Z życia Kościoła.

Wizyta delegacji profesorów i studentów Seminarium Duchownego z Utrechtu (Holandia) w Polsce

Na zaproszenie prezesa Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików, biskupa doc. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego, przebywała w Polsce delegacja profesorów i studentów Seminarium Duchownego w Utrechcie (Holandia). W dniu 20 marca 1988 r. delegacja przybyła do katedry warszawskiej, gdzie uczestniczyła we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski.

Warszawa1988_03_20 W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił ks. doc. F Smit:

"Dostojny Pierwszy Biskupie, Czcigodny Biskupie Koadiutorze, Drodzy Księża i Wierni, zgromadzeni w Katedrze Polskokatolickiej w Warszawie!

Mam zaszczyt przekazać serdeczne pozdrowienia od arcybiskupa Marinusa KOKA i całego Kościoła Starokatolickiego w Holandii oraz od naszej delegacji Seminarium Duchownego.
Spotkanie jest ważnym tematem Pisma Świętego. Przede wszystkim spotkania Boga z ludźmi, które znalazło swój punkt szczytowy w spotkaniu Chrystusa z człowiekiem. To spotkanie Boga i człowieka ma oświetlać i ubogacać spotkania między ludźmi. Spotkanie to jest także źródłem naszej wielkiej radości i dziękczynienia. Cieszymy się, że my, docenci i studenci Seminarium Duchownego Starokatolickiego Kościoła Niderlandów, możemy się spotkać z wami tu, w Polsce. Sądzę, że ten kontakt ma w roku 1988 szczególne znaczenie, ponieważ Kościoły Starokatolickie będą obchodzić w przyszłym roku stulecie powołania Unii Utrechckiej Biskupów i Kościołów Starokatolickich. Jest to Unia Kościołów wyznających wiarę jedynego, niepodzielonego Kościoła Katolickiego i które pragną tę wiarę stale pogłębiać i doświadczać. Jest to Unia, w której Kościoły same mogą stanowić o sobie, w ramach jednej wspólnej wiary. Kościół Polskokatolicki mógł w ten sposób utrzymać jednocześnie polskość i katolickość. Historia wskazuje, w jaki sposób poprzednie pokolenia Polaków starały się zachować swój język, swą kulturę i swoje obyczaje, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Pragnęły one być polskie i katolickie, oczywiście w powiązaniu z innymi katolikami, którzy ze swej strony też pragnęli zachować swą kulturę i swój język. Sądzę, iż siła Unii Utrechckiej polega na tym, że katolicy różnych kultur spotykają się z poszanowaniem swej specyfiki, wiedząc, że są powiązani wiarą starego Kościoła Katolickiego.
Spotykając się z wami, możemy poznać wasz Kościół, waszą pobożność, wasze nabożeństwa i wierność Kościołowi, powiązane z poczuciem pełnej odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Wspominam ze szczególnym szacunkiem wielkich ludzi Kościoła w Polsce i Stanach Zjednoczonych, biskupów: Kozłowskiego, Hodura, Grochowskiego i Padewskiego, którzy chronili i umacniali polską tożsamość i świadomość.
W ramach Unii Utrechckiej mogą iść ręka w rękę, wyznawanie starych katolickich prawd wiary i pielęgnowanie własnych cech kulturowych. Mamy nadzieję, że te obecne, radosne spotkania doprowadzą do zadzieżgnięcia przyjaźni między młodymi i przyszłymi księżmi i do pogłębiania istniejących kontaktów. Pragniemy wyrazić przekonanie, że wszyscy wzmacniani i ubogacani będziemy w wierze, i że przez to, spotkanie Boga z ludźmi nabierze realnych kształtów”.
Warszawa1988_03_20
Uroczyste wejście duchowieństwa do katedry warszawskiej pw. Świętego Ducha

Warszawa1988_03_20
Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej

Warszawa1988_03_20
Od prawej: ks. W. Wirx, bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański, Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski