Z życia Kościoła

Wręczenie dyplomu doktora ks. Czesławowi Kuliczkowskiemu

Warszawa_ChAT1996_05_23_ks. Czeslaw Kuliczkowski

Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański
- rektor ChAT i zarazem promotor rozprawy doktorskiej,
prof. dr hab. Krystyna Adamus-Darczewska - recenzent spoza Uczelni  i ks. dr Czesław Kuliczkowski
12 maja 1996 r. w katedrze warszawskiej pw. Świętego Ducha została odprawiona Msza św. w intecji śp. bpa Padewskiego, w której uczestniczył ks. dr Cz. Kuliczkowski

W
dniu 23 maja 1996 roku odbyła się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uroczystość wręczenia dyplomu doktora teologii starokatolickiej ks. Czesławowi Kuliczkowskiemu. Uroczystości przewodniczył prof. dr hab. Janusz Maciuszko — prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który bardzo serdecznie powitał przybyłych gości. W uroczystości uczestniczyli: bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — rektor ChAT i zarazem promotor rozprawy doktorskiej; rezencenci: prof. dr hab. Michał Pietrzak oraz bp Tadeusz Majewski, ks. inf. dr Tomasz Wójtowicz, profesorowie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i goście.

Ks. dr Czesław Kuliczkowski urodził się w 1952 roku w Nowej Soli, gdzie w roku 1972 ukończył Technikum. W latach 1972-1975 studiował w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Zielonej Górze. W roku 1975 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Scranton, Pa. Po ukończeniu seminarium, w roku 1978 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego pierwszego biskupa PNKK Tadeusza Zielińskiego. Ks. Czesław Kuliczkowski studiował także w Kolegium Powiatowym w Nanticoke, Pa, gdzie otrzymał dyplom z zakresu architektury sakralnej.

Ks. Czesław Kuliczkowski rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Wallirgford, a następnie przez siedem lat pełnił obowiązki proboszcza w Duryea, Pa. Jednocześnie był wykładowcą w Seminarium im.Savonaroli w Scranton. Od 1988 roku jest proboszczem parafii w Edwardsville i Plymouth, Pa.

Poza pracą duszpasterską, ks. Czesław Kuliczkowski wiele czasu poświęca pracy charytatywnej. Jest on członkiem Komitetu Centralnego Pomocy Polsce, przewodniczącym Komitetu Diecezjalnego Pomocy Polsce. A od czterech lat jest koordynatorem akcji „Most Medyczny dla Polski". Ks. Czesław Kuliczkowski — wspierany przez Polsko-Narodową „Spójnię" — osobiście zbiera różne urządzenia medyczne, szczególnie dla Kliniki Kardiochirurgii w Zabrzu, kierowanej przez prof. Zbigniewa Religę oraz dla Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej przy ul. Litewskiej w Warszawie, gdzie dyrektorem fundacji jest prof. Adam Jelonek, głównym zaś chirurgiem jest prof. Aleksander Wagner. Podczas tych czterech lat dzięki akcji „Most Medyczny dla Polski" dostarczono do Polski sprzęt medyczny o wartości 1,6 mln USD.

Od 1988 roku ks. Czesław Kuliczkowski jest przewodniczącym Komisji Powołań Kapłańskich, członkiem Komisji Prawa Kanonicznego i Konstytucyjnego, Misji i Ewangelizacji. Aktywnie uczestniczy także w ruchu ekumenicznym, jako członek Egzekutywy Powiatowej Rady Kościołów, wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Ekumenicznej oraz członek Miejskiego Zarządu Ekumenicznego w Plymouth, Pa.

Ks. Cz. Kuliczkowski pełni wiele funkcji społecznych: jest kapelanem przy Biurze Szeryfa powiatu Luzerne; kapelanem Stowarzyszenia im. Gen. K. Pułaskiego oraz kapelanem w federalnym szpitalu kombatanckim. Za działalność społeczną ks. Czesław Kuliczkowski został odznaczony m.in. orderem bpa Franciszka Hodura i złotą odznaką Towarzystwa Zmartwychwstania.

W roku 1994 ks. Czesław Kuliczkowski u kończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i został zachęcony przez bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego do napisania pracy doktorskiej. W dniu 21 maja 1996 roku odbyła się obrona jego pracy doktorskiej pt. „Zagadnienie teologicznej i socjologicznej tożsamości Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych". Podczas obrony podkreślono dużą wiedzę Autora i biegłość doktoranta w motywowaniu własnego stanowiska. Recenzenci zwracali uwagę, iż praca doktorska ks. Czesława Kuliczkowskiego ma charakter pionierski, gdyż dotychczasowe prace poświęcone PNKK dotyczyły przede wszystkim jego przeszłości, natomiast ta praca podejmuje współczesne problemy Kościoła. Ponadto praca została napisana na podstawie bogatej bazy źródłowej, co umożliwiło Autorowi wnikliwe i wszechstronne przedstawienie tematu.

Senat ChAT nadał ks. mgr. Czesławowi Kuliczkowskiemu stopień doktora nauk teologicznych, w zakresie starokatolickiej teologii historycznej.