Ekumenia

XI Europejska Konferencja Kościołów - KEK - Graz - Austria
30 czerwca - 4 lipca 1997 r.

KEK 1997 r. Austria

Po zakończeniu II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego rozpoczęła obrady Europejska Konferencja Kościołów, również w Graz, w dniach od 30 czerwca do 4 lipca 1997 r. Obradom przewodziło to samo hasło, tj. „Pojednanie — dar Boży i źródło nowego życia".
W skład KEK wchodzi 119 członkowskich Kościołów — anglikanie, prawosławni, protestanci i starokatolicy. Poszczególne Kościoły na XI Konferencję w Graz zgłosiły 343 delegatów do Generalnego Sekretariatu w Genewie. Na rozpoczęcie obrad zrejestrowało się jednak tylko 279 delegatów — 188 mężczyzn, 91 kobiet. Nie przybyło 64 delegatów. Wśród delegatów i duchownych (biskupów i prezbiterów) większość stanowili ludzie świeccy. Skład delegacji polskiej stanowili: Kościół Baptystów — ks. Konstanty Wiazowski, Kościół Ewangelicko-Reformowany — ks. Roman Lipiński, Kościół Ewangelicko-Augsburski — p. dyrektor Andrzej Wójtowicz, Starokatolicki Kościół Mariawitów — ks. Jerzy Kowalczewski i bp Andre le Bec (Francja), Kościół Prawosławny — ks. Jerzy Teofiluk, Kościół Polskokatolicki — ks. Ryszard Dąbrowski, Kościół Metodystyczny — bp Edward Puślecki. Obrady prowadzono w języku angielskim i niemieckim (delegaci prowadzili też dyskusje w jęz. francuskim i rosyjskim).
30 czerwca o godz. 10.00 Konferencję rozpoczęło Plenum w Hali Głównej. Przewodniczył Generalny Sekretarz KEK Jean Fischer.
Obrady rozpoczynały się o godz. 7.30 modlitewnym nabożeństwem, liturgią eucharystyczną (protestancką — 2.07., prawosławną — 3.07) i trwały do godz. 21.00 z przerwą na posiłki i krótką przerwę na relaks.
Cykl obrad podzielono na:
a) posiedzenia plenarne z udziałem wszystkich delegatów,
b) pracę w sekcjach (anglo i niemieckojęzycznych)1) Generalnego Sekretariatu — omówienie łączności i działania CEC i CCEE (przyjęcie nowych Kościołów do członkostwa w CEC, praca ekumeniczna pomiędzy Kościołami i różnymi organizacjami,
2) jedność i misyjność — religijny dialog,
3) działalność diakonijna, ekumeniczna służba i pomoc w uzyskaniu azylu i opieka nad uciekinierami z kraju macierzystego do innych krajów,
4) Kościoły i ich świadomość socjalnej pomocy — sprawiedliwość, pokój, ekonomia, wolność, ekologia).
Na posiedzeniu plenarnym obszerny raport przedstawił ustępujący ze stanowiska Generalnego Sekretarza Jean Fischer za czas od ostatniej — X Konferencji KEK, która odbyła się we wrześniu w Pradze — Czechy w 1992 r. Nakreślił również wizję pracy — program — na następne lata, tj. 1988 — 2003 r. do następnej — XII Konferencji.
Sprawozdanie z działalności Centralnego Komitetu KEK od Praga —1992 r. złożył przewodniczący — Ks. Dean John Arnold.
Jean Fischer z Kościoła Ew.-Reformowan. urząd Generalnego Sekretarza KEK piastował przez dwie kadencje, tj. 12 lat. Na następną kadencję wybrano na Generalnego Sekretarza KEK ks. dr. Keith Clements'a — obywatela W. Brytanii — baptystę — urodzonego w 1957 r. Nowo wybrany Sekretarz Generalny swoją osobowość i program pracy przedstawił delegatom w krótkim referacie. Delegaci w głosowaniu wybrali nowy — 40-osobowy Centralny Komitet KEK na następną kadencję do roku 2003.
Na zakończenie XI Konferencji KEK wydano specjalny „Raport" sumujący obrady plenarne i prace poszczególnych sekcji.
Postanowienia XI Europejskiej Konferencji Kościołów w Graz 1997 r., jako między innymi program prac na lata nowej kadencji, przestudiowanie, opracowanie i wprowadzenie w czyn przyjął Generalny Sekretariat i Centralny Komitet Europejskiej Konferencji Kościołów.

RD