Z życia naszych parafii. Lublin 15. 08. 1993 r.

Uroczystości Parafialne Matki Bożej Wniebowziętej
Nadanie po raz VIII Medalu "Serce dla serc"

W dniu 15 sierpnia 1993 roku odbyły się w Lublinie uroczystości parafialne Matki Bożej Wniebowziętej oraz wręczono medale „Serce dla serc”. Uroczystości rozpoczęto Mszą św., którą koncelebrowali ks. dziekan Bogusław Wołyński (Lublin), ks. Jerzy Rybka (Warszawa) oraz ks. Jan Belniak (Cieplice). Na początku Mszy św. zostały poświęcone dwa białe ornaty gotyckie, podarowane przez osoby wyróżnione w poprzednich latach medalem „Serce dla serc”: Rity Stewart (USA), Janiny i Macieja Chacińskich (Lublin) i Czesława Kwiecińskiego (Warszawa).

W wypełnionym kościele — po spowiedzi ogólnej — zabrzmiała pieśń „Do Ciebie przyszlim", której autorem jest bp Franciszek Hodur, twórca polskiej i katolickiej drogi do Boga. Na organach grał Czesław Kwieciński, kompozytor z Warszawy, wyróżniony medalem „Serce dla serc” w roku 1992, w dziedzinie rozsławiania imienia Polski. Ks. dziekan Bogusław Wołyński powitał duchowieństwo, wiernych i zaprosił wszystkich do
wspólnej modlitwy.

W sposób szczególny Ksiądz Dziekan powitał:
— bpa Abla, ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce;
— ks. Jerzego Rybkę, proboszcza parafii pw. Dobrego Pasterza w Warszawie oraz wiernych z tej parafii
;
— ks. Jana Belniaka, proboszcza parafii w Cieplicach;
— ks. Sławomira Rosiaka, proboszcza parafii w Lublinie Starokatolickiego Kościoła Mariawitów;
— Ritę Stewart z USA, wyróżnioną medalem „Serce dla serc” w roku 1990, w dziedzinie służby dzieciom;
— Czesława Kwiecińskiego, wyróżnionego medalem „Serce dla serc” w roku 1992, w dziedzinie rozsławiania imienia Polski;
— wyróżnionych medalem „Serce dla serc” w bieżącym roku;
— Rotarian z klubów w Lublinie i Kazimierzu Dolnym;
— przedstawicieli muzeów działających na terenie Lublina;
— przedstawicieli prasy, radia i telewizji;
— przedstawicieli Szpitala Wojskowego w Lublinie;
— kwintet muzyczny, który przygrywał po Mszy św.;
— wiernych z filii parafii lubelskiej w Rozkopaczewie.

Po odczytaniu lekcji i śpiewie między lekcyjnym — w wykonaniu Czesława Kwiecińskiego — ks. Jan Belniak odczytał Ewangelię i wygłosił Słowo Boże. Kaznodzieja przedstawił Matkę Bożą jako niedościgniony dla nas wzór miłości, pokory i wierności. Jest Ona przykładem dla wszystkich matek, które dają siłę i moc naszym czynom. Nasze sukcesy, w dużej mierze, zawdzięczamy matkom — również to wyróżnienie „Serce dla serc”.

Na ofiarowanie, pieśń pt. „Na Twe ołtarze” zaśpiewał Czesław Kwieciński, który sam skomponował muzykę, natomiast słowa napisał ks. H. Ostacha, wyróżniony medalem „Serce dla serc” w roku 1991. Po Komunii św. wręczono podziękowania budowniczym kościoła. W1991 roku takie podziękowanie otrzymali inżynierowie: Wojciech Skowroński (architektura), Jerzy Roguski (plany techniczne), Henryk Zakrzewski (nadzór techniczny). Natomiast w roku 1992: Kazimierz Staaz (artysta-rzeźbiarz), Stanisław Kowalczyk (ślusarstwo). W tym roku: Edward Flejmer, Henryk Kowalik, Leszek Kot, Robert Marciniak (sprawy budowlane).

