Z życia Kościoła

Uroczystość sakry biskupiej

W dniu 27-30 kwietnia 1987 r. w Warszawie obradował VIII Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego w składzie: biskupów, duchowieństwa i świeckich delegatów wybranych przez zrzeszenia parafialne w parafiach trzech diecezji Kościoła.
W dniu 29 kwietnia przed południem odbyło się tajne głosowanie wyboru dwóch biskupów elektów, zgodnie z kanonami Podstawowego
Prawa Kościoła Polskokatolickiego w PRL. Odbyło się tylko jedno głosowanie, ponieważ kandydaci na biskupów uzyskali wymaganą liczbę głosów, tzn. 2/3 w stosunku do mandatów udzielonych członkom Synodu.
Ksiądz Wiesław SKOŁUCKI został wybrany 164 głosami na 180, biskupem na stanowisko ordynariusza Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego z siedzibą we Wrocławiu.
Ksiądz Zygmunt KORALEWSKI został wybrany 165 głosami na 180 mandatów biskupem elektem na stanowisko biskupa pomocniczego Diecezji Wrocławskiej.

Biskup Elekt Wiesław SKOŁUCKI,
syn Jana i Marii z d. Mazurek ur. się 24 grudnia 1937 r. w Korczanach, woj. krakowskie. Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w latach 1955—61 w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Ordynariusza Diecezji Kieleckiej Biskupa Czesława Kaczmarka w dniu 27 maja 1961 r. Po przejściu pod jurysdykcję Kościoła Polskokatolickiego w 1964 r. pracował w kilku parafiach na stanowisku proboszcza. 2 lipca 1979 r. Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI powołał ks. Wiesława Skołuckiego na stanowisko administratora Diecezji Wrocławskiej, nadając mu tytuł infułata rzeczywistego. Biskup Elekt jako administrator Diecezji Wrocławskiej przez osiem lat dał się poznać jako dobry gospodarz, umiejętny rządca i kapłan, przyjaciel dla podległych jego jurysdykcji duchownych. Dlatego członkowie Synodu bez skrupułów już w I głosowaniu w 90 % złożyli swe głosy, wybierając go biskupem elektem ordynariuszem Diecezji Wrocławskiej.

Biskup Elekt Zygmunt KORALEWSKI,
syn Stanisława i Heleny z d. Piotrowska, urodził się 8 marca 1936 r. w Śremie, woj. poznańskie. Formację do kapłaństwa zdobył w Poznańskim Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w latach 1955/61. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Metropolity Poznańskiego Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 27 maja 1961 r. Po święceniach ks. Koralewski objął stanowisko wikariusza w parafii w Kotłowie, woj. kaliskie. W styczniu 1976 r. ks. Zygmunt Koralewski wraz z 90 % parafian kotłowskich przeszedł pod jurysdykcję Kościoła Polskokatolickiego. Jako proboszcz polskokatolickiej parafii w Kotłowie pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski wspierany pomocą duchową i materialną Zwierzchnich Władz Kościoła i Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików wzniósł wspaniałą świątynię ku czci Patronki Parafii oraz dom parafialny — plebanię. Przez wszystkie lata ks. Koralewski bardzo owocnie pracuje na Niwie Pańskiej, co nie uszło uwadze Zwierzchnika Kościoła Biskupa Tadeusza R. MAJEWSKIEGO, który w dowód zasług i bardzo konstruktywnej pracy duszpasterskiej Dekretem z dnia 10 lipca 1979 r. mianował ks. Zygmunta Koralewskiego infułatem honorowym, a... 27. 05. 1987 r. biskupem pomocniczym Diecezji Wrocławskiej.
Przewodniczący Komisji Mandatowo-Sprawozdawczej Ks. Kanclerz Ryszard Dąbrowski ogłaszając VIII Ogólnopolskiemu Synodowi Kościoła wynik głosowania w imieniu Komisji i członków Synodu zwrócił się do Prezydium Synodu i jego Przewodniczącego Pierwszego Biskupa Tadeusza R. MAJEWSKIEGO o wyznaczenie terminu konsekracji biskupów elektów. Członkowie Synodu — kapłani wnieśli prośbę do Prezydium Synodu, by konsekracja mogła odbyć się w dniu powszednim, tj. w wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego, by jak największa rzesza duchownych mogła wziąć udział w uroczystościach konsekracji. Przewodniczący Synodu Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI wraz z Prezydium ustalił dzień konsekracji w środę 27 maja 1987 r., w wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 11.00 w katedrze diecezji wrocławskiej pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu.
Wroclaw1987_05_27 Wroclaw1987_05_27 Wroclaw1987_05_27
Uroczysta procesja wokół świątyni. Na czele krzyż i chorągwie Arcybiskup Utrechtu Antoni J. Glazemaker w asyście księży diakonów:
 H. Buszki i J. Zielińskiego.
Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski w asyście archidiakonów: ks. kanclerza R. Dąbrowskiego i ks. doc. dr E. Bałakiera
Zwierzchnicy Kościołów i przedstawiciele Oddziału Wrocławskiego Polskiej Rady Ekumenicznej
W dniu 27 maja o godz. 10.45 przy biciu katedralnych dzwonów wyruszyła uroczysta procesja z zakrystii katedry wokoło świątyni. Na czele krzyż procesjonalny, chorągwie katedralne i przybyłych delegacji, orkiestra Wrocławskich Tramwajarzy i Kotłowska, które akompaniowały do entuzjastycznie śpiewanej pieśni: "Kto się w opiekę odda Panu swemu".   Za orkiestrą w szpalerze polskokatolickie duchowieństwo, zwierzchnicy i delegaci Kościołów chrześcijańskich, przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej.
W procesji podążali

