Z życia Kościoła

Obrady Walnego Zgromadzenia Polskiej Rady Ekumenicznej

W dniu 19 marca 1996 r. w Ośrodku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Miodowej 21 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Ekumenicznej — najwyższego kolegialnego organu statutowego Rady.

Delegaci siedmiu Kościołów członkowskich: Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Kościoła Chrześcijan Baptystów wysłuchali sprawozdania ustępującego Zarządu PRE, które złożył prezes Rady, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, bp Jan Szarek. Mówca podkreślił, że w okresie sprawozdawczym (1993-1996) Kościoły działały w złożonej sytuacji społecznej oraz wyraził zadowolenie z faktu uzyskania przez nie ustawowych regulacji prawnych (z wyjątkiem Kościoła Starokatolickiego Mariawitów).

Podczas obrad poddano ocenie działalność komisji statutowych i oddziałów terenowych PRE, jak również stosunki z Kościołem Rzymskokatolickim. W tym kontekście, ustępujący prezes wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie współpraca ta będzie mogła przebiegać na wyższym od dotychczasowego szczeblu.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Drugim głównym punktem obrad było uchwalenie nowego statutu Polskiej Rady Ekumenicznej. Prace nad jego redakcją trwały około sześciu lat, ostatni zaś rok był okresem szczególnie intensywnym. Po wniesieniu poprawek statut został przyjęty. Rozszerza on zadania PRE o działalność w dziedzinie praw człowieka oraz ekologii. Kadencję władz naczelnych przedłużono z trzech do pięciu lat.

Następnie dokonano wyboru nowych władz.

Prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej został wybrany ks. Jan Szarek, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wiceprezesami — ks. abp Bazyli, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i ks. Edward Puślecki, superintendent naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Sekretarzem wybrano ks. bp. Zdzisława Jaworskiego z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, skarbnikiem bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego, zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego.

Wybrany prezes, bp Jan Szarek, w swoim przemówieniu programowym podkreślił konieczność intensyfikacji wzajemnej współpracy międzykościelnej w dziedzinie teologicznej, zwrócił uwagę na możliwość szerszego otwarcia się Kościołów na problemy praw człowieka, ekologii, ewangelizacji i misji, zapowiedział konsultowanie wspólnego stanowiska Kościołów w bieżących sprawach społecznych. W najbliższej kadencji zostanie rozbudowana współpraca z Chrześcijańską Akademią Teologiczną.

Walne Zgromadzenie PRE wystosowało posłania do międzynarodowych organizacji i rad ekumenicznych oraz Kościołów, z którymi Rada pozostaje w stałych kontaktach partnerskich.

Obrady poprzedziło nabożeństwo — liturgia prawosławna — kazanie wygłosił biskup Jeremiasz, ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.