Z życia naszych parafii

"Rodzinny dzień skupienia" w parafii bielskiej

Niedziela, 1 marca 1987 r., była dniem szczególnie ważnym dla parafii polskokatolickiej w Bielsku-Białej. W tym bowiem dniu gospodarz parafii — ks. dziekan Henryk Buszka — zorganizował „Rodzinny dzień skupienia ” dla małżeństw, zawartych w tej parafii. Na uroczystość tę zostali też zaproszeni: ksiądz proboszcz z Andrychowa oraz ks. Czesław Siepetowski, kanclerz Kurii Biskupiej z Krakowa .

O godzinie 10.30 kościół parafialny wypełnił się wiernymi. Ks. dziekan wygłosił słowo wprowadzające oraz przeprowadził Spowiedź św. ogólną, a następnie rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana , której przewodniczył Ks. Kanclerz Kurii Biskupiej. Homilię wygłosił Ks. Proboszcz z Andrychowa. Mówił na temat zadań współczesnej rodziny chrześcijańskiej w świetle nauki Jezusa Chrystusa . Swoje słowa oparł na fragmencie Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (5,21—33). Poruszył ważne problemy życia małżeńskiego i określił cele, jakim ma ono służyć. Stwierdził też, jak ważna jest łaska Boża w pożyciu małżeńskim i jakie wartości małżeństwo przez to zyskuje . Wszyscy z uwagą wysłuchali słów kaznodziei, każdy porównywał je do swej sytuacji rodzinnej i zastanawiał głęboko, czy postępuje w podobny sposób, czy w jego małżeńskim
życiu nie brak łaski Bożej. W czasie Mszy św. piękne pieśni religijne gromko śpiewali zebrani wierni, przy akompaniamencie bardzo młodej i utalentowanej organistki bielskiej parafii. Podniesieni na duchu z radością w sercu , wszyscy przystąpili do Komunii św.

Po udzieleniu błogosławieństwa nastąpił ważny moment uroczystości, a mianowicie — odnowienie ślubów małżeńskich . Wszyscy obecni w kościele małżonkowie podali sobie prawe dłonie i wspólnie wypowiadali formułę małżeńskiego ślubowania.

Na koniec uroczystości gospodarz parafii — ks. Henryk Buszka — serdecznie podziękował wielebnym księżom za przybycie; Księdzu Kanclerzowi za sprawowanie Eucharystycznej Ofiary, a Proboszczowi z Andrychowa — za rzeczowe i głębokie w treść Słowo Boże. Podziękował też organistce parafialnej, licznemu gronu ministrantów i wszystkim zgromadzonym wiernym , a na zakończenie powiedział między innymi: „W czasie dzisiejszej Mszy św. z racji dnia skupienia , modliliśmy się za wszystkich tu obecnych, za każde małżeństwa, zarówno to zdrowe moralne , jak i to zagrożone przez brak miłości wzajemnej, alkoholizm czy egoizm. Prosiliśmy Boga o błogosławieństwo dla wszystkich , którzy dzielą trud wspólnego życia i wychowują naszą dziatwę i młodzież. Niech wszystkie małżeństwa spełniają dobrze swoje zadania i obowiązki, żeby jak najmniej było rodzin rozbitych , gdzie najwięcej cierpią niewinne dzieci. Jeżeli po dzisiejszym dniu skupienia , przynajmniej jedno małżeństwo zagrożone odnajdzie siebie i raz jeszcze spróbuje iść wspólnie drogą uczciwości i miłości, to nasze zamiary zostały osiągnięte i wdzięczni za to będziemy Bogu”.

Pragnę na koniec zacytować piękną i znaczącą myśl Michela Quoista, bardzo pasującą do dzisiejszej uroczystości: ,,Droga miłości wiedzie od ciała do ducha, od tego, co jest skończone do nieskończoności, od tego, co doczesne do tego, co wieczne. Tak samo twoja miłość do bliskiej ci osoby powinna powoli stawać się wyższa jakościowo. Od przyciągania się i zjednoczenia ciał, do przyciągania się i jednoczenia serc. A następnie do wspólnoty ducha , aż do nie skończonych głębin duszy, zamieszkałej przez Boga”.

J. R