Z życia Kościoła.

Ks. Zygmunt MĘDREK doktorem teologii

Warszawa_ChAT1993_05_27

Podczas uroczystości: Promotor, bp Wiktor Wysoczański - rektor ChAT (w środku), prof. dr hab. Janusz Maciuszko - prorektor ChAT (z lewej), ks. prof dr hab. Zachariasz Łyko (z prawej)
W dniu 26 maja 1993 r. odbyła się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Zygmunta Mędrka pt. „Zarys dziejów Diecezji Zachodniej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego”. W dniu 27 maja nastąpiła uroczystość wręczenia ks. Zygmuntowi Mędrkowi dyplomu doktora teologii. Warszawa_ChAT1993_05_27

Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański wręcza ks. Zygmuntowi Mędrkowi dyplom doktora teologii

Ks. mgr Zygmunt Mędrek, który od wielu lat pracuje w Polskim Narodowym Kościele Katolickim w Stanach Zjednoczonych, napisał tę pracę pod kierunkiem bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego — rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

W swej pracy ks. Z. Mędrek poddał badaniu historię diecezji zachodniej PNKK w okresie minionych 60 lat. W ten sposób wypełnił on lukę w dziejach naszego Kościoła w USA, wprowadzając do obiegu naukowego nowe fakty. Praca ks. Z. Mędrka daje podstawy do opracowania syntezy dziejów Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA. W pierwszym rozdziale Autor rekonstruuje przeszłość Diecezji Zachodniej (s. 16-34), w drugim prezentuje biskupów Diecezji Zachodniej i ich działalność (s. 35-87), w trzecim przedstawia działalność biskupów, którzy w parafiach Diecezji Zachodniej pełnili tylko funkcje proboszcza (s. 88-125), w rozdziale czwartym i piątym opisana jest działalność instytucji i organizacji (opis działań synodów zawiera wiele nowych informacji).

Baza dokumentacyjna pracy opiera się na dotychczasowej literaturze przedmiotu oraz materiałach źródłowych, które stanowią: księgi pamiątkowe, protokoły posiedzeń synodalnych, konferencje duchownych, wykazy parafii, statuty towarzystw i organizacji przykościelnych. Ks. Z. Mędrek przestudiował publikacje bpa Franciszka Hodura, zapoznał się z literaturą i opracowaniami dotyczącymi PNKK oraz z protokołami
synodów diecezjalnych, zjazdów księży, konferencji, konwencji towarzyskich, młodzieży, chórów, „Spójni”, przeprowadził także wiele rozmów z bpem J. Zawistowskim. Najważniejsze dokumenty autor opublikował w załącznikach, aby czytelnik mógł poddać weryfikacji ustalenia i fakty opisane w pracy. Znajduje się tu m.in. bardzo ciekawy protokół i sprawozdanie z Pierwszego Zjazdu Duchowieństwa Diecezji Zachodniej z roku 1925 (s. 50-58) oraz — równie interesujący — Regulamin Komisji Małżeństw z roku 1955 (s. 63-68).

Ks. mgr Zygmunt Mędrek ukazuje diecezję zachodnią PNKK poprzez pryzmat działalności duchownych tej diecezji. Przede wszystkim przedstawia ich wysiłki natury organizacyjnej, np. budowę nowych kościołów. Sporo też miejsca poświęca opisom działalności synodalnej, która organizowała i utrwalała życie kościelne. Autor podkreśla rolę wyznawców świeckich w funkcjonowaniu struktur kościelnych. Metodę badawczą cechuje przewaga opisu nad analizą krytyczną opisywanych faktów.

Praca doktorska ks. mgra Zygmunta Mędrka zasługuje na poświęcenie jej większej uwagi. Do jej zalet należy solidna baza źródłowa, poziom analizy szczegółowej i jasny tok wykładu. Wszystkich Czytelników zainteresowanych dziejami naszego Kościoła w Stanach Zjednoczonych zachęcamy do zapoznania się z tą pracą.