Z życia Kościoła.

Wręczenie nagród im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za prace naukowe za rok 1987

Przed pięcioma laty z inicjatywy prezesa Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików bp doc. dr hab. Wiktora Wysoczańskiego Zarząd Główny tegoż Towarzystwa ufundował nagrodą im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego.

Po zatwierdzeniu regulaminu Nagrody pismem Min. Kultury i Sztuki z dnia 27 października 1984 r.. powołano jury, w skład którego weszli wybitni przedstawiciele nauki: z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (doc. dr hab. Władysław Miodunka), z Uniwersytetu Warszawskiego (prof. dr hab. Michał Pietrzak — przewodniczący jury), z Polskiej Akademii Nauk (prof. dr hab. Władysław Chojnacki) oraz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (prof. dr hab. Witold Benedyktowicz oraz inicjator Nagrody — bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański).

W regulaminie konkursu o nagrodę im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego postanowiono, że przyznawana ona będzie corocznie za prace naukowe, popularyzatorskie i organizowanie badań w zakresie problematyki mniejszości religijnych w Polsce i polskich mniejszości religijnych za granicą, ich wkładu w rozwój społeczny i kulturalny kraju, w krzewienie wartości ogólnoludzkich i patriotycznych oraz ich stosunków z państwem.

Poza tym — Nagroda ta ma na celu również szerszą popularyzację celów Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików i polsko-katolicyzmu oraz podniesienie rangi Towarzystwa w kraju i poza jego granicami.
Pierwsze, uroczyste wręczenie tej Nagrody odbyło się 24 czerwca 1985 roku w siedzibie Zarządu Głównego Towarzystwa w Warszawie, przy ul. Balonowej 7 (głównym laureatem został wówczas prof. dr hab. Hieronim Kubiak). Przez następne lata Zarząd Główny STPK był — już tradycyjnie — nie tyko fundatorem Nagrody im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ale i bardzo serdecznym gospodarzem dla kolejnych Laureatów oraz zapraszanych z okazja wręczania nagród gości.

Przypomnijmy w tym miejscu, że głównymi laureatami tej Nagrody — obok prof. dr hab. H. Kubiaka — w latach następnych byli: prof. dr hab. Michał T. Staszewski (1986 r.) prof. dr hab. Maria Sipayłło oraz prof. dr hab. Janusz Tazbir (1987 r.), który — w wywiadzie udzielonym redakcji DTV — powiedział m.in.: „(...) Nagroda im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przez Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików, stanowi znaczący punkt na mapie kulturalnej naszego kraju (...)".
Warszawa_STPK_1988_06_22 W bieżącym roku kolejne, już czwarte wręczenie nagród im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego miało miejsce 22 czerwca 1988 r., w siedzibie Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików w Warszawie przy ul. Balonowej 7. Warszawa_STPK_1988_06_22

Otwarcia uroczystości dokonał Prezes ZG STPK. Serdecznie powitał On zgromadzonych — laureatów i gości. Wśród nich znaleźli się: przedstawiciele władz państwowych w osobach dyrektora Grzegorza Rydlewskiego i pani Walentyny Walkiewicz z Urzędu ds. Wyznań oraz dyrektora Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu m.st. Warszawy mgr. Jerzego Śliwińskiego; przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej, Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" (obecny był również p. Fred Szlapiński z USA). Kościół Polskokatolicki reprezentował jego zwierzchnik Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski. Licznie reprezentowany był świat nauki polskiej, który stanowili poprzedni laureaci Nagrody — prof. dr hab. Michał Staszewski, prof. dr hab. Janusz Tazbir, prof. Michalski. Nie zabrakło również przedstawicieli środków masowego przekazu, z ekipą reporterską Dziennika Telewizyjnego na czele.

Prof. dr hab. M. Pietrzyk, jako przewodniczący jury, odczytał protokół posiedzenia jury z dn. 13 maja 1988 r.

Jury w składzie:
1. prof. dr. hab. Michał Pietrzak (Uniwersytet Warszawski)
2. doc. dr. hab. Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
3. prof. dr. hab. Władysław Chojnacki (PAN)
4. ks. prof. dr hab. Witold Benedyktowicz (ChAT)
5. ks. top doc. dr hab. Wiktor Wysoczański (ChAT)
postanowiło przyznać: w grupie publikowanych prac naukowych za rok 1987:

