Z życia Kościoła

50-lecie pracy duszpasterskiej parafii polskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie

Zabytkowy kościół św. Ap. Piotra i Pawła w Szczecinie z XII w., pamiątka chrztu Pomorza, fundacja św. biskupa Ottona z Bambergu, od 50-ciu lat jest świątynią polskokatolicką. Szczecin1995_07_02
Kościół Polskokatolicki w Szczecinie. Obok - Zamek Książąt Pomorskich
2 lipca 1995 r.,  odbyło się tu ważne wydarzenie: jubileusz 50-lecia parafii.
Uroczystości rozpoczęły się od powitania księży biskupów, infułatów i duchowieństwa przez Radę Parafialną, dzieci, młodzież oraz proboszcza parafii — ks. inf. Stanisława Bosego.
Szczecin1995_07_02

Ołtarz boczny MB Nieustającej Pomocy
 Słowa uroczystego powitania skierował do zgromadzonych ks. inf. Stanisław Bosy, który powiedział:
„Minęło 50 lat, jak pierwsi polskokatolicy odprawili pierwszą Mszę św. w tym zabytkowym kościele. Stąd gorąco proszę Dostojnego Księdza Biskupa Ordynariusza Wiesława Skołuckiego, Ks. Biskupa Zygmunta Koralewskiego, Księży Infułatów i Duchowieństwo o gorące modlitwy za tych, którzy przez te pięćdziesiąt lat ofiarnie, wśród trudności i szykan kładli podwaliny pod wolny, katolicki i polski Kościół.
Proszę o modlitwy za całą moją parafię, za naszych dobrodziejów, ludzi bardzo ofiarnych, pracowitych, za sponsorów, darczyńców, za fundatorów, za chorych i nieobecnych, za ludzi morza, portowców, za całe nasze miasto.
Witam przedstawicieli Urzędu Miasta, Referatu Kultury i Sztuki, przedstawicieli WKZ, prasy szczecińskiej, służby zdrowia, sponsorów uroczystości, Spółkę „Komfort", Zakład Kamieniarski „Hera", Irenę i Benona Maćkowiak.
Witam Zakłady Funeralne: USKOM „Łoś", „Hera", przedstawicieli palestry. Witam gorąco pielgrzymów z Poznania oraz chór kotłowskiej parafii narodzenia NM Panny. Radę Parafialną, dzieci, młodzież, całą szczecińską i drogą naszemu kapłańskiemu sercu szczecińską parafię".
Szczecin1995_07_02
Proboszcz parafii - ks. infułat Stanisław Bosy przed tablicą pamiątkową ufundowaną przez niego oraz wiernych parafii szczecińskiej
Szczecin1995_07_02
Składanie darów na Ofiarowanie (Rada Parafialna)

Szczecin1995_07_02
W głębi prezbiterium: chór młodzieży z parafii polskokatolickiej w Kotłowie
Szczecin1995_07_02
Biskupi, infułaci, księża

Szczecin1995_07_02

Msza św. koncelebrowana z okazji 50-lecia parafii polskokatolickiej
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie, której przewodniczył bp Wiesław Skołucki - ordynariusz Diecezji Wrocławskiej, przy współudziale bpa Zygmunta Koralewskiego, infułatów i proboszczów
Po słowach powitania rozpoczęła się Liturgia Słowa Bożego, gdzie Lekcję czytali: ks. dziekan Eugeniusz Elerowski, i ks. Ryszard Szykuła, a Ewangelię — ks. infułat Roman Skrzypczak.
Słowo pasterskie do licznie zgromadzonego ludu Bożego wygłosił ks. bp Wiesław Skołucki, ordynariusz diecezji wrocławskiej, który w sposób bardzo plastyczny przedstawił życiorysy Św. Piotra i Pawła, serdecznie podziękował za twórczą i owocną pracę duszpasterską ks. Infułatowi Stanisławowi oraz całej parafii i wskazał, jaki winien być Kościół w nowym, zmieniającym się świecie.

