Z życia Kościoła

Religijno-patriotyczna uroczystość Kościoła Polskokatolickiego i Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików z okazji 70 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - 18 listopada 1988

Z A R Z Ą D Z E N I E

Nawiązując do nabrzmiałych spraw, którymi obecnie żyje cały nasz Naród, związanymi z przebudową społeczno-polityczną, mającą na celu wytyczenie nowych dróg rozwoju naszej Ojczyzny, które nam, polskokatolikom, zawsze były bliskie i drogie, a także w związku ze zbliżającą się 70-tą rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości — z a r z ą d z a m, by we wszystkich parafiach Kościoła Polskokatolickiego przez kilka niedziel poprzedzających uroczystości rocznicowe odprawiane były Msze Święte w intencji Ojczyzny, wygłaszane okolicznościowe kazania i zanoszone specjalne modły dziękczynno-błagalne za Ojczyznę i Kościół.

Serdecznie zachęcam i proszę Przewielebne Duchowieństwo, by we własnym zakresie, przy wykorzystaniu własnych zdolności i inicjatywy, uwzględniając wszelkie możliwe warunki i środowiskowe tradycje, przy zaangażowaniu całej wspólnoty parafialnej, organizowali te okolicznościowe nabożeństwa ze szczególnym splendorem i należytą oprawą liturgiczną.

Niech modlitwa zespolonych serc za przyczyną i wstawiennictwem Maryi — Matki naszego Zbawiciela Chrystusa, unosi się do tronu Boga w Trójcy Świętej Jedynego w dziękczynnym hymnie i błaganiu o pomyślność dla naszego Narodu i Ojczyzny, byśmy żyli w pokoju, wolności, sprawiedliwości, twórczej jedności i zgodzie na każdy dzień.

We wszystkich dobrych przedsięwzięciach, zapewniając o duchowej łączności — z serca Wam błogosławię.

PIERWSZY BISKUP
KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO
TADEUSZ R. MAJEWSKI
Z  okazji uroczystości obchodów 70-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego Pierwszy Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI w dniu 7 października 1988 r. wydał „Zarządzenie” do wszystkich duchownych polskokatolickich.


Warszawa1988_11_18
Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski ,
Biskup Wiesław Skołucki — Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej,
Biskup Zygmunt Koralewski — Sufragan Wrocławski
podczas sprawowania Najświętszej Ofiary w intencji OjczyznyWarszawa1988_11_18
Po poświęceniu sztandarów - poczty sztandarowe otoczyli "chrzestni" - reprezentanci Kościoła


Od lewej siedzą:
ks. kanclerz R. Dąbrowski, bp W. Skołucki, bp Tadeusz R. Majewski, bp Z. Koralewski, Metropolita Bazyli, ks. dr T. Wójtowicz
Warszawa1988_11_18
Warszawa1988_11_18
Słowa pozdrowienia dla Kościoła Polskokatolickiego od Polskiej Rady Ekumenicznej przekazał jej prezes - ks. Adam Kuczma
Wierni licznie przybyli do katedry na Mszę Św. pontyfikalną z okazji 70-lecia niepodległości Polski Warszawa1988_11_18

Centralną uroczystość Zwierzchnie Władze Kościoła i Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików zaprogramowały na dzień 18 listopada 1988 r.

Program uroczystości obejmował: o godz. 11.00 Mszę Świętą pontyfikalną w intencji Ojczyzny w katedrze polskokatolickiej, o godz. 13.00 uroczystą sesję Rady Synodalnej połączoną z sympozjum naukowym. zobacz:
Sympozjum naukowe z okazji 70 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Nadszedł dzień 18 listopada . W polskokatolickiej katedrze pw. Świętego Ducha w Warszawie przy ul. Szwoleżerów zgromadziła się rzesza wiernych , duchownych i świeckich członków Rady Synodalnej i zaproszonych gości Zwierzchników chrześcijańskich Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz gości świeckich, reprezentujących urzędy i różne organizacje społeczne. Urząd do Spraw Wyznań reprezentował dyr. dr Grzegorz RYDLEWSKI.