I nagrodę prof. dr Alodii KAWECKIEJ-GRYCZOWEJ
— za całokształt pracy naukowej nad dziejami reformacji w Polsce.
Prof. A. Kawecka-Gryczowa od przeszło 50 lat zajmuje się problematyką mniejszości religijnych w Polsce i to przede wszystkim w aspekcie historii ruchów reformacyjnych XVI, a także XVII w.. Opublikowała w tym zakresie wiele prac m.in. dotyczących kancjonałów protestanckich, wydawniczych oficyn protestanckich, także ariańskich. Zajmowała się w swoim. długoletnim okresie badań także ruchem ariańskim, była współpracownikiem czasopisma ”Reformacja w Polsce”, opracowała wiele haseł do Polskiego Słownika Biograficznego. Dlatego jury oceniło, że ta nagroda jest tylko skromnym wyrazem uznania dla jej wielkiego wkładu w badanie nad dziejami reformaci w Polsce.  
II nagrodę dr. Henrykowi GMITERKOWI — za monografię pt.: "Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej polskiej, połowa XVI i połowa XVII wieku. Studium porównawcze" Praca ta napisana została na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Praca w sposób interesujący przedstawia paralele między tymi dwoma wyznaniami, różnice, podobieństwa aż po zjednoczenie tych dwu konfesji. I dlatego jury uznało iż ze względu na swoje walory informacyjne i refleksyjne praca ta powinna zostać nagrodzona.  
III nagrodę doc. dr hab. Stanisławowi PIWCE — Za pracę habilitacyjną pt.: "Filozofie aspekty doktryny Jana Kalwina" Praca ta napisana była w SGPiS w Warszawie Jest to mongrafia poświęcona filozoficznym poglądom Kalwina, ale ujmuje także wiele innych aspektów, jak chociażby stosunki państwo-kościół w poglądach Kalwina, problematykę jednostki w wymiarze społecznym. Słusznie jeden z recenzentów oceniających tę książkę napsał, że Kalwin pisał o Bogu, ale myślał o człowieku. Znaczenie myśli Kalwina było ogromne wtedy, a i dziś nie straciło swej aktualności. Praca w bardzo interesujący przedstawia poglądy Kalwina.  

W grupie niepublikowanych prac naukowych za rok 1987 jury postanowiło przyznać:

I nagrodę dr. Tadeuszowi KANONIUKOWI
— za pracę doktorską pt.: "Status prawno-organizacyjny prasy wyznaniowej w PRL"
Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Jest to pierwsze w naszej literaturze tak szerokie opracowanie problemu prasy wyznaniowej, bardzo interesującej z punkt widzenia organizacyjnego, prawnego , politycznego i ideologicznego. Szczególnie wartościowe w tej pracy są nowatorskie próby systematyki prasy wyznaniowej w Polsce, obejmującej zresztą nie tylko prasę mniejszości religijnych, ale także prasę katolicką. Jest to pierwsza próba całościowego spojrzenia na prasę wyznaniową w Polsce. Warszawa_STPK_1988_06_22_KanoniukTadeusz

Ponadto jury postanowiło przyznać trzy nagrody drugiego stopnia:

mgr Katarzynie BIELECKIEJ
— za pracę magisterską poświęconą niezależnym rzymskokatolickim parafiom w Polsce, napisanej na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Jest to bardzo obszerna i bardzo szczegółowo dokumentowana praca. Poświęcona jest dwóm niezależnym parafiom, które powstały, istniały i przestały istnieć. Praca przedstawia stanowisko wszystkich zainteresowanych stron, a więc władz państwowych i parafian, Kościoła i wszystkich tych, którzy w tym procesie wyodrębniania się i istnienia parafii uczestniczyli. Warszawa_STPK_1988_06_22_BieleckaKatarzyna
mgr Bogdan ROŻNOWSKI
— za pracę pt.: „Stereotypy jako bariera w kontaktach międzygrupowych”
Praca napisana została na KUL-u w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej. Jest to bardzo nowatorskie podejście młodego badacza do wybranego tematu. Mianowicie mgr B. Rożnowski bada stereotyp, jaki występuje u katolików, protestantów i prawosławnych we wzajemnych relacjach. Praca ma, szczególnie dużą wartość, gdyż została oparta o badania ankietowe. Warszawa_STPK_1988_06_22_RoznowskiBogdan
mgr Piotrowi ŚLIWIŃSKIEMU
— za pracę magisterską pt.: „Regulacje pozycji prawnej Kościoła Prawosławnego w
II Rzeczypospolitej”
, napisaną w Uniwersytecie Toruńskim ma Wydziale Prawa
Praca podejmuje bardzo interesujący problem — sprawę regulacji sytuacji prawnej Kościoła Prawosławnego w II Rzeczypospolitej. Problem ten nie należał do łatwych, nastręczał bowiem wiele kłopotów nie tylko prawnych, ale i politycznych. Warszawa_STPK_1988_06_22_SliwinskiPiotr

 

Następnie prof. M. Pietrzak w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich członków jury serdecznie pogratulował nowym Laureatom nagrody im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Życzył wszystkich nagrodzonym dalszych sukcesów w pracy naukowej, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Po wystąpieniu Przewodniczącego Jury nastąpił najbardziej uroczysty moment tego Spotkania, a mianowicie wręczenie Laureatom nagród, pamiątkowych dyplomów oraz symbolicznych kwiatów i szczerych gratulacji.

Warszawa_STPK_1988_06_22