   Podniesienie do godności infułata księdza dziekana Bogusława Wołyńskiego

Lublin1998_05_10

Ks. infułat Bogusław Wołyński


Lublin1998_05_10

Po przyjęciu infuły. Ks. Biskup Prof. Wiktor Wysoczański składa gratulacje.
Obok z lewej ks. kanclerz inf. Ryszard Dąbrowski, ks. kanclerz Andrzej Łoś (Kościół Prawosławny, Lublin)
Lublin1998_05_10

Sylwia Irga (Kościół Ewangelicko-Augsburski) wraz z siostrą podczas uroczystości
Uroczystości w piękną, słoneczną pogodę rozpoczęły się spowiedzią ogólną. Od Hymnu Wiary „Do Ciebie przyszlim" — napisanego przez śp. Biskupa Franciszka Hodura — rozpoczęła się Msza Św., poprzedzona pokropieniem wiernych. Ks. dziekan powitał serdecznie wszystkich gości: Zwierzchnika Kościoła Biskupa Prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego (Warszawa), ks. inf. dr. Tomasza Wójtowicza,
Wikariusza Generalnego (Warszawa), ks. kanclerza inf. Ryszarda Dąbrowskiego (Warszawa), ks. prob. Jana Belniaka (Jelenia Góra-Cieplice), który przyjechał z Prezesem Rady Parafialnej, ks. dziekanem Henrykiem Marciniakiem (Tarnogóra), ks. prof. Stanisława Kozę (KUL), ks. prof. Edwarda Walewandra (KUL).
Z bratnich Kościołów ks. prob. Sławomira Rosiaka i ks. prob. Józefa Zaborka (mariawici), ks. kanclerza Andrzeja Łosia (K. Prawosławny), Sylwię Irgę (K. Ewangelicko-Augsburski, Lublin),

Józefa Różańskiego — Dyrektora Wydziału do Spraw Obywatelskich, posła Grzegorza Kurczuka, Waldemara Piaseckiego z Nowego Jorku, Alojzego Gzellę — gubernatora Klubu Rotarían w Polsce, rotaríanie z Kazimierza Dolnego i Lublina, Zespół Tańca Ludowego UMCS z dyrektorem Stanisławem Leszczyńskim oraz swoją Rodzinę.
Lublin1998_05_10

Wierni zebrani w kościele

Lublin1998_05_10

Msza Św.

Lublin1998_05_10

Zespół Tańca Ludowego UMCS w Lublinie.
Z prawej: dyrektor Zespołu Stanisław Leszczyński
Rodzina Męczennika Biskupa Józefa Padewskiego
z Krakowa i Starej Wsi  k. Bychawy po złożeniu kwiatów


Lublin1998_05_10

Rotarianie z Kazimierza Dolnego składają na ołtarzu dary

Lublin1998_05_10


Prezbiterium Kościoła


Lublin1998_05_10
Czytanie I przypadło w udziale ks. prof. Stanisławowi Kozie (KUL), psalm responsoryjny wykonał Kamil Wołyński, uczeń III klasy szkoły średniej, czytanie II — Wiesław Dederko — członek Rady Parafialnej, śpiew przed Ewangelią — Kamil Wołyński. Słowo Boże wygłosił ks. inf. dr Tomasz Wojtowicz, Wikariusz Generalny, List-Rekomendację przeczytał ks. kanclerz inf. Ryszard Dąbrowski. W liście tym ukazana została działalność ks. prob. w dziedzinach duszpasterskiej, budowlanej i wydawniczej.
Po odmówieniu Wierzę ks. prob. Jan Belniak z Jeleniej Góry-Cieplic odmówił Modlitwę Powszechną.
Następnie Zwierzchnik Kościoła, Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański wręczył ks. Bogusławowi Wołyńskiemu krzyż, mówiąc:
„Przyjmij Krzyż infułacki. Niech on Ci przypomina Jezusa Chrystusa, Pokornego Baranka Bożego, który przez ofiarę śmierci krzyżowej przyniósł zbawienie światu. Niech ten krzyż Chrystusowy, noszony na Twej piersi — uczy Cię pokory i bezinteresownej, ofiarnej, służebnej posługi Ludowi Bożemu, i niech Ci będzie pomocą w uświęceniu własnym i zbawieniu przez Łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen".
Następnie podał Ks. Dziekanowi infułę, mówiąc:
„Przyjmij infułę — oznakę godności infułata rzeczywistego, jaką Ci nadaje Kościół — Matka nasza za ofiarną i owocną posługę duszpasterską. Niech to wyróżnienie i ta godność będzie zachętą do jeszcze większego zaangażowania się w pracy na wszystkich powierzonych stanowiskach na Niwie Pańskiej, dla naszego Świętego Kościoła Polskokatolickiego, Ludu Bożego i Ojczyzny naszej. Amen".