O godzinie 11.00 z zakrystii katedralnej na zewnątrz wyszła uroczysta procesja : na czele krzyż i akolici, poczty sztandarowe , klerycy Wyższego Seminarium Duchownego i celebransi Mszy św. jubileuszowej: Pierwszy Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI oraz biskupi współkoncelebrujący : Biskup Wiesław SKOŁUCKI — Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej, Biskup Zygmunt KORALEWSKI — Sufragan Wrocławski, oraz goście z zagranicy: Ks. dr Peter DRONIEWSKI — delegat bpa M. Hummela — Zwierzchnika Starokatolickiego Kościoła w Austrii i Ks. Peter VOGT — delegat bpa H. Gernego — Zwierzchnika Starokatolickiego Kościoła w Szwajcarii. Gdy procesja weszła przez główne drzwi do katedry , chór rozpoczął śpiew GAUDĘ MATER POLONIA. Przed rozpoczęciem uroczystej Mszy Św. nastąpiło poświęcenie nowo ufundowanych sztandarów Kościoła Polskokatolickiego. Akt poświęcenia, znajdujący się w specjalnej księdze pamiątkowej, odczytał Ks. Kanclerz R. DĄBROWSKI. Poświęcenia sztandarów dokonał Biskup Jerzy SZOTMILLER — Ordynariusz Diecezji Krakowskiej. W czasie poświęcania sztandarów poczty sztandarowe otoczyli „ chrzestni” — reprezentanci całego Kościoła, specjalnie zaproszeni na tę uroczystość przez Pierwszego Księdza Biskupa.

Po poświęceniu sztandarów przewodniczący koncelebry Pierwszy Biskup rozpoczął sprawowanie Najświętszej Ofiary w intencji Ojczyzny z okazji 70-lecia odzyskania przez nią niepodległości. Po odśpiewanej przez diakona Ewangelii, proboszcz parafii katedralnej Ks. dr Tomasz WÓJTOWICZ odczytał „LIST PASTERSKI Kolegium Biskupów Polskokatolickich do Duchowieństwa i Wiernych ” dotyczący tego ważkiego wydarzenia.

Po odczytaniu Listu Pasterskiego słowa pozdrowienia dla Kościoła Polskokatolickiego od Polskiej Rady Ekumenicznej przekazał jej prezes Ks. Adam KUCZMA — Naczelny Superintendent Kościoła Metodystycznego w Polsce. Mówca zaznaczył, że do tak bogatego w treści Listu Pasterskiego nie można nic dodać. Podkreślił, że Kościoły chrześcijańskie wniosły w niepodległość Ojczyzny nie tylko trud materialny , ale wartości nieprzemijające , materialno -duchowe , jak : wiarę , miłość i honor. Te wartości w Ojczyźnie naszej reprezentuje szczególnie Kościół Polskokatolicki, który ma swoją bogatą ideologię, daną przez Organizatora — Biskupa Franciszka HODURA. Prezes PRE życzył Kościołowi Polskokatolickiemu dalszego i bardziej owocnego rozwoju w pracy dla umiłowanej nam Ojczyzny, Polski.

W czasie odprawianej Mszy Świętej jubileuszowej piękne pieśni religijne i liturgiczne części Mszy Świętej — Świętokrzyskiej, skomponowanej przez Jana Maklakiewicza, wykonywał czterogłosowy mieszany chór. Na zakończenie Mszy Św. celebrujący biskupi udzielili zgromadzonym na okolicznościowym nabożeństwie pasterskiego błogosławieństwa. Odśpiewaniem hymnu: BOŻE COŚ PO L SKĘ zakończono uroczystości kościelne. Na stoliku przy wyjściu z katedry znajdowała się pamiątkowa księga, w której „ chrzestni” i  ofiarodawcy na nowo ufundowane , a dziś poświęcone sztandary , uwiecznili swoje podpisy.

Ks. R. D.