Ekumenia

Doktorat honoris causa ChAT dla bpa A. Nossola

W dniu 11 grudnia 1997 roku Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie przyznała tytuł doktora honoris causa bpowi prof. dr. hab. Alfonsowi Nossolowi, biskupowi opolskiemu Kościoła Rzymskokatolickiego. Ten wybitny teolog i ekumenista otrzymał wcześniej doktoraty honoris causa od uczelni w Münster, Moguncji i Opolu. Senat ChAT po raz pierwszy uhonorował tym najwyższym wyróżnieniem duchownego rzymskokatolickiego, za jego wkład w rozwój teologii oraz zaangażowanie ekumeniczne i pojednanie między narodami.
Na uroczystość przybyli liczni przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz z Kościoła Rzymskokatolickiego, a także wielu przedstawicieli świata nauki.

ChAT1997_12_11

Promotorem tego doktoratu był bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, który w wygłoszonej laudacji, powiedział :
Bp Alfons Nossol odbiera gratulacje po przyjęciu dyplomu doktora honoris causa z rąk promotora bpa Wiktora Wysoczańskiego


Bp Alfons Nossol w trakcie wykładu „Realizm polskiej nadziei ekumenicznej w świetle nauczania Jana Pawła II w ojczyźnie"
ChAT1997_12_11


fot. Aldona Karska
Eminencje, Ekscelencje, Magnificencjo, Dostojny Senacie,
Czcigodny Doktorancie, Szanowni Państwo,
Droga Młodzieży Akademicka!


Dzień dzisiejszy przejdzie do historii jako bardzo ważny. Po raz pierwszy bowiem w dziejach naszej ekumenicznej Uczelni — Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej — zostaje uhonorowany najwyższym wyróżnieniem, jakim dysponuje Uczelnia — tytułem doktora honoris causa — duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego.
Tą osobą jest Jego Ekscelencja ks. bp prof. dr hab. Alfons Nossol, wybitny teolog, sługa Kościoła i ekumenii, propagator pojednania, zwłaszcza narodów niemieckiego i polskiego. Nasz Dostojny nowo kreowany Doktor już trzy razy został wyróżniony i uhonorowany doktoratem za dotychczasową działalność: pierwszy raz otrzymał doktorat honoris causa na Katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Westfalskiego w Münster (17 stycznia 1992), drugi na Katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji (25 listopada 1992), trzeci na Uniwersytecie Opolskim (18 maja 1995), dzisiaj zaś czwarty przyznaje nasza Uczelnia — Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
Ksiądz Biskup Alfons Nossol jako teolog badania swoje rozpoczął od kwestii istnienia Boga. „Stojąc na stanowisku tomistycznej argumentacji na rzecz istnienia Absolutu próbował łączyć ją z augustyńską wizją, akcentując przy tym etyczne uwarunkowania afirmacji Boga. Rozróżniając filozoficzne i religijne poznanie Boga, opowiadał się bardziej za religijnym, które wynika przede wszystkim z Objawienia Bożego. Obydwa poznania Boga koncentrują się wśród Tajemnicy i wydarzenia Jezusa Chrystusa, ostatecznego interpretatora całej rzeczywistości, w tym również człowieka. W swojej pracy naukowej Ksiądz Biskup zawsze widział w centrum doświadczenia ludzkiego i religijnego — człowieka, czyli konkretną osobę ludzką, szukając w niej rozwiązania podstawowych problemów egzystencjalnych. Mimo pozornej antynomii teologii i antropologii: Bóg czy człowiek — widział jej spójną i ostateczną interpretację w osobie Chrystusa — Boga i człowieka".
Każdy, kto zetknął się z dziełami Księdza Biskupa, i wypowiadał się w druku na ich temat, musiał pisać o tym z wielkim uznaniem. Na gruncie polskim Ksiądz Biskup podjął próbę opracowania teologii, ściśle związanej zżyciem ludzkim, z historią i kulturą w oparciu o konkretny i radykalny chrystocentryzm, inspirowany częściowo teologią Karola Bartha. Jest to jeden ze znaczących i oryginalnych wkładów w teologię i współczesną kulturę europejską.
Niezwykle istotnym nurtem działalności naukowo-badawczej Księdza Biskupa jest ekumenizm. Dzieło jedności Kościoła nie waha się nazwać wielką lub jedną z największych spraw współczesnej ludzkości. Ekumeniczny wymiar widzi w całej teologii, co czyni Księdza Biskupa teologiem ponadkonfesyjnym, otwartym na dialog nie tylko z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, lecz także z innymi religiami oraz z niewierzącymi. Do głównych zagadnień w refleksji ekumenicznej należy obecnie problem stosunku wielości i jedności. W ekumenicznych wypowiedziach naszego Doktora pojawia się jakże trafne stwierdzenie, że poszczególne wyznania chrześcijańskie nie wierzą w innego Boga, lecz wierzą inaczej. I to wierzenie inaczej należy lepiej wzajemnie poznać i uszanować.
Biskup Alfons Nossol jest jednym z twórców Instytutu Ekumenicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przez wiele lat prowadził zajęcia dydaktyczne, m.in. z ekumenizmu, formując świadomość i osobowość przyszłych duszpasterzy i działaczy na polu ekumenicznym.
Dzisiejszy Doktor naszej Uczelni jest współtwórcą Uniwersytetu Opolskiego, w którym poczesne miejsce zajmuje Wydział Teologiczny, z Katedrą Ekumenizmu.
Ksiądz Biskup opowiada się za Kościołem pojednania, w którym wiara w Chrystusa opromienia blaskiem miłości wszystkich chrześcijan niezależnie od dzielących ich różnic dogmatycznych. Swym szerokim spojrzeniem duszpasterza obejmuje przede wszystkim wiernych własnego Kościoła, ale także protestantów, prawosławnych i innych Kościołów i religii.
Wybitna działalność, doświadczenie i fachowość, również w teologii protestanckiej i prawosławnej, sprawiła, że został powołany przez Episkopat Polski na stanowisko Przewodniczącego Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu i Dialogu z Niewierzącymi, a także członkiem Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan. Uczestniczy On również w międzynarodowych Komisjach do Spraw Dialogu z Kościołami Prawosławnym i Luterańskim.
Biskup Alfons Nossol to człowiek, który ukochał nade wszystko prawdę, sprawiedliwość i pokój, na zawsze związał się z Kościołem, pojmując swoje obowiązki jako nieustanną służbę Bogu przez służbę człowiekowi, czym zasłużył sobie na wdzięczność i uznanie zarówno w kraju, jak i zagranicą. Dowodem docenienia tej służby jest także dzisiejsza podniosła uroczystość nadania Mu przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie doktoratu honorowego. Senat naszej Uczelni w ten sposób pragnie uczcić zasłużonego Pasterza Kościoła, wybitnego teologa, ekumenistę z serca i czynu, działacza na rzecz pokoju i pojednania między narodami.

Uroczystość dzisiejsza dodaje także splendoru naszej Alma Mater.