Z życia Kościoła.

Wręczenie nagród im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

W dniu 18 grudnia 1990 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego STPK obyła się kolejna, już szósta, uroczystość wręczenia nagród im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Nagrody te ufundowało STPK w roku 1983 z inicjatywy bpa prof. Wiktora Wysoczańskiego — Prezesa Towarzystwa. Przypomnijmy tu, iż nagrody im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego — jednego z najwybitniejszych przedstawicieli humanizmu chrześcijańskiego — przyznawane są corocznie za prace naukowe, popularyzatorskie i organizowanie badań w zakresie problematyki mniejszości religijnych w Polsce i polskich mniejszości religijnych za granicą, ich wkładu w rozwój kulturalny kraju, w krzewienie wartości ogólnoludzkich i patriotycznych oraz ich stosunków z państwem. W latach ubiegłych laureatami tej nagrody byli — między Innymi — tacy luminarze świata nauki, jak prof. Hieronim Kubiak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prof. Janusz Tazbir — jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie badań nad dziejami Reformacji w Polsce. ModrzewskiAndrzejFrycz

Jury obradowało w dniu 14 listopada 1990 r. w składzie:
przewodniczący: prof. dr hab. Michał Pietrzak , sekretarz: bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański
członkowie: prof. dr hab. Władysław Chojnacki, ks. prof. dr hab. Witold Benedyktowicz, doc. dr hab. Władysław Miodunka.

Warszawa_STPK1990_12_18 Warszawa_STPK1990_12_18 Warszawa_STPK1990_12_18
Prof. Michał Pietrzak, przewodniczący Jury, wręcza nagrody i okolicznościowe dyplomy przedstawicielom Komitetu Redakcyjnego Przemawia prof. Janusz Tazbir, przedstawiciel Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" - jeden z kolejnych laureatów nagrody im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Laureaci nagrody im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

(foto: Jan Chojnowski)

Jury przyznało w kategorii drukowanych prac naukowych za rok 1989:

nagrodę zespołową I stopnia — Komitetowi Redakcyjnemu Wydawnictwa Odrodzenie i Reformacja w Polsce w składzie:
profesorowie Juliusz Domański, Leszek Hajdukiewicz, Czesław Hernas, Lech Szczucki, Janusz Tazbir, Andrzej Wyczański za wieloletnią działalność edytorską w zakresie dziejów mniejszości religijnych w Polsce;

nagrodę I stopnia — pp. Eugeniuszowi i Jadwidze Szulcom za prace:
1) Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, Warszawa, 1989, PIW;
2) Cmentarz Ewangelicko-Reformowany w Warszawie, Warszawa, 1989, PIW;

nagrodę II stopnia — prof. dr hab. Stanisławowi Gajdzie za wstęp i opracowanie książki Roberta Fiedlera Tam jeszcze kęs Polactwa, Opole 1987, Instytut Śląski w Opolu.

W kategorii nie publikowanych prac naukowych za rok 1989 Jury przyznało:

nagrodę I stopnia — dr Bożenie Domagale za pracę doktorską pt: Idee społeczno-religijne Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1887—1939. Warszawa 1989, Instytut Socjologii UW;

nagrodę II stopnia — mgr Elżbiecie Alabrudzińskiej. za pracę pt.: Mniejszościowe związki wyznaniowe w Bydgoszczy w latach 1920—1939.

Prof. dr hab. Michał Pietrzak — przewodniczący Jury i zarazem prowadzący tę uroczystość — przed odczytaniem werdyktu Jury i wręczeniem nagród — podziękował Prezesowi Towarzystwa, bp. prof. dr. hab. Wiktorowi Wysoczańskiemu za to, że pomimo ogólnych kłopotów ekonomicznych, STPK postanowiło kontynuować przyznawanie tej nagrody, która osiągnęła już znaczącą pozycję na mapie wydarzeń kulturalnych naszego kraju.