Z życia Kościoła. Lublin

Srebrny jubileusz kapłaństwa ks. dziekana Bogusława Wołyńskiego

Pierwszy Ksiądz Biskup Tadeusz R. Majewski głosi słowo Boże

Lublin1994_06_19

Lublin1994_06_19

Ksiądz Jubilat
 otrzymuje z rąk Pierwszego Księdza Biskupa
 krzyż jerozolimski
Dzień 19 czerwca 1994 r. zgromadził na uroczystej Mszy św. liczne duchowieństwo i wiernych z różnych Kościołów, którzy pragnęli wspólnie z Jubilatem podziękować za 25 lat Jego służby Bogu i ludziom.

O godz. 11.00 ks. prob. Jerzy Bajorek (Kosarzew) przeprowadził spowiedź ogólną. Msza św. rozpoczęła się śpiewem „Gaudę Mater Polonia” w wykonaniu chóru „Fermata”, nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych Lublina, pod kierownictwem p. dra Henryka Pogorzelskiego. Podczas śpiewu całego Kościoła „Do Ciebie przyszlim” ks. prob. Jerzy Rybka (Warszawa) pokropił wiernych wodą święconą. Następnie Ks. Jubilat serdecznie powitał wiernych i duchowieństwo:

J.E. Pierwszego Księdza Biskupa Tadeusza R. Majewskiego (zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego),
J.E. Biskupa Abla, ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła Prawosławnego,
ks. prof. dr. hab. Michała Czajkowskiego z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (Kościół Rzymskokatolicki),
ks. dr. Leonarda Górkę, który reprezentował Instytut Ekumeniczny KUL-u i jego przewodniczącego, ks. bpa prof. dr. hab. Alfonsa Nossola (Kościół Rzymskokatolicki),
Edwarda Krajewskiego z Kościoła Baptystów w Malborku,
— księży dziekanów: Jacentego Sołtysa (Majdan Leśniowski) i Stanisława Kozala (Żółkiewka),
— księży proboszczów: Kazimierza Stachniaka (Lipa Lubelska), Stanisława Kozala (Żółkiewka) i Jerzego Bajorka (Kosarzew).
— współkoncelebransów: ks. Jerzego Rybkę (Warszawa) i ks. wikariusza Bogusława Gruszczyńskiego (Lublin).

Serdecznie powitał także gościa zagranicznego, ks. prob. Lothara Hehna ze starokatolickiej parafii w Munster (Niemcy).

krzyz_jerozolimski Krzyż jerozolimski

Koncelebranci odprawili Mszę św. w trzech intencjach:
— Ks. Jubilat — w podzięce Bogu za 25 lat kapłaństwa i za Rodziców,
— ks. prob. Jerzy Rybka — z prośbą o błogosławieństwo Boże
dla żywych, którzy służyli pomocą Jubilatowi na Jego drodze
kapłańskiej,
— ks. wikariusz Bogusław Gruszczyński — w intencji zmarłych, którzy wspomagali Jubilata na jego drodze kapłańskiej, a
nie doczekali tej uroczystości — aby Bóg przyjął ich do siebie.

Słowo Boże z Księgi proroka Izajasza przeczytał ks. prof.
Michał Czajkowski. Między czytaniami cały Kościół śpiewał piękną pieśń „Przyjdź, Duchu Św.”. Słowo Boże z Listu św. Pawła do Koryntian przeczytał miejscowy wikariusz, ks. Bogusław Gruszczyński. Ewangelię według św. Mateusza przekazał wiernym ks. dr Leonard Górka. Słowo Boże, przepojone głęboką treścią teologiczno-biblijną, wygłosił do Jubilata i zgromadzonych wiernych Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski. Mówił On o Sakramencie Kapłaństwa i jego ogromnej wartości. Podkreślił też zasługi Jubilata w dziedzinie ducha i materii (m.in. wybudowanie kościoła po 50 latach istnienia parafii). W podziękowaniu za godne pełnienie służby kapłańskiej, Pierwszy Ksiądz Biskup przekazał Jubilatowi krzyż, przywieziony z Jerozolimy i tam poświęcony.
Lublin1994_06_19 Od lewej: ks. dziekan Jacenty Sołtys (Majdan Leśniowski - Kościół Polskokatolicki), ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski (ATK, Kościół Rzymskokatolicki), ks. dr Leonard Góraka (Instytut Ekumeniczny KUL, Kościół Rzymskokatolicki), Katarzyna i Jerzy Ochremienko (Australia)
   
Lublin1994_06_19 Ks. bp Abel z Kościoła Prawosławnego składa życzenia i gratulacje Księdzu Jubilatowi


Lublin1994_06_19 Ks. dr Leonard Górka czyta Ewangelię
Lublin1994_06_19

Od lewej: ks. prob. Lothar Hehn ze starokatolickiej parafii w Munster (Niewmcy) oraz Pierwszy Ksiądz Biskup Tadeusz R. Majewski
Na Ofiarowanie duet Elżbieta Wołyńska — organistka, i p. Czesław Kwieciński zaśpiewali pieśń „O Boże, dzięki Ci”. Słowa tej pieśni napisał Jubilat, muzykę zaś skomponował Czesław Kwieciński.

Komunię św., podczas której śpiewał chór „Fermata”, udzielał pod dwiema postaciami Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski. Następnie Jubilatowi składano życzenia i gratulacje.

Po otrzymanych życzeniach, wzruszony Jubilat złożył podziękowanie Rodzicom, którzy przekazali mu najważniejsze przykazanie — miłości do Boga i ludzi, najbliższej rodzinie, Pierwszemu Biskupowi Tadeuszowi R. Majewskiemu za opiekę nad rodziną i parafią, nauczycielom świeckim i duchownym za ich trud nauczania oraz wszystkim Gościom i parafianom.

Błogosławieństwa końcowego udzielił wszystkim Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski. Całą uroczystość jubileuszową zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni dziękczynnej „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Po skończonym nabożeństwie duchowieństwo i rodzina Jubilata udali się na plebanię, natomiast wszyscy pozostali — na podwórze plebanijne, gdzie przygotowano dla nich tradycyjny posiłek.

Kronikarz parafialny