Z życia Kościoła. ChAT

Doktorat honoris causa dla prof. dra Gerharda Sautera

Warszawa_ChAT1995_10_25 W dniu 25 października 1995 roku odbyła się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa prof. dr. Gerhardowi Sauterowi, znakomitemu teologowi ewangelickiemu, uznanemu autorytetowi w dziedzinie teologii systematycznej. Uroczystości przewodniczył bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który bardzo serdecznie powitał przybyłych gości. SauterG_Protestant_Theology_an_the_crossroads
W uroczystości uczestniczyli: bp Jan Szarek — prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. superintendent Edward Puślecki — wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. prof. dr hab. Jan Łach — rektor Akademii Teologii Katolickiej, ks. prof. dr hab. Helmut Juros — wieloletni rektor ATK, ks. prof. dr hab. Alfons Skowronek, prof. dr hab. Jan Pańczyk — prorektor Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prof. dr hab. Jan Pachecka — prorektor Akademii Medycznej w Warszawie, ks. Konstanty Wiazowski z Kościoła Baptystów, ks. Lech Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz senator Marcin Tyrna. SauterG_Gateways_to_Dogmatics
SauterG_Das_verborgene_Leben SauterG_The_Question_of_Meaning SauterG_Eschatologic_Ratonalit SauterG_What_Dare_We_Hope  
Promotorem był prof. dr hab. Karol Karski, który w laudacji powiedział:
Profesor dr Gerhard Sauter (...) urodził się 4 maja 1935 roku w Kassel. Teologię ewangelicką i filozofię studiował w latach 1954-1959 w Tybindze i Getyndze. W Getyndze zdał pierwszy egzamin teologiczny i w 1961 roku uzyskał promocję na doktora teologii. W latach 1961/62 odbywał wikariat w Ewangelickim Kościele Krajowym Kurhessen-Waldeck, po czym zdał drugi egzamin teologiczny i został ordynowany na duchownego. W 1965 roku habilitował sję w Getyndze na podstawie rozprawy pt. „Przyszłość I obietnica. Problem przyszłości we współczesnej dyskusji teologicznej i filozoficznej". Po habilitacji pracował w Getyndze jako docent aż do 1968 roku; następnie był przez pięć lat profesorem teologii systematycznej na Uniwersytecie w Moguncji. Od 1973 roku jest profesorem na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Od 1976 roku pełni jednocześnie funkcję dyrektora Instytutu Ekumenicznego. Prof. Sauter wielokrotnie prowadził wykłady gościnne w różnych krajach, m.in. w USA, Izraelu i Polsce. Od 1990 roku jest członkiem zagranicznym Wydziału Teologii Uniwersytetu w Oxfordzie (...).
W połowie lat siedemdziesiątych, po ratyfikacji Układu między Warszawą a Bonn, czynniki polityczne w Polsce i RFN podjęły starania o wypełnienie tego Układu życiem. W ramach tych starań zrodziła się inicjatywa zawarcia układu partnerskiego między uniwersytetami w stolicach obu państw. Problem polegał jednak na tym, że Uniwersytet Boński posiadał dwa wydziały teologiczne: katolicki i ewangelicki, natomiast ze struktury Uniwersytetu Warszawskiego wydziały te zostały wyłączone w 1954 roku i przekształcone w Akademię Teologii Katolickiej i w Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Władze komunistyczne w Polsce sprzeciwiały się temu, aby międzyuniwersytecki układ partnerski objął także obie warszawskie uczelnie teologiczne.
W wytworzonej sytuacji przystąpił do działania prof. Gerhard Sauter. Dzięki jego energii i ogromnemu zaangażowaniu polskie władze komunistyczne ostatecznie zgodziły się na to, by układ partnerski objął również Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Po stronie polskiej znalazł prof. Sauter oddanego partnera w osobie ówczesnego rektora, śp. ks. prof. dra Woldemara Gastpary'ego. I tak 19 września 1978 roku, tj. prawie dokładnie przed 17 laty, doszło do zawarcia układu partnerskiego między Chrześcijańską Akademią Teologiczną a Wydziałem Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn.
Od chwili podpisania tego układu prof. Sauter był i pozostaje niestrudzonym koordynatorem współpracy między obu uczelniami. Współpraca ta przybrała różne formy. Wielu wykładowców ChAT mogło dzięki niej zapoznać się z działalnością bogatego w tradycje Wydziału Teologii Ewangelickiej w Bonn, korzystać z jego bogatych zbiorów bibliotecznych oraz prowadzić zajęcia z miejscowymi studentami.
Szczególnie wysoko ocenić trzeba troskę, jaką prof. Sauter otacza od wielu lat absolwentów i młodszych pracowników naukowych naszej uczelni, przybywających do Bonn-z zamiarem pogłębienia studiów teologicznych i gromadzeniu materiałów do przyszłej pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej. Tylko niewielkie grono osób wtajemniczonych zdaje sobie sprawę, jak wiele wysiłków i zabiegów wymaga załatwienie każdego stypendium i miejsca w domu akademickim. Dzięki zapobiegliwości prof. Sautera nie zdarzyło się jeszcze, aby delegowany przez nas do Bonn absolwent lub asystent nie otrzymał stypendium. Dzisiaj, gdy również bogate Niemcy przeżywają swoje kłopoty gospodarcze, które zmuszają do ograniczenia wydatków na szkolnictwo, musimy szczególnie wysoko cenić fakt, że nie dotykają one naszych stypendystów.
Opieka nad naszymi stypendystami w Bonn nie ogranicza się tylko do załatwienia spraw bytowych, lecz obejmuje również patronat w sprawach merytorycznych. To właśnie w Bonn, dzięki ogromnej życzliwości ze strony tamtejszych profesorów, a zwłaszcza prof. Sautera, rozprawy naszych młodych naukowców Uzyskiwały wielokrotnie ważne impulsy i ukierunkowanie.
I wreszcie, last but not least, wspomnieć należy ogromny trud prof. Sautera, polegający na organizowaniu w naszej uczelni wykładów profesorów bońskich reprezentujących różne działy teologii. Szczególnie cenna okazała się jego ostatnia inicjatywa, realizowana od trzech lat, a polegająca na tym, że raz, a nawet dwa razy w przeciągu roku akademickiego pracownicy naukowi Wydziału Teologii Ewangelickiej w Bonn organizują w Warszawie dla studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej tygodniowe zblokowane zajęcia, obejmujące wykłady i skoordynowane z nimi seminaria. Prof. Sauter na przestrzeni minionych lat miał wielokrotnie możność dzielenia się swoją ogromną i głęboką wiedzą teologiczną z naszą społecznością akademicką. Dodajmy jeszcze, że dzięki jego zapobiegliwości nasza biblioteka wzbogaciła się o wiele nowych i wartościowych dzieł teologicznych".