Biskupi Elekci: Zygmunt KORALEWSKI i Wiesław SKOŁUCKI.

Biskupi: doc. dr hab. Wiktor WYSOCZAŃSKI, Jerzy SZOTMILLER, prof. dr Maksymilian RODE i Arcybiskup Utrechtu Antoni Jan GLAZEMAKER.

Procesję zamykał główny konsekrator — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, Pierwszy Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI, w otoczeniu archiprezbiterów: Ks. Kanclerza Ryszarda DĄBROWSKIEGO i Ks. doc. dr. Edwarda BAŁAKIERA.
Wroclaw1987_05_27

Główny konsekrator Biskup Tadeusz R. Majewski oraz Biskupi Współkonsekratorzy
przy ołtarzu w katedrze pw. Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

 

Wierni w katedrze pw. Św. Marii Magdaleny w czasie konsekracji biskupów
Wśród Gości byli:
Biskup doc. dr JEREMIASZ, reprezentujący Metropolitę Kościoła Prawosławnego BAZYLEGO.

Ks. Kan. Alojzy ŚLUSARCZYK — Oficjał Sądu Kościelnego — delegat Metropolity Wrocławskiego Kościoła Rzymskokatolickiego kardynała Henryka GULBINOWICZA.

Ks. Mirosław PULEC — Zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła w Czechosłowacji.

Ks. Superintendent Adam KLESZCZYŃSKI z Kościoła Metodystycznego.

Ks. Senior Józef POŚPIECH i Ks. Konsenior Jan GROS, reprezentujący Kościół Ewangelicko-Augsburski.
Wroclaw1987_05_27
Przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich i delegaci Zwierzchników (od lewej): ks. superintendent Adam Kleszczyński (Kościół Metodystyczny), bp doc. dr Jeremiasz (Kościół Prawosławny), ks. kanonik Antoni Ślusarczyk  - oficjał Metropolitalnego Sądu Kościelnego - delegat kard. Henryka Gulbinowicza
Wroclaw1987_05_27

Oprócz gości duchownych w uroczystości konsekracji wzięli udział: Wojewoda Wrocławski Jan OWCZAREK, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej M. Wrocławia prof. dr Ryszard BADURA, przedstawiciele Wojewódzkich Wydziałów do Spraw Wyznań z: Wrocławia, Kalisza, Zielonej Góry, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy, a także przedstawiciele Wojewódzkich Oddziałów PAX i ChSS.


