Z życia naszych parafii. Łódź

Ekumeniczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Lodz1995_01_24 Łódź 18 - 25 stycznia 1995 r.

Od wielu lat odprawiane są w Łodzi nabożeństwa ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Rozpoczęły się one w dniu 18 stycznia, w parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża, któremu zawsze przewodniczy jeden z biskupów diecezji łódzkiej, w asyście alumnów Seminarium Duchownego. W tym roku Mszę św. odprawił bp Adam Lepa, który też wygłosił homilię. Podczas nabożeństwa śpiewał chór zboru Chrześcijan Baptystów, a po Mszy św. kazanie wygłosił pastor tegoż zboru, ks. Krystian Ber.

Na zdjęciu:
ks. Stanisław Muchewicz i ks. Czesław Krasiukianis
 „Przede wszystkim zaś napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi"

1 List do Tymoteusza (2.1)
W dniu 19 stycznia 1995 r. nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w zborze Chrześcijan Baptystów. Przewodniczył mu miejscowy pastor, ks. Krystian Ber, a kazanie wygłosił arcybp Szymon Romaniuk, ordynariusze prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej. Podczas modłów śpiewał miejscowy chór.

20 stycznia nabożeństwo ekumeniczne odprawiono w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym. Przewodniczył mu miejscowy pastor, ks. Henryk Konieczny oraz ks. Józef Bartos. W czasie nabożeństwa śpiewał chór parafii ewngelicko-augsburskiej, zaś kazanie wygłosił ks. Krystian Ber. W czasie tego nabożeństwa zostały odczytane fragmenty deklaracji, mówiącej o podpisaniu wspólnoty ołtarza i ambony Kościołów: Ewangelicko-Metodystycznego i Ewangelicko-Augsburskiego.

21 stycznia 1995 r. nabożeństwo ekumeniczne zostało odprawione w parafii ewangelicko-reformowanej, któremu przewodniczył również miejscowy pastor, ks. Michał Jabłoński, który też wygłosił kazanie. W czasie nabożeństwa śpiewał i grał na gitarze p. Andrzej Tranda, przy akompaniamencie organów, na których grał jego syn Mateusz.
W tym roku nie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Prawosławnym z powodu choroby chórzystów, zamiast nabożeństwa w cerkwi odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w parafii ewangelicko-augsburskiej w Zgierzu, której proboszczem jest ks. Marcin Undas.

Dnia 23 stycznia nabożeństwo ekumeniczne zostało odprawione w Kościele Starokatolickim Mariawitów. Mszę św. celebrował w asyście swych księży bp Włodzimierz Jaworski, a kazanie wygłosił arcybp Szymon. Nabożeństwo upiększył śpiew chóru i orkiestra parafialna.

24 stycznia 1995 r. nabożeństwo ekumeniczne zostało odprawione w parafii polskokatolickiej pw. Świętej Rodziny. Mszę św. odprawił miejscowy proboszcz i dziekan dekanatu łódzkiego, ks. Stanisław Muchewicz. W czasie nabożeństwa na organach grał p. mgr Andrzej Muchewicz, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Nabożeństwu towarzyszył wspólny śpiew kolęd chrześcijan z różnych kościołów.
W czasie Mszy św. Lekcję pierwszą odczytał ks. Tadeusz Weber, notariusz Kurii Arcybiskupiej Diecezji Łódzkiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Natomiast Drugą Lekcję odczytał ks. Krystian Ber, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów. Ewangelię odczytał bp Włodzimierz Jaworski z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Po odczytanej Ewangelii, kazanie wygłosił ks. Konstanty Marczyk, proboszcz katedralnej parafii prawosławnej pw. Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, dziekan okręgu łódzkiego prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej.
Po kazaniu, zgodnie ze wskazaniem Św. Pawła apostoła, zawartym w Pierwszym Liście do Tymoteusza (2.1): zostały wzniesione następujące prośby w Modlitwie Powszechnej, które były zanoszone do Boga przez poszczególnych duchownych z różnych Kościołów. Celebrans wezwał do tej modlitwy następującymi słowami: „Uczestniczymy w uczcie miłości i zbawienia, dlatego z ufnością przedstawmy Bogu nasze prośby, gdyż On sam obiecałwysłuchać tych, którzy zgodnie będą prosić":

