Z życia naszych parafii.

Rekolekcje w parafii pw. św. Piotra i Pawła w Szczecinie

Liturgiczny okres Wielkiego Postu — to czas przygotowania do największego święta chrześcijańskiego — Wielkiejnocy.
Rekolekcje wielkopostne są czasem skupienia duchowego, rozmyślania o prawdach wiary, przypomnieniem potrzeby dobrych uczynków, a przede wszystkim modlitwy. W tym okresie Kościół święty zwraca się do wszystkich wierzących w Chrystusa, aby świętowali pamiątkę zmartwychwstania Pańskiego w czystości serca (1 Kor 5, 7-8). Coraz częściej się zdarza, że zabiegani za doczesnymi rzeczami i potrzebami nie znajdujemy już czasu na modlitwę i refleksję nad własnym postępowaniem. Okres Wielkiego Postu przypomina nam również o wspaniałym wydarzeniu zbawczym, jakim była śmierć i zmartwychwstanie Pana.
Duchowe przygotowanie do świąt wielkanocnych przywodzi na pamięć cel naszego życia. Celem tym jest zbawienie wieczne, które osiągamy przez podjęcie nowego życia, życia dzieci Bożych, które otrzymujemy w czasie chrztu św. Jednakże człowiek jest istotą grzeszną, często traci owoc chrztu św., mianowicie łaskę uświęcającą i dziecięctwo Boże.
Wówczas może się ratować i skorzystać z sakramentu pokuty, po uprzednim przygotowaniu przez wysłuchanie słowa Bożego i udział w Ofierze Eucharystycznej.
Szczecin1993_04_03-04

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne zgromadziły w parafii polskokatolickiej pw. św. Piotra i Pawła w Szczecinie tutejszych wiernych z całego miasta.

Liturgii Niedzieli Palmowej przewodniczył ks. infułat Stanisław Bosy, proboszcz parafii, w asyście diakona Krzysztofa Pikulskiego, rekolekcjonisty. Uroczystość ta zgromadziła w odrestaurowanym kościele pw. św. Piotra i Pawła całą społeczność parafialną, która przystąpiła podczas Mszy św. do Stołu Pańskiego.

Szczecin1993_04_03 Szczecin1993_04_03
Piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpoczęło pierwszy dzień rekolekcji. Postępując śladami męki Chrystusa, „który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków” (Tt 2,14), wierni przygotowali się do wysłuchania pierwszej nauki rekolekcyjnej. Kaznodzieja rekolekcyjny, diakon Krzysztof Pikulski, nawiązał w nauce tej do opowiadania Ewangelii św. Jana o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia (J 9). Chrystus przyszedł na świat jako światłość i chce, abyśmy dostrzegli tę światłość. Dokonał przy tym podziału ludzi zależnie od ich postawy wobec Niego i nauki przez Niego głoszonej. Tylko ci, który podążają za światłem Chrystusowej prawdy, żyją w łasce Bożej i dostępują zbawienia.

Drugi dzień rekolekcji przypadł w sobotę (3 kwietnia 1993r.) i rozpoczął się Mszą św. Modlitewne skupienie koncentrowało się wokół treści zawartej w drugiej nauce rekolekcyjnej. Ewangeliczny opis wskrzeszenia Łazarza z Betanii (J 11, 1-44) wskazuje na jeden z największych cudów Jezusa, który stał się najwymowniejszym znakiem. Szczegółowy opis wskrzeszenia, dokonany przez ucznia Jezusa i naocznego świadka, skupia się wokół Jego słów: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25). Praktyczne zastosowanie tej wypowiedzi znajdujemy w prefacji wielkanocnej „On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie”. Chodzi tu o życiową wartość misterium paschalnego, w którym następuje przezwyciężenie śmierci. Każdy, kto zrozumie tę prawdę, że sakramenty są zdrojami wód życia, częściej będzie z nich korzystał i dziękował za dar życia. Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień, była dla parafii szczecińskiej trzecim i ostatnim dniem rekolekcji. Bogatą scenerię Niedzieli Palmowej otwiera uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Na pamiątkę tego wydarzenia święci się w kościołach palmy, symbol zwycięstwa Chrystusa i chwalebnego męczeństwa za wiarę. Niosąc palmy, wierni wyznawali swą wiarę w Chrystusa, w Jego zwycięstwo nad śmiercią przez zmartwychwstanie w chwale. Po trzeciej nauce rekolekcyjnej i przygotowaniu do spowiedzi zgromadzeni w świątyni wierni przystąpili do sakramentu pokuty, w formie generalnej.

 W czasach postępującej laicyzacji społeczeństwa taka postawa wiernych naszego Kościoła cieszy i raduje serce każdego kapłana.

diakon Krzysztof Pikulski