Po poświęceniu darów i złożeniu ich na ołtarzu, Mszy św. jubileuszowej przewodniczył Biskup Ordynariusz, Biskup Sufragan, Infułaci, księża.
Komunię św. rozdawało dwóch biskupów i dwóch infułatów, a do Stołu Pańskiego przystąpiło ponad 400 osób.
Po modlitwie końcowej chór kotłowski zaśpiewał „Gaudę Mater Polonia" (po polsku) i po skończonym hymnie udano się procesjonalnie do tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Zakład Kamieniarski „Hera". Poświęcenia tablicy dokonał ks. bp Zygmunt Koralewski w asyście Ks. Infułata oraz fundatora Władysława Hery. A oto treść tablicy: „Wdzięczni Bogu za opiekę w 50-tą rocznicę parafii". Proboszcz, parafanie AD 1945 — AD 1995.
W końcowej części uroczystości wręczono 50 osobom reprezentującym urzędy miasta, zaproszonym gościom i jubilatom parafii pamiątkowe albumy Kościoła Polskokatolickiego oraz drobne upominki.
Uroczyste błogosławieństwo Biskupów i hymn „Boże, coś Polskę" zakończył pierwszą część uroczystości jubileuszowych.
Druga część uroczystości rozpoczęła się Mszą Św. (o godz. 18.00), odprawioną przez Ks. Bp Zygmunta Koralewskiego, który również wygłosił Słowo Boże do licznie zgromadzonych, a mających otrzymać Sakrament Bierzmowania. Sakramentu tego udzielał Ks. Bp Wiesław Skołucki w asyście księży. Po skończonej Mszy św. zebrani otrzymali na pamiątkę Sakramentu Bierzmowania: albumy, różańce, krzyżyki oraz świadectwa bierzmowania. Proboszcz parafii bardzo serdecznie podziękował wszystkim za obecność, a księży biskupów, duchowieństwo i wiernych zaprosił na swój zbliżający się srebrny jubileusz kapłaństwa.
Pragnę również z wielką atencją odnotować, że na Adres Proboszcza parafii Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego Ks. Bp Prof. Dr Wiktor Wysoczański i Ks. infułat Dr Tomasz Wojtowicz — wikariusz generalny diecezji warszawskiej nadesłali telegram, w którym przekazują wyrazy modlitewnej łączności ze zgromadzonymi na jubileuszowej uroczystości parafialnej.
Z obowiązku kapłańskiego, Zwierzchnikowi Kościoła oraz wszystkim pozostałym za wszelkie wyświadczone dobro dla kościoła szczecińskiego tą drogą składam serdeczne: „Bóg zapłać".
Szczecin1995_07_02
Wierni podczas Mszy św.O jubileuszu parafii szczecińskiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła poinformował również „Kurier Szczeciński" (z 2 lipca 1995 r.), w którym czytamy m.in.:
„W czerwcu 1945 r. do naszego miasta przybył ksiądz Józef Brosz, który objął zniszczone, zabytkowe mury świątyni ocalałej wśród gruzów Starówki. Klucze do obiektu przyjął od wojewody szczecińskiego Leonarda Borkowicza pierwszy polski kościelny, p. Władysław Wiśniewski. Na plebanii obok (obecnie budynek policji) rezydował radziecki szpital, a potem hotel dla czerwonoarmistów.
Wedle zachowanych dokumentów byłego Urzędu ds. Wyznań — w 1945 r. Kościół Polskokatolicki w Szczecinie miał 8,5 tys. wyznawców. Wywodzili się z terenów dawnej Lubelszczyzny.
Istniały wówczas trzy parafie polskokatolickie: pw. św. Piotra i Pawła w dzisiejszych murach zabytkowych, przy ul. Energetyków — pw. Św. Trójcy, do czasu przekazania świątyni Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu oraz w Siedlicach koło Polic. Ten ostatni zabytkowy obiekt sakralny już nie istnieje, nie ma po nim nawet fundamentów (...).
Mury świątyni przy pl. Piotra i Pawła są zabytkiem klasy zerowej. W czasie działań wojennych, po nalotach brytyjskich spłonął dach, ale ocalał drewniany strop wraz z unikalnym sufitowym malowidłem na drewnie. Nie odzyskano zabytkowego tryptyku głównego ołtarza. Niemcy przed ucieczką ze Szczecina wywieźli ze świątyni wszystkie cenne przedmioty, reszty zniszczeń dopełnili sowieccy zdobywcy miasta".
Obecnie „Parafia Polskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła wrosła pięknie w szczeciński pejzaż kulturowy, społeczny i religijny".

Ks. Stanisław Bosy