1. Za wszystkich chrześcijan, aby ubogaceni Bożymi darami i charyzmatami zdążali ku pełnej jedności. 2. Za wszystkich oddanych idei ekumenizmu, aby cieszyli się zrozumieniem innych i nie ustawali w swoich działaniach. 3. Za teologów różnych wyznań, aby otwarci na światło Ducha Świętego zgłębiali prawdy objawione i wiernie ukazywali bogactwo chrześcijaństwa. 4. Za głoszących Słowo Boże, aby byli nie tylko Jego przekazicielami, ale przede wszystkim wiernymi świadkami. 5. Za naszą ukochaną Ojczyznę, aby ład gospodarczy i moralny ułatwiał ludziom życie codzienne. 6. Za Chrześcijańską Akademię Teologiczną, aby dawała Polsce i Kościołom zrzeszonym w Polskiej Radzie Ekumenicznej ludzi światłych i żyjących pełnią wiary. 7. Za chorych aby przez zjednoczenie serc z Chrystusem cierpiącym otrzymali łaskę cierpliwości w chorobie i odzyskali upragnione zdrowie. 8. Za wszystkich zmarłych, aby obietnice zawarte na kartach Ewangelii stały się ich udziałem w wieczności. 9. Za nas samych, uczestniczących w tej Eucharystii, aby nasze świadectwo o Chrystusie przyczyniło się do jedności Kościoła.

Celebrans zakończył te prośby słowami: „Boże, Ty udzielasz nam różnych darów dla wspólnego dobra, Ty w Chrystusie objawiasz nam swoją troskę o zbawienie świata, przyjmij nasze modlitwy i prowadź wszystkich chrześcijan do jedności wprawdzie i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen".

Przed Mszą św. wierni Kościoła Polskokatolickiego licznie przystąpili do spowiedzi ogólnej, a w czasie Mszy Św. do Komunii Świętej.
W nabożeństwie tym wzięli udział duchowni różnych Kościołów, alumni Seminarium Duchownego oraz wielu chrześcijan różnych wyznań.
Po Mszy św. Ksiądz Proboszcz z radością podziękował wszystkim — tak duchownym, jak i świeckim — przybyłym z różnych Kościołów z terenu całego miasta na wspólną modlitwę, kończąc słowami: „umocnieni Słowem Bożym, idźmy budować jedność w naszych rodzinach, środowiskach pracy i nauki, w naszych parafiach — zborach, aby w ten sposób przyczyniać się do tworzenia jedności wśród wszystkich chrześcijan".

W dniu 25 stycznia 1995 r., jak to jest w zwyczaju od wielu lat, na zakończenie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, nabożeństwo zostało odprawione w parafii pw. Św. Mateusza — pięknej świątyni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w której odbywają się każdego roku jesienią koncerty organowe.

Nabożeństwu przewodniczył ks. konsenior Mariusz Werner, miejscowy proboszcz, w towarzystwie dwóch swoich wikariuszy: ks. Bogusława Milerskiego i ks. Jana Cieślara. Kazanie wygłosił ks. Henryk Konieczny, pastor Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Łodzi. W ten sposób zostało urzeczywistnione porozumienie zawarte między Kościołem Ewangelicko-Augsburskim a Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym, dotyczące wspólnoty ambony.

Nabożeństwo upiększyły występy dwóch chórów, miejscowego i zboru Chrześcijan Baptystów.

Na zakończenie nabożeństwa przemówił ks. konsenior Mariusz Werner, który podziękował wszystkim za udział w nabożeństwie i zaprosił już na następne nabożeństwo, które odbędzie się w następnym roku w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Przemówił też Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Włodzimierz Jaworski, który dokonał podsumowania kończącego się Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan i podziękował duchownym tych parafii, w których odbyły się nabożeństwa ekumeniczne o jedność chrześcijan i tym, którzy brali w nich udział.

Oddział Łódzki Polskiej Rady Ekumenicznej trzyma się podjętej przed wielu laty zasady, że nabożeństwa ekumeniczne są odprawiane przez każdy Kościół według własnej liturgii, a z kazaniami są proszeni gościnnie księża z różnych Kościołów. Po każdym też nabożeństwie duchowni zbierają się w plebanii na tzw. agapę, gdzie przy herbacie prowadzą ze sobą rozmowy o ekumenii.

Po zakończeniu Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan odbywa się zebranie Oddziału PRE w celu omówienia odprawionych nabożeństw i powzięcia postanowień na przyszłość.

ks. Stanisław Muchewicz