Z życia naszych parafii. Nabożeństwo ekumeniczne w Szczecinie

„Módlmy się o dary Ducha Świętego”

Szczecin1993_01_17

Słowo Boże głosi ks. kanonik Stanisław Skorodecki (Kościół Rzymskokatolicki)
Szczecin1993_01_17

Tydzień powszechnej modlitwy o jedność w tym roku przebiegał pod hasłem: „Owocem Ducha Świętego są: miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość” (Gal 5, 22-23).
 Nabożeństwem centralnym w parafii szczecińskiej Kościoła Polskokatolickiego rozpoczęto Tydzień modlitw ekumenicznych
Szczecin1993_01_17

Ks. Jan Ostryk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Poznaniu zachęcił do ustawicznej modlitwy o dar Jedności

Zgromadzonych na liturgii Mszy św. powitał miejscowy proboszcz, ks. inf. Stanisław Bosy, przewodniczący regionalnego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w Szczecinie. Słowo Boże wygłosił superintendent Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego z Poznania — ks. Jan Ostryk, który w ciepłych słowach zachęcił do ustawicznej modlitwy o dar Jedności. Następnie przemówił ks. kanonik Stanisław Skorodecki, proboszcz bazyliki św. Jakuba w Szczecinie, referent Kurii Arcybiskupiej. Nawiązując do ostatniej wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce, ks. kanonik zachęcił zgromadzonych, aby w duchu tolerancji, wzajemnego poszanowania i miłości, na każdy dzień byli zwiastunami i głosicielami jedności Kościoła. Uroczysta agapa w pomieszczeniach plebanii zakończyła ten uroczysty dzień wspólnoty Kościołów chrześcijańskich w Szczecinie.

25 stycznia 1993 r. odbyło się nabożeństwo na zakończenie Tygodnia Modlitw w katedrze rzymskokatolickiej, gdzie Mszę św. wraz z asystą celebrował ks. bp Jan Gałecki — sufragan szczecińsko-kamieński, który swoje przemówienie oparł o tekst przypadający na uroczystość nawrócenia św. Pawła Apostoła, pochodzący z Dziejów Apostolskich. Kazanie w imieniu Oddziału PRE w Szczecinie wygłosił ks. infułat Stanisław Bosy. Nawiązując do listu św. Pawła Apostoła do Galatów, powiedział m.in.: „Kończy się Tydzień ekumenicznej modlitwy, Duch
św., jak pisze Ap. Paweł daje nam moc stawania się ludźmi radosnymi, cierpliwymi, łagodnymi, wprowadzającymi pokój w życie świata. Owoce Ducha św. służą duchowemu wzrostowi zarówno naszych kościelnych wspólnot, jak i każdego z nas”
.

Kaznodzieja przypominał zebranym, że już Sobór Watykański II podkreślił i zachęcił do wytrwałego dialogu doktrynalnego i nieustannego poszukiwania coraz lepszych porozumień w działaniu. Agapa w Kanonii, w gościnnych progach proboszcza Bazyliki była okazją do wymiany poglądów, a także zwrócenia uwagi na trudności ruchu ekumenicznego. Zebranym duchownym życzenia przekazał ks. bp Jan Gałecki.

Ks. Stanisław BOSY