Podczas Ofiarowania Rodzina Biskupa Męczennika (Maria i Józef Pamułowie z Krakowa wraz z synem) oraz Stanisław Jamróz ze Starej Wsi k. Bychawy złożyli kwiaty na tablicy z mosiądzu, ufundowanej Męczennikowi w 1986 roku. W tym czasie wszyscy śpiewali Hymn Kościoła „Tyle lat, my Ci o Panie", napisany przez ks. Biskupa Hodura, a dzieci z Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny i Pogotowia Opiekuńczego wręczyły kwiaty ks. Biskupowi oraz nowo mianowanemu infułatowi.

Przedstawiciel Cezarego Sarzyńskiego, artysty-piekarza z Kazimierza Dolnego, sławnego twórcy kogutów z ciasta i piernika „Serce dla serc" przyniósł do ołtarza 3 egzemplarze II tomiku wierzy ks. infułata Bogusława Wołyńskiego zatytułowanego „Śpiesz się powoli (Festina lente) Uzdrawiając świat uzdrów siebie". Cezary Sarzyński jest fundatorem tego tomiku w ilości 1000 egzemplarzy. Rotarianie z Kazimierza Dolnego ofiarowali infułatowi złoty pierścień.

Do Komunii św. przystąpiło około 300 osób.

W czasie czytania ogłoszeń parafialnych ks. infułat wręczył Zwierzchnikowi Kościoła Biskupowi Wiktorowi Wysoczańskiemu i Dyrektorowi Zespołu Tańca Ludowego Stanisławowi Leszczyńskiemu medal z brązu „100 lat rzucenia ekskomuniki, 6 lat wymazania ekskomuniki". Jest to już 10 medal parafialny wydany od 1987 roku. Medale z brązu znajdują się w Muzeum Lubelskim na Zamku i w Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu.

Następnie przemawiali kolejno: Maria Pamuła (Kraków), kierując słowa podziękowania za organizowanie corocznych nabożeństw ku czci Biskupa Męczennika, Sylwia Irga (K. Ewangelicko-Augsburski, Lublin) mówiąc o współpracy ekumenicznej, ks. prof. Stanisław Koza (KUL) podkreślając, że Infułat jest czołową postacią życia ekumenicznego Lublina, życzenia i gratulacje przekazali poseł Grzegorz Kurczuk, Józef Różański — Dyrektor Wydziału do Spraw Obywatelskich — przeczytał list od Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Michalskiego, Waldemar Piasecki z Nowego Jorku przeczytał list prof. Jana Karskiego z Waszyngtonu. Listy z życzeniami i gratulacjami przysłali jeszcze Prezydent Miasta Lublina Paweł Bryłowski, Biskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła Prawosławnego w Lublinie, Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Edward Balawejder, Rektor Akademii Medycznej prof. dr hab. Zdzisław Kleinrok.

Na koniec przemówił Zwierzchnik Kościoła Biskup Wiktor Wysoczański składając życzenia i gratulacje.

Przebieg uroczystości transmitowała TV-Panorama na miasto Lublin i województwa ościenne. Wywiady i krótkie notatki ukazały się w gazetach lubelskich oraz w telegazecie lubelskiej i ogólnopolskiej w dziale „Polska Rada Ekumeniczna".

Bogu i Matce Najświętszej niech będą dzięki za to wszystko.

Kronikarz Parafialny