Na zakończenie, ks. Jerzy Rybka poświęcił muzeum parafialne „Serce dla serc”, w którym znajdują się — przekazywane od roku 1986 przez osoby wyróżnione — dary związane z ich życiem, zawodem lub zainteresowaniami. Muzeum zostanie udostępnione społeczeństwu Lublina.

O uroczystości obszernie informowała prasa, radio i telewizja.

Bogu i Matce Najświętszej niech będą dzięki za doczekanie tych pięknych dni.

I. EKUMENIZM

1. Jarosław Modzelewski (Londyn), absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, autor pracy magisterskiej na temat naszego Kościoła;
2. Biskup Abel (Lublin), ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, uczestniczy i głosi Słowo Boże podczas nabożeństw ekumenicznych w różnych Kościołach;
3. Ks. doc. dr Edward Bałakier (Warszawa), emerytowany profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, jeden z tłumaczy ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu;  /zobacz uroczystość wręczenia nagrody/
4. Ks. prof. Peter Amiet z Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii, emerytowany profesor Uniwersytetu w Bernie, który swoim życiem i dorobkiem naukowym przyczynił się do jedności chrześcijan.

II. SŁUŻBA DZIECIOM.

1-2. Krystyna i Jerzy Rybkowie (Warszawa), prowadzili dom rodzinny dla opuszczonych dzieci;
3. Jerzy Owsiak (Warszawa), inicjator akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” — ratowanie chorych dzieci;
4. Alicja Jankiewicz (Lublin), działaczka Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z wadą serca, jedna z organizatorek wielkiego koncertu muzycznego w Lublinie (1992), którego dochód przeznaczono na urządzenia medyczne, ratujące chore dzieci;
5. Henryk Baranowski (Londyn), pomoc dzieciom niepełnosprawnym.
III. RATOWANIE ŻYCIA.

1. Wojciech Brzezicki (Łomianki), twórca Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej;
2. Helena Niećko (Lublin), sanitariuszka w Lubelskim Szpitalu Wojskowym.

IV. PRACA SPOŁECZNA.

1-2. Karen i Paweł Sobiechowscy (USA), udzielanie pomocy parafiom Kościoła Polskokatolickiego w Polsce.

V. ROZSŁAWIANIE IMIENIA POLSKI.

1. Lin Honglian (Chiny), tłumacz literatury polskiej;  /zobacz uroczystość wręczenia nagrody/
2. Maria Fołtyn (Warszawa), artystka, śpiewaczka, reżyser, propagatorka muzyki Moniuszki;
3. Ks. Grzegorz Pawłowski (Izrael), działalność dla Polaków i wśród Polaków;
4. Rodzina Skalnych (USA), działalność społeczna, kulturalna i naukowa;
5. Zdzisław Piernik (Warszawa), artysta, wirtuoz gry na tubie, liczne koncerty zagraniczne.
Lublin1993_08_15
Bp Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła Prawosławnego. Wyróżnienie w dziedzinie ekumenizmu
Lublin1993_08_15
Ks. Jerzy Rybka, proboszcz parafii polskokatolickiej w Warszawie. Wyróżnienie w dziedzinie służby dzieciom
Lublin1993_08_15
Alicja Jankiewicz z Lublina. Wyróżnienie
w dziedzinie służby dzieciom
Lublin1993_08_15
Wojciech Brzezicki z Łomianek. Wyróżnienie w dziedzinie ratowania życia
Lublin1993_08_15
Helena Niećko z Lublina. Wyróznienie w dziedzinie ratowania życia
Lublin1993_08_15
Rodzinę Skalnych z USA (wyróżnienie w dziedzinie rozsławiania imienia Polski), reprezentował Saturnin Mierzwa z Częstochowy

KRONIKARZ
(fot.: Waldemar Maluga, Roman Majewski)