Przy śpiewie chóru kotłowskiego „Gaude Mater Polonia...” biskupi, duchowni Kościoła Polskokatolickiego i Goście z Kościołów chrześcijańskich przybliżyli się do prezbiterium, po czym zajęli wyznaczone miejsca. Przybyłych na uroczystości konsekracji do katedry Św. Marii Magdaleny biskupów, gości i wiernych powitał Ks. Daniel OLESIŃSKI — Kanclerz Kurii Wrocławskiej i w imieniu Diecezji prosił Pierwszego Biskupa Tadeusza R. MAJEWSKIEGO o udzielenie sakry biskupiej elektom wybranym przez VIII Ogólnopolski Synod Kościoła.

Rozpoczęła się liturgia Ofiary Mszalnej. Po odśpiewaniu Ewangelii przez Ks. Dziekana Kazimierza BONCZARA. Kanclerz Kościoła Polskokatolickiego ks. Ryszarda DĄBROWSKI odczytał List Pasterski Biskupów Polskokatolickich z okazji udzielenia sakry biskupiej elektom, zawierający w treści posłanie do duchowieństwa i wiernych.

Po Liście Pasterskim Ks. doc. dr Edward BAŁAKIER odczytał dekrety VIII Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Polskokatolickiego wyboru na biskupów elektów: Ks. Wiesława SKOŁUCKIEGO z przeznaczeniem na Ordynariusza Diecezji Wrocławskiej i Ks. Zygmunta KORALEWSKIEGO na biskupa pomocniczego oraz postanowienie udzielenia wyżej wymienionym sakry biskupiej, po czym zwrócił się w imieniu Kościoła Polskokatolickiego do głównego konsekratora Biskupa Tadeusza. R. MAJEWSKIEGO o przekazanie sukcesji apostolskiej elektom, zapewniając, że są tego godni.

Główny konsekrator zwrócił się z zapytaniem do Biskupa Utrechtu Antoniego J. GLAZEMAKERA — Przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, czy nie ma nic przeciw, by wybrani przez VIII Ogólnopolski Synod Kościoła elekci, przed chwilą przedstawieni, zostali wykonsekrowani na biskupów. W odpowiedzi Arcybiskup Utrechtu wyraził zgodę i akceptację Synodu. Wówczas główny konsekrator wobec zebranych w świątyni orzekł: „Bogu niech będą dzięki". Teraz nastąpiły przepisane Pontyfikatem czynności konsekracji: Hymn do Ducha Świętego, przemówienie do elektów głównego konsekratora, wyrażenie wiary i zgody na przyjęcie sakry przez elektów, odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych pod przewodnictwem kantorów: Ks. Dziekana Tomasza WÓJTOWICZA i Ks. Prob. Jerzego RYBKI, wkładanie rąk przez biskupów na głowę elektów, Ewangelii na barki. Następnie główny konsekrator odmówił modlitwę konsekracyjną:

