Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Konstancin k. Warszawy. 4 - 11. 10. 1992 r.

SERDECZNIE  WITAMY

Na zaproszenie Kolegium Biskupów Kościoła Polskokatolickiego w dniach od 4 do 11 października 1992 r. w Konstancinie k. Warszawy obradować będzie Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej.

Dostojnych Braci w Biskupstwie na ziemi ojców naszych w Polsce serdecznie witamy. Witamy Was całym sercem i polskim chlebem. Otwieramy przed Wami wszystkie nasze katedry, kościoły parafialne, kaplice i nasze domy, a zgodnie z tradycją polską mówimy: „Gość w dom, Bóg w dom”.

Jesteśmy radzi, iż do Polski przybywa Episkopat Starokatolickiego Kościoła w Holandii z Jego Eminencją Arcybiskupem Utrechtu i Przewodniczącym Konferencji dr. Antonim Janem GLAZEMAKEREM. Z prawdziwie polską gościnnością i radosnym sercem gorąco witamy Jego Eminencję em. Arcybiskupa Utrechtu dr. Marinusa KOKA — długoletniego zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Holandii i wypróbowanego przyjaciela Kościoła Polskokatolickiego i Polski.

Gorącym sercem i po bratersku witamy Episkopat Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z Jego Ekscelencją Biskupem Janem SWANTKIEM na czele. Bogu składamy nasze wspólne dziękczynienie, iż wśród Dostojnych Braci Biskupów przybywa do Warszawy Czcigodny Ksiądz Biskup Antoni RYSZ — współinicjator Dialogu pomiędzy Episkopatem Amerykańskim Kościoła Rzymskokatolickiego a Episkopatem Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła i inicjator nabożeństwa ekumenicznego
„GOJENIA RAN” w dniu 16 lutego 1992 r. w katedrze PNKK pw. Św. Stanisława w Scranton, Pa.

Z wdzięcznością i z serdeczną radością witamy Dostojnego Księdza Biskupa Hansa GERNEGO — zwierzchnika Starokatolickiego Kościoła Szwajcarii, a zarazem Sekretarza MKBS oraz Jego Doradców: dziekana na Uniwersytecie w Bernie ks. prof. dr. Herwiga ALDENHOVENA i ks. prof. dr. Ursa von ARXA.

Z uczuciem braterskiej miłości witamy Czcigodnego Księdza Biskupa dr. Sigisberta KRAFTA i Przewielebnego Księdza Hansa Wernera Schlenziga — Wi kariusza Biskupiego Starokatolickiego Kościoła Niemiec.

Radzi jesteśmy z przyjazdu do Polski Dostojnego Księdza Biskupa Mikołaja HUMMELA —zwierzchnika Starokatolickiego Kościoła Austrii i skarbnika Biura Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej.

Witamy serdecznie reprezentantów i przedstawicieli Starokatolickich Kościołów: Czecho-Słowacji, Chorwacji, Włoch, Francji, Szwecji i Danii.

Po bratersku witamy Czcigodnych Księży Biskupów Starokatolickiego Kościoła Mariawitów z Polski, którzy przybędą na MKBS na zaproszenie Arcybiskupa Utrechtu, Sekretarza Konferencji oraz nasze, jako gospodarzy Zgromadzenia.

W imię Boże, w modlitewnym skupieniu, pomni na słowa Apostoła: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu” — rozpoczniemy obrady Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Mamy nadzieję w Bogu, iż nakreślony przez Biuro naszej Konferencji program z godnością i powagą w duchu braterskiej miłości wykonamy ku większej chwale Bożej i ku pożytkowi duchowemu naszych Sióstr i Braci tworzących społeczność starokatolicką w Kościołach Lokalnych.

Na czoło spraw dogmatycznych wysuń ięta zostaje EUCHARYSTIA i JEDNOŚĆ w kontekście wspólnoty kościelnej — wspólnoty eucharystycznej, to znaczy zaproszenia do Eucharystii.

Nasi Dostojni Bracia w Urzędzie Biskupim podczas krótkiego pobytu w Polsce odwiedzą następujące parafie: w Częstochowie, Lublinie, Studziankach-Pancernych, gdzie na moją prośbę Czcigodny Ksiądz Biskup Hans GERNY udzieli Sakramentu Bierzmowania. Odwiedzimy wspólnie parafię w Kotłowie i Strzyżewie oraz w Warszawie przy ul. Modlińskiej 205.

9 października 1992 r. w Polskiej Radzie Ekumenicznej w Warszawie przy ul. Willowej 1 odbędzie się spotkanie Biskupów Unii Utrechckiej ze wszystkimi zwierzchnikami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Zgromadzeniu przewodniczyć będą: Biskup Zdzisław TRANDA — prezes PRE i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Arcybiskup Utrechtu dr Antoni Jan GLAZEMAKER.

W tym samym dniu w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej odbędzie się Konferencja Prasowa, której przewodniczyć będzie Arcybiskup dr A.J. GLAZEMAKER i członkowie Biura MKBS. Hasłem Konferencji będzie: „STAROKATOLICYZM DZIŚ”.

Zwierzchnicy Kościołów Starokatolickich z zagranicy, Członkowie Episkopatu oraz zwierzchnik i sekretarz Rady Kościoła Polskokatolickiego zostaną przyjęci przez Marszałka Sejmu prof. dr. Wiesława CHRZANOWSKIEGO.

W imię Boże rozpoczniemy obrady Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej w Konstancinie. Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu pragniemy złożyć dziękczynienie za odebrane łaski i błogosławieństwa dla Lokalnych Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej.

Zgromadzimy się wspólnie w chwili kiedy są przebłyski duchowego odrodzenia. Podzielone chrześcijaństwo dąży do wzajemnego zbliżenia.

Na posiedzeniu MKBS pragniemy czerpać moc i siłę ze Zdrojów Zbawicielowych, gdyż jesteśmy świadkami kiedy to w naszych czasach chrześcijaństwo przeżywa największy kryzys w historii, gdyż dużo pogaństwa wkradło się do chrześcijaństwa.

Obowiązkiem naszym jest właściwe odczytywanie znaków czasu. Jesteśmy narzędziem w ręku Boga. Winniśmy się zastanowić, czy nie są to ostatnie sposobności do ratowania chrześcijaństwa przez stosowanie nauki Pana naszego, Jezusa Chrystusa we wszystkich przejawach naszego życia.

Zechciejmy uczynić wszystko, co tylko jest w naszej mocy, aby dwa przykazania miłości zostały zastosowane w praktyce. W przeciwnym bowiem przypadku ludzkość, która posiada obecnie nowe niszczycielskie wynalazki, może się zupełnie wyniszczyć. Miejmy jednak nadzieję, że człowiek zrozumie słowa naszego Mistrza, który mówi: „Ja jestem światłością świata, kto za mną idzie, nie chodzi w ciemności, ale ma światło żywota” (J 8,12).

Idźmy wspólnie w czasie drogą, którą wskazał nam Ten, Który powołał nas do pasterzowania w Jego Świętym Kościele.

 

X. Tadeusz R. MAJEWSKI
PIERWSZY   BISKUP

Warszawa, 4 października 1992 R.P.