Z życia naszych parafii

Ekumeniczno-pokojowe spotkanie duchownych Kościołów Chrześcijańskich Pomorza Zachodniego

"Błogosławieni pokój czyniący"

W dniu 17 listopada 1986 roku w Szczecinie odbyło się ekumeniczno-pokojowe spotkanie duchownych Kościołów Chrześcijańskich Pomorza Zachodniego, a także świeckich działaczy pokojowych. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele następujących Kościołów: Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Metodystycznego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego oraz Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania”. Przybyli także przedstawiciele Wojewódzkiej Rady PRON, Wojewódzkiego Komitetu Pokoju oraz Zrzeszenia Katolików „CARITAS”.


Z ramienia ZG ChSS słowa powitania i wprowadzenia w tematykę pokojowo-ekumeniczną wygłosił red. Bogdan Nowak, który m. in. powiedział:
„Przed dwoma laty w tej samej sali zebraliśmy się z okazji 40-lecia powrotu Kościołów na Pomorze Zachodnie, aby wyrazić Bogu i Ojczyźnie wdzięczność, że wszystkie Kościoły i Związki Wyznaniowe mogły służyć Polsce przez ten okres czasu powojennego w duchu religijnej tolerancji. Dziś — z okazji Międzynarodowego Roku Pokoju — spotykamy się znów w jeszcze większym gronie duchownych wszystkich wyznań chrześcijańskich województwa szczecińskiego oraz świeckich działaczy pokojowych, aby swoją wspólną obecnością, przy jednym stole, rozważaniem na temat pokoju i modlitwą, dać publiczne świadectwo swojej troski o pokój w świecie (...). Nasze chrześcijańskie zaangażowanie w utrwalanie pokoju, wynika z nauki Jezusa Chrystusa, który wielokrotnie napominał uczniów swoich, aby ze wszystkimi żyli w pokoju. W kazaniu n a Górze Jezus Chrystus powiedział: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani” (Mt 5,8).

Następnie kolejno przemawiali: ks. mgr Stanisław Bosy z Kościoła Polskokatolickiego, ks. Mikołaj Sidoruk z Kościoła Prawosławnego i pastor mgr Kazimierz Kycia z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Ks. dziekan Stanisław Bosy m. in. powiedział:
„Wszystko wskazuje na to, że dopiero w momencie największego zagrożenia zdolni jesteśmy do odnajdywania tego, co wspólne, co nas łączy. Dzisiaj, gdy zagrożony jest nie tylko pokój, ale w ogóle byt człowieka, daje się zaobserwować oddolny ruch, w którym uczestniczą ludzie różnych Kościołów, ustrojów, światopoglądów. Ideą tego ruchu, który łączy ludzi ponad granicami i różnicami, jest troska o pokój. Z pokoju dopiero wypływają inne prawa człowieka: prawo do życia, do rozwoju, do prawdy (...). Podjąłem temat pokoju nieprzypadkowo. Jeśli pragniemy, aby już nigdy nie powtórzyła się tragedia września 1939, to musimy przypominać, jaką bezcenną wartością jest pokój. W Parku Pokoju w Hiroszimie umieszczony jest napis: "Śpijcie w pokoju, to już się nigdy nie zdarzy". Słowa te są jakby powszechnym ślubowaniem całej ludzkości, że już nigdy nie użyje broni jądrowych. Ale to ślubowanie ma dziś bardzo nadwątlone podstawy”.

Kończąc swoje wystąpienie ks. St. Bosy powiedział: „Zaświadczamy tu dzisiaj, przed światem o najwyższej wartości pokoju. Pokój jest warsztatem otwartym dla wszystkich, nie tylko dla specjalistów, dla myślicieli i strategów. Pokój jest odpowiedzialnością uniwersalną: on przychodzi poprzez tysiące małych czynów dnia codziennego”.

Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Pokoju — Józef Zieliński podkreślił w swojej wypowiedzi:
„Pokój zawsze był, jest i będzie szczególnie bliską wartością wszystkich Polaków. Wartość ta jest dziś zagrożona bardziej niż kiedykolwiek. Głosy na rzecz odsunięcia groźby nowej wojny, postępu w negocjacjach rozbrojeniowych dobiegają z różnych stron naszego województwa, kraju i środowisk społecznych. W poszczególnych województwach działają Komitety lub Komisje Pokoju, wspiera je PRON (...). Istotną rolę w ruchu pokojowym w Polsce odgrywają Kościoły i Związki Wyznaniowe, twórcy kultury i uczeni. Nasz cel to mobilizacja do działalności na rzecz pokoju jak najszerszych kręgów naszego społeczeństwa (...)”.

W imieniu uczestników spotkania, pastor Stefan Archutowski ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego odczytał tekst zaaprobowanego O ś w i a d c z e n i a :
„Z okazji Międzynarodowego Roku Pokoju w siedzibie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w Szczecinie zebrali się duchowni wszystkich wyznań chrześcijańskich Pomorza Zachodniego, a także świeccy działacze pokojowi, aby wyrazić swój niepokój coraz większym zagrożeniem bezpieczeństwa i przyszłości ludzkości. Zastanawiano się, czy jest możliwy świat bez wojen. Październikowe modlitewne spotkanie przedstawicieli kilkunastu największych religii świata w Asyżu zwołane przez Papieża Jana Pawła II i zawieszenie broni prawie na całym globie ziemskim było wielkim zwycięstwem tego pokojowego dnia i znakiem, że ludzkość umie i chce żyć w pokoju. Nagromadzone środki masowego niszczenia, ciągle doskonalona broń, włączanie w nią nawet Kosmosu... to stała niepewność dzisiejszego człowieka, hamująca jego wszechstronny rozwój. Ten przerażający wyścig w zbrojeniu się brata przeciwko bratu także powoduje, że miliony dzieci umiera z głodu, że coraz większa jest przepaść między krajami wysoko-uprzemysłowionymi a krajami rozwijającymi się, że bogaci dyktują swoją wolę biednym... Kościoły chrześcijańskie zawsze stały i będą stały w obronie podstawowych praw człowieka, w tym także najważniejszego prawa do ŻYCIA W POKOJU.
Pokój czynić to znaczy być dobroczyńcą ludzkości, to znaczy być przyjacielem każdego człowieka. Kościoły chrześcijańskie, wchodzące w skład Polskiej Rady Ekumenicznej, od ponad 40 lat działają w naszej Ojczyźnie na polu duszpastersko-patriotycznym, a przede wszystkim mobilizują swoich wiernych do życia w ładzie, spokoju i pokoju, do uczciwej pracy i do zgodnego, harmonijnego życia własnych rodzin. W tym miejscu trzeba przypomnieć, iż inspiracją do pokojowego życia chrześcijan są słowa Chrystusa: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz” (MK 12,30—31).
Realizacja tego Chrystusowego przykazania miłości przez wszystkich ludzi dobrej woli zapewnią nam pokój i bezpieczną przyszłość dalszych pokoleń. My — zebrani w najbardziej na zachód wysuniętym mieście Polski — piastowskim Szczecinie, którego ranga społeczno-polityczna stale rośnie, w którym żyją i pracują wyznawcy kilkunastu Kościołów i Związków Wyznaniowych, zobowiązujemy się nadal nieść pokój, prosząc Boga, aby wszystkich ludzi na ziemi natchnął pokojową misją czynienia wszystkim dobrze, a zwłaszcza tych, którzy kierują państwami i narodami
”.

Spotkanie zakończono wspólną modlitwą.

TERESA NOWAK