„Boże i Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze Miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, Ty mieszkasz na wysokości i łaskawym wejrzeniem ogarniasz ziemię. Ty znasz wszystkie rzeczy zanim powstaną, Ty ustanowiłeś prawa w swoim Kościele przez słowo Twojej łaski, Ty od początku wybrałeś ród sprawiedliwych, pochodzący od Abrahama, Ty ustanowiłeś zwierzchników i kapłanów, i nie zostawiłeś Twojej świątyni bez posługi. Ty od początku świata chciałeś być wielbiony w tych, których wybrałeś. Teraz, Boże, wiej na tego wybranego tę moc, która od Ciebie pochodzi, Ducha Świętego, którego dałeś Umiłowanemu Synowi Twojemu, Jezusowi Chrystusowi, On zaś dał go Świętym Apostołom, którzy w różnych miejscach ustanowili Kościół, jako Twoją Świątynię, na nieustanną cześć i chwałę Twojego Imienia. Ojcze. Który znasz serca, spraw, aby ten Twój sługa, którego wybrałeś na biskupa, kierował świętym ludem Twoim i nienagannie wykonywał najwyższe kapłaństwo, służąc Tobie dniem i nocą. Niech nieustannie wyjednywa Twoją łaskawość i składa dary Twojego Kościoła. Spraw, aby mocą Ducha posiadał płynącą z najwyższego kapłaństwa władzę odpuszczania grzechów zgodnie z Twoim poleceniem. Niech rozdziela obowiązki według Twojej woli i niech rozwiązuje wszelkie więzy tą władzą, którą dałeś Apostołom. Niech podoba się Tobie dzięki łagodności i czystości serca, składając Tobie miłe ofiary przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, przez którego Tobie chwała i potęga, i cześć, z Duchem Świętym w świętym Kościele, i teraz, i na wieki wieków. Amen.” Wroclaw1987_05_27

Przekazanie sukcesji apostolskiej przez nałożenie rąk


Wroclaw1987_05_27 Wroclaw1987_05_27 Wroclaw1987_05_27
Biskupi Konsekratorzy modlą się do Ducha Św. nad konsekrowanymi elektami Biskup Tadeusz R. Majewski namaszcza olejem Krzyża Św. czoło nowo konsekrowanych Główny Konsekrator nakład mitrę nowo konsekrowanemu biskupowi Zygmuntowi Koralewskiemu
Po modlitwie konsekracyjnej nastąpiło namaszczenie Krzyżmem Świętym głowy i rąk konsekrowanych, po czym konsekrator poświęcił i wręczył insygnia biskupie: krzyż, pierścień oraz Ewangelię, mitrę i pastorał i przekazał pocałunek pokoju nowo wykonsekrowanym biskupom. Nowo wykonsekrowani biskupi wobec Boga i Kościoła złożyli wyznanie wiary.

Nastąpił dalszy ciąg Mszy Św. pontyfikalnej z udziałem wykonsekrowanych biskupów.

Po Mszy Św. główny konsekrator i współkonsekratorzy udzielili nowym biskupom błogosławieństwa. Następnie nowi biskupi przechodząc nawą katedry, udzielili wiernym pierwszego pasterskiego, biskupiego błogosławieństwa.

Po błogosławieństwie pasterskim nowi biskupi skierowali słowa do konsekratorów i wiernych.


Biskupi Elekci odczytują słowa przysięgi
Wroclaw1987_05_27

Biskup Wiesław SKOŁUCKI podziękował Pierwszemu Biskupowi Tadeuszowi R. MAJEWSKIEMU za troskę o dobro całego Kościoła Polskokatolickiego, szczególnie Diecezji Wrocławskiej i doprowadzenie go do dnia dzisiejszego, dnia konsekracji, w którym została wypełniona wola VIII Ogólnopolskiego Synodu Kościoła i przyrzekł z jeszcze większym zaangażowaniem pracować dla dobra Kościoła i wywiązywać się wobec Kościoła z zaufania, jak im go obdarzył przez udzielenie sakry biskupiej i powołanie na urząd ordynariusza Diecezji Wrocławskiej. Biskup Skołucki ze wzruszeniem wspomniał, że w tym samym dniu 26 lat temu otrzymał święcenia kapłańskie.

Biskup Zygmunt KORALEWSKI, kierując słowa podzięki w stronę Zwierzchnika Kościoła, powiedział, że serce jego jest przepełnione wzruszeniem i wdzięcznością za wybranie go na biskupa pomocniczego w Diecezji Wrocławskiej i za udzielenie w dniu dzisiejszym sakry biskupiej. Zapewnił, że będzie się w dalszym ciągu starał, by jego praca duszpasterska wydała stokrotny plon dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Wroclaw1987_05_27 Duchowieństwo polskkokatolickie i poczty sztandarowe w prezbiterium katedry pw. Św. Marii Magdaleny

Ks. Ryszard